[GrabBike] HỦY CUỐC ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU CỦA ĐỐI TÁC