[GRABBIKE] NHỮNG HÀNH ĐỘNG SAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỐI TÁC