แอปพลิเคชันร้านค้าแกร็บฟู้ด (“แอปพลิเคชัน”) นี้ ดำเนินการโดยแกร็บ โฮลดิ้งส์ อิงค์ บริษัทลูก บริษัทในเครือ และนิติบุคคลที่ (รวมกันเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เราจัดให้มีเนื้อหาบนแอปพลิเคชัน (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงข้อความ กราฟิฟิค ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง ดนตรี ภาพศิลป์ และรหัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงการออกแบบ โครงสร้าง การคัดเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง การแสดงออก “รูปลักษณ์และความรู้สึก” และการจัดการเนื้อหาใดๆ) แก่ท่าน โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งท่านได้ตกลงเมื่อสมัครเข้าเป็นร้านค้าในระบบของเรา และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (รวมเรียก “เงื่อนไขการใช้งาน”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง เอกสารที่ระบุไว้เช่นว่า นโยบาย คำบอกกล่าว คำถามที่พบบ่อย (“คำถามที่พบบ่อย”) รวมถึงแนวทาง) อาจใช้บังคับในการจัดผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงกี่ตัดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่านบนระบบของเรา และการจัดเครื่องมือเพื่อให้ท่านสร้างและตรวจตราแคมเปญที่ท่านลงทุนเอง) และส่วนหนึ่งส่วนใด หรือฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงรายการส่งเสริมการขายพิเศษ หรือฟีเจอร์อื่นที่คล้ายคลึงกัน) ข้อกำหนดทั้งหมดนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยการอ้างถึงนี้ (ไม่ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะอ้างถึงเงื่อนไขการใช้งานนี้หรือไม่ หรือมีผลบังคับใช้ก่อนหรือหลังวันที่เงื่อนไขการใช้งานนี้มีผล) เพื่อขจัดข้อสงสัย คำว่า “ท่าน” ให้หมายถึงท่านเป็นการส่วนตัว และหมายถึงนิติบุคคลที่ท่านกระทำการแทน

เงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัท ใช้บังคับกับการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน และจะผูกพันโดยไม่ขัดแย้ง (และเพิ่มเติมจาก) ข้อตกลงอันเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นใดระหว่างท่านกับบริษัท การทำงาน และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันนั้นอาจเปลี่ยนไปตามระยะเวลา เราอาจนำเข้าฟีเจอร์ใหม่ กำหนดข้อจำกัด หรือยกเลิกฟีเจอร์บางอย่าง ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งในการเข้าของแอปพลิเคชันของท่าน หรือจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันของท่าน บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำให้เงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศเงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดบนแอปพลิเคชันนี้ ท่านตกลงว่าท่านจะอ่านข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอ และคอยตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมใดที่อาจมีผลกระทบต่อท่าน และหากท่านยังคงใช้บริการต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวไม่ว่าท่านจะได้อ่านหรือไม่ ให้ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อความสำคัญ – โดยการดาวน์โหลด/เข้าถึง/ใช้งานแอปพลิเคชัน หรือลงชื่อเข้าใช้งาน หรือตกลงสมัครบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ท่านยอมรับว่า ท่านได้อ่านอย่างระมัดระวัง เข้าใจ ยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการเหล่านี้ โดยข้อจำกัดหรือเงื่อนไข และการแก้ไขและเพิ่มเติมใดๆ ในเงื่อนไขการใช้งานในอนาคต ซึ่งจะได้เผยแพร่เป็นครั้งคราวบนแอปพลิเคชันนี้ หรือส่งถึงท่านเป็นลายลักษณ์อักษร(รวมถึงทางอีเมล) ท่านยังตกลงตามคำรับรองของท่านที่ได้ให้ไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ โปรดอย่าดาวน์โหลด ใช้งาน หรือเข้าถึงแอปพลิเคชันของเรา (รวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงลงชื่อเข้าใช้งาน หรือสมัครบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของเรา)

บริษัทเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี ซึ่งจัดให้มีแพล็ตฟอร์มสำหรับท่านเพื่อให้ได้รับหรือจัดหามาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอาจถูกจัดให้มีขึ้นโดยบริษัท หรือบุคคลภายนอก ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ท่านตกลงว่าท่านจะอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแนวทาง คำบอกกล่าว หรือคำถามที่พบบ่อย) ที่บังคับใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างระมัดระวังก่อนจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นถูกจัดให้โดยบุคคลภายนอก บริษัทมีหน้าที่เพียงเชื่อมโยงท่านกับบุคคลภายนอกเท่านั้น ท่านตกลงว่าความรับผิดและความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑืหรือบริการนั้นเป็นของบุคคลภายนอกดังกล่าว ไม่ใช่บริษัท เพื่อขจัดข้อสงสัยข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นจะใช้บังคับเหนือเงื่อนไขการใช้งานนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง

 1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ

ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ เราอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิที่เพิกถอนได้ ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอน และจำกัดอยู่เฉพาะการดาวน์โหลด ใช้ และเข้าถึงแอปพลิเคชันเพื่อใช้สินค้าและบริการที่มีอยู่บนแอปพลิเคชัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเครื่องมือบริหารเฉพาะตัว เนื้อหา และข้อเสนอ)

เราสงวนสิทธิทั้งหมดที่มิได้ให้แก่ท่านโดยชัดแจ้ง

ท่านจะไม่:

 • อนุญาตให้ใช้สิทธิ อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ขาย ขายต่อ โอน จำหน่าย เผยแพร่ หรือหาประโยชน์ทางการค้าหรือให้บุคคลภายนอกเข้าใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าประการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการให้บุคคลภายนอกใช้บัญชีผู้ใช้งาน (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 4 ด้านล่างนี้) ของท่าน หรือจัดให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอผ่านแอปพลิเคชันให้แก่บุคคลภายนอก
 • แก้ไขหรือสร้างชิ้นงานที่มาจากแอปพลิเคชัน
 • คัดลอก (mirror) แอปพลิเคชันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) อื่นใด หรือระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless) หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (internet-based device)
 • แยกชิ้นส่วน (disassemble) แปลกลับ (decompile) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ถอดรหัสคอมพิวเตอร์ (decrypt) หรือพยายามจะนำรหัสคอมพิวเตอร์หรือถอด (extract) เอาซอฟ์ตแวร์ออกจากแอปพลิเคชันนี้ หรือซอฟต์แวร์หรือบริการที่จัดให้มีผ่านแอปพลิเคชัน เว้นแต่ข้อจำกัดนั้นจะต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • ใช้การเขียน โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บสไปเดอร์ (web spiders) เว็บครอว์เลอร์ (web crawlers) เว็บโรบอท (web robots) เว็บแอนทส์ (web ants) สารบัญเว็บไซต์ (web indexers) บ็อทส์ (bots) ไวรัส หรือหนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) หลายเครื่องทำการร้องขอเพื่อเรียกใช้บริการได้หลายครั้งต่อวินาที (ก) เพื่อก่อให้เกิดภาระหรือการจำกัดการพัฒนาของการปฏิบัติการ (unduly burdens or hinders the operation) ของแอปพลิเคชัน (ข) เพื่อกระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น (“data mine”) หรือ (ค) เพื่อทำซ้ำ หรือการดึงข้อมูลไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รู้การใช้งาน/โครงสร้างของแอปพลิเคชัน (navigational structure) หรือการนำเสนอบริการหรือเนื้อหาต่างๆ
 • โพสต์ เผยแพร่ หรือทำซ้ำ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
 • นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบริการออก หรือ
 • ใช้แอปพลิเคชันเพื่อ (ก) ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือข้อความซ้ำๆ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (ข) ส่งหรือเก็บสิ่งของที่ละเมิด ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (ค) ส่งวัตถุที่มีไวรัสในซอฟท์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ไวรัสโทราจาน (trojan horses) หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวการ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย (ง) ขัดขวางหรือทำลายความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ระบุในแอปพลิเคชันนั้น (จ) พยายามที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์ ระบบ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ฉ) ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ช) ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท หรือการทำลายชื่อเสียง
 1. คำรับรองและคำรับประกัน

