[GRABBIKE] Đối Tác GrabBike đạt chuẩn văn hóa, phiên bản 2019, áp dụng từ 01/01/2019