[GRABBIKE HCM & HN] LỊCH ĐÀO TẠO, ÁP DỤNG TỪ 01/01/2019