ในการใช้หรือเข้าถึงแอปพลิเคชันบริการ ท่านได้รับรองและรับประกันว่า

 • ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงในเงื่อนไขการให้บริการ และท่านมีอายุอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฎหมาย บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ เว้นแต่กรณีที่บุคคลนั้นสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับนั้นจะอนุญาต ห้ามิใช้แอปพลิเคชันของเรา หรือสมัครบัญชีผู้ใช้งาน
 • ท่านมีสิทธิ อำนาจ และความสามารถในการใช้หรือเข้าถึงแอปพลิเคชัน สมัครบัญชีผู้ใชงาน (สำหรับตัวท่านเอง หรือในนามนายจ้างของท่าน แล้วแต่กรณี) และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน
 • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรานั้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 • ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่านหรือในประเทศ รัฐ และเมืองอื่นๆ ซึ่งท่านอยู่ขณะที่ใช้แอปพลิเคชันของเรา
 • ท่านจะใช้แอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านจะไม่ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการทำงานของแอปพลิเคชันไม่ว่าด้วยประการใดๆ
 • ท่านจะไม่พยายามหาประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าจากส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชัน โดยมิได้รับอนุญาตจากเรา รวมถึง ไม่จำกัดอยู่เพียงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ของแอปพลิเคชัน หรือคัดลอก ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย หรือไม่ว่าด้วยประการใดๆ ใช้หรือสื่อสารเนื้อหาดังกล่าวสู่สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยมิได้รับอนุญาตจากเรา
 • ท่านจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตน รวมถึงเอกสาร ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน เมื่อบริษัทกำหนดหรือร้องขอ
 • ท่านต้องไม่ใช้วิธีใดๆ ก็ตามเพื่อฉ้อโกง หลอกลวงบริษัท หรือเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตามจากการจัดงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้น
 • ท่านจะไม่ก่อให้เกิดการบกวน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือไม่เคารพต่อเรา หรือบุคคลภายนอก
 • ท่านจะไม่ใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่สามารถรบกวนการทำงานของแอปพลิเคชัน กระทำการใดๆ ที่เพิ่มภาระที่มากอย่างไม่ได้สัดส่วนหรือไม่สมเหตุสมผลแก่ระบบการทำงานของแอปพลิเคชัน หรือกระทำการใดๆ ที่รบกวนหรือยุ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการทำงานของแอปพลิเคชัน
 • ท่านจะต้องไม่แสดงตนเป็นหรือแสดงว่าตนกระทำการแทนบุคคลอื่น หรือปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และ
 • ท่านจะไม่ดูย้อนกลับ ติดตาม หรือพยายามค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานคนอื่น ผู้เยี่ยมชมแอปพลิเคชัน หรือลูกค้าอื่นใดของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงบัญชีผู้ใช้งานที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือแสวงหาประโยชน์จากแอปพลิเคชัน บริการใดๆ หรือข้อมูลที่มีอยู่หรือถูกเสนอให้ท่านโดยหรือผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเปิดเผยข้อมูลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลระบุตัวบุคคล นอกจากข้อมูลของท่านเอง ตามที่จัดให้โดยแอปพลิเคชัน

ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดทั้งหมดสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับท่าน เรา หรือบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ท่านตกลงจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันเรา บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ พันธมิตร ผู้อนุญาต เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทน (“คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกชดใช้”) จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสมจากข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี หรือคำขอของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอปพลิเคชัน เนื้อห หรือผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของท่าน ที่จัดไว้ให้ในแอปพลิคชัน โดยละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือเงื่อนไขการใข้งานนี้

 1. ความเข้ากันได้

รุ่นหรือเวอร์ชั่นที่ต่างกันของเราต์เตอร์ (router) โปรแกรมค้นดู (browser) และอุปกรณ์อาจมีเฟิร์มแวร์หรือการตั้งค่าที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน โดยที่เราพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สนับสนุนอุปกรณ์และรุ่นทั้งหมดที่ใช้งานกันเป็นปกติในตลาด และโปรแกรมค้นดูทั้งหมดที่อาจใช้เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน เราไม่รับประกันความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือฮาร์ดแวร์อื่น

