[GrabBike] HIỂU ĐÚNG VỀ ROOT/ JAILBREAK ĐIỆN THOẠI KHI HOẠT ĐỘNG CÙNG GRAB