[GRABBIKE] TÍNH NĂNG PHÍ HỖ TRỢ KHÍ KHÁCH HỦY CHUYẾN XE, THỬ NGHIỆM TỪ 4/10/2018