 1. บัญชีผู้ใช้งาน

ท่านต้องสมัครบัญชีผู้ใช้งาน (“บัญชีผู้ใช้งาน”) เพื่อเข้าถึงบริการบนแอปพลิเคชัน ในกรณีดังกล่าว ท่านจะต้องลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นโดยให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ เป็นความจริง และถูกต้อง โดยไม่เป็นการทำให้เข้าใจ ท่านยังจะต้องตั้งค่ารหัสผ่าน หากท่านสมัครบัญชีผู้งานในนามของนายจ้าง นายจ้างของท่านจะเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน และท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการผูกพันนายจ้างของท่านกับเงื่อนไขการใข้งานของเรา เราอาจะช่วยเหลือในการเปิดบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว ในกรณีดังกล่าวท่านจะต้องแจ้งเราทันทีที่เป็นไปได้หากพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับชองรหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้งานของท่าน รวมถึงกิจกรรมใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้งานของท่าน โดยไม่เป็นการขัดแย้งต่อข้อความที่กล่าวมาข้างต้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าบุคคลใดที่เข้าถึงแอปพลิเคชันของเราผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ใช้บังคับ และให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

ท่านตกลงจะแจ้งเราทันทีหากมีการใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยมิได้รับอนุญาต หรือการฝ่าฝืนความปลอดภัยอื่นๆ เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับท่านอันเป็นผลจากการที่บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เรามีสิทธิที่ปิดหรือระงับบัญชีผู้ใช้งานใด (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือเมื่อเราสงสัยว่าท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานนี้ 

 1. บริการของบุคคลภายนอก

แอปพลิเคชันอาจถูกใช้เพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ บริการ และเนื้อหาที่จัดให้โดยบุคคลภายนอก (“บริการของบุคคลภายนอก”) ท่านจะใช้บริการของบุคคลภายนอกด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง การใช้บริการของบุคคลภายนอกนั้นอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือนโยบายเพิ่มเติมที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก เราไม่มีหน้าที่ใดๆ เกี่ยวกับบริการของบุคคลภายนอก และเราไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับบริการของบุคคลภายนอก ฟีเจอร์ การใข้งาน หรือการมีอยู่ของบริการของบุคคลภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า เราไม่มีความรับผิดในข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ หรืออนุญาตให้เราให้แก่ผู้ให้บริการของบุคคลภายนอก หรือเพื่อการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของบุคคลภายนอกนั้น

