CẬP NHẬT BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ, ÁP DỤNG TỪ THÁNG 08/2018