 1. การสร้างและติดตามแคมเปญที่ท่านลงทุนเอง

ท่านอาจสามารถสร้างแคมเปญผ่านเครื่องมือของเราที่จัดให้ผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ โดยที่ท่านตกลงตลอดเวลาที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ ในการสร้างแคมเปญ ท่านจะต้องระบุข้อมูล เช่น ประเภทของการส่งเสริมการขาย และระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ประเภทของการส่งเสริมการขายนั้นท่านอาจเลือกได้จากฟอร์มที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ในการสร้างแคมเปญโดยใช้เครื่องมือบนแอปพลิเคชันนั้น ท่านตกลงเงื่อนทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านส่งข้อมูลใดๆ ผ่านแอปพลิเคชันของเราหรือด้วยวิธีอื่นแก่เราในนามของนายจ้าง ท่านรับรองว่าท่านเป็นผู้มีอำนาจผูกพันนายจ้างของท่านในการทำข้อเสนอดังกล่าว
 • ข้อมูลใดๆ ที่ท่านนำเข้ามายังแอปพลิเคชันของเราตามที่กำหนดหรือโดยประการอื่น จะต้องสมบูรณ์ เป็นความจริง ถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิด
 • เจตนาของท่านในการสร้างแคมเปญผ่านแอปพลิเคชันของเรานั้นต้องเป็นความจริง และจะต้องไม่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเข้าใจผิด ท่านจะต้องชดใช้เราในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ อันเนืองมาจากแคมเปญที่ท่านจัดขึ้นบนแอปพลิเคชันของเรา
 • วิธีการที่เราจะอำนวยสะดวกให้แก่แคมเปญของท่านนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของแคมเปญที่ท่านเลือก ท่านตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ระตรวจสอบข้อมูลใดๆ ทั้งหมดที่เราจัดไว้ให้บนแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกของเราในแคมเปญประเภทต่างๆ หากท่านมีข้อสงสัย ท่านตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องหาความชัดเจนกับบุคลากรของเราก่อนที่จะสร้างแคมเปญโดยใช้แอปพลิเคชันของเรา โดยการสร้างแคมเปญบนแอปพลิเคชันของเรา ท่านตกลงโดยไม่สามารถถอนการตกลงได้ในวิธีการอำนวยความสะดวกของแคมเปญที่มีขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน
 • ท่านจะรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยของลูกค้า/ผู้ใช้งานเกี่ยวกับแคมเปญ
 • ในกรณีที่ท่านประสงค์จะยุติแคมเปญก่อนระยะเวลาที่ท่านกำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน หรือหากวัตถุใดในแคมเปญหมดลงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวทันทีผ่านแอปพลิเคชันของเราตามขั้นตอนที่เราเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะได้ดำเนินขั้นตอนดังกล่าวจนเสร็จสิ้น ท่านจะต้องรับผิดชอบในต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ และยังคงมีหน้าที่ในการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยจากลูกค้า/ผู้ใช้งาน
 • โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นของเงื่อนไขการใช้งาน และไม่ว่าในกรณีใดๆ การสร้างแคมเปญสำเร็จโดยใช้แอปพลิเคชันมิได้หมายถึงการอนุมัติของเราว่าแคมเปญนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 • แม้เราจะไม่กำกับดูแลหรือตรวจตราแคมเปญที่สร้างขึ้นโดยท่าน เราสงวนสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที่) ที่จะยกเลิกแคมเปญของท่านผ่านแอปพลิเคชัน
 • เราอาจจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแคมเปญโดยใช้แอปพลิเคชันของเราแก่ท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของแอปพลิเคชัน และอยู่ในบังคับของข้อ 11 ด้านล่าง
 • ท่านจะต้องชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญตามวิธีการที่เรากำหนด
 • ท่านจะต้องแจ้งเราทันทีหากบัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตเพื่อสร้างแคมเปญ หรือฟีเจอร์อื่นใดในแอปพลิเคชัน หรือเกิดการละเมิดขั้นตอนความปลอดภัยอื่นใด ในกรณีดังกล่าว ท่านตกลงที่จะชดใช้เราในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตนั้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงรับผิดชอบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากแคมเปญที่สร้างขึ้นด้วยบัญชีผู้ใช้งานของท่าน) เพื่อขจัดข้อสงสัย เราจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลจากการที่บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่าน
 • ท่านตกลงว่าราคาที่ลดแล้วใดๆ ที่ลูกค้า/ผู้ใช้จ่ายต้องชำระแก่ท่านตามแคมเปญที่ท่านสร้างนั้น อาจถูกปัดเศษส่วนตามนโยบายภายในของเรา ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
 1. ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านรับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในแอปพลิเคชัน และเนื้อหาใดๆ ในแอปพลิเคชัน (รวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียง ฟีเจอร์หรือการใช้งานใดๆ ของแอปพลิเคชัน และคำแนะนำ ความคิด การปรับปรุง การร้องขอ ผลตอบรับ การชี้แนะ หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่าน หรือบุคคลใดได้ให้ไว้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน) เป็นของเรา เพื่อขจัดข้อสงสัย ค่าความนิยม (goodwill) ใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรานั้นถือเป็นผลประโยชน์ของเรา โดยไม่ขัดแย้งต่อข้อกำหนดอื่นใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ แอปพลิเคชันนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเนื้อหาทั้งหมดของแอปพลิเคชัน) เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองทั่วโลกตามกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ทั่วโลกในการใช้แอปพลิเคชันนี้ และจะป้องกันการผลิตซ้ำโดยมิได้รับอนุญาตซึ่งเนื้อหาของแอปพลิเคชันนี้

 1. การส่งเนื้อหาหรือข้อมูลของท่าน

เราไม่อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านอัปโหลดบนแอปพลิเคชันของเรา หรือให้ไว้แก่เราไม่ว่าจะด้วยวิธีใด เมื่อท่านอัปโหลดหรือให้ไว้แก่เราซึ่งเนื้อหาใดๆ อันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงภาพถ่ายหรือวิดิทัศน์) ท่านตกลง (ก) อนุญาตเราให้ใช้สิทธิอันเป็นสิทธิที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีค่าตอบแทน โอนสิทธิและอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ และครอบคลุมทั่วโลก เพื่อให้จัดเก็บ ใช้ แผยแพร่ แก้ไข ประกาศ ดำเนินงาน คัดลอก แสดงต่อสาธารณะ แปล หรือสร้างชิ้นงานที่มาจากเนื้อหาของท่าน และ (ข) รับรองว่าท่านมีสิทธิในการอนุญาตให้เราใช้สิทธิดังกล่าว

เราอาจจัดให้มีตัวเลือกแก่ท่านผ่านทางแอปพลิเคชันในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านส่งถึงเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการอาหาร) ท่านรับทราบว่าเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวใดๆ อาจมีถึงแก่ลูกค้าตามเวลาจริงผ่านแอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยเรา และท่านสัญญาว่าท่านจะ (และจะรับผิดชอบ) ในการจัดการกับข้อร้องเรียน หรือคำถามจากลูกค้าเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดแก่เรา เราอาจจะ แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง ตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านส่งถึงเรา (ผ่านแอปพลิเคชันหรือด้วยประการอื่น) เป็นครั้งคราว และเราสงวนสิทธิที่จะนออกหรือสั่งให้แก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านส่งถึงเราเมื่อเราเห็นว่าจำเป็น เพื่อขจัดข้อสงสัย ท่านจะทำให้แน่ใจตลอดเวลาว่าเนื้อหาและข้อมูลที่ส่งถึงเรานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และวิธีการที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ขัดแย้งต่อข้อความที่กล่าวมา ข้อมูลที่ท่านส่งถึงเราในการลงทะเบียนเป็นร้านค้าในระบบของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น อาจเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันนี้ หรือในการให้บริการบนแอปพลิเคชันนี้ ท่านตกลงให้ความยินยอมในการโอนย้ายและจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกธุรกิจของท่านบนระบบของเรา และอำนวยความสะดากแก่คำขอของท่านในการใข้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราบนแอปพลิเคชัน การใช้บัญชีผู้ใช้งานและแอปพลิเคชันของท่านอาจถูกตรวจตราโดยเราหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่านและบัญชีผู้ใช้งาน

 1. ความสัมพันธ์

ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้จะถูกตีความให้เกิดความสัมพันธ์ใดในฐานะตัวแทน หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าในรูปแบบใดระหว่างเรา การไม่ร้องขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใข้งานนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิเต็มของเราในร้องขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวในเวลาต่อมา และการสละสิทธิในกรณีการฝ่าฝืนข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนดดังกล่าว ในกรณีที่ข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้หรือเป็นโมฆะตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือคำพิพากษาของศาลที่มีอำนาจ การไม่สามารถใช้บังคับได้หรือความเป็นโมฆะนั้นจะไม่ทำให้เงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่สามารถใช้บังคับหรือเป็นโมฆะทั้งหมด แต่เงื่อนไขการใข้งานนี้จะถูกแก้ไขเท่าที่จะเป็นไปได้โดยผู้มีอำนาจตัดสินเพื่อให้สะท้อนเจตนารมย์เดิมของคู่สัญญาตามที่ได้สะท้อนไว้ในข้อกำหนดเดิม

เพื่อขจัดข้อสงสัย เงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลภายนอกใดๆ ท่านไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามเงื่อนไขการใช้งานนี้แก่ผู้ใดโดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

 1. ไฮเปอร์ลิงค์

เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจัดให้มีการเชื่อมโยง (hyperlink) ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนอินเตอร์เนตที่มีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ (“การเชื่อมโยงของบุคคลภายนอก”) บุคคลภายนอกดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด การละเลย การล่าช้า การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย ความเท็จ ลามกอาจาร หรือไม่ถูกต้อง หรือวัตถุไม่พึงประสงค์ในเนื้อหา การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นนั้นไม่เป็นการเห็นชอบหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหานั้น และท่านตกลงที่จะเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ได้รับการเชื่อมโยงนั้นด้วยความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ท่านจะต้องได้รับการอนุมัติจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขจัดข้อสงสัย ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยง หรือใช้เนื้อหาใดๆ บนแอปพลิเคชันของเราเพื่อประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และแม้ว่าเราจะอนุมัติให้เชื่อมโยงได้ ท่านจะต้องไม่จัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชัน ของเรา (ก) โดยแสดงว่ามีความสัมพันธ์ การเห็นชอบ หรือ สนับสนุนโดยบริษัทหากไม่มีอยู่จริง หรือ (ข) ไปยังเว็บไซต์ใดๆ ซึ่งห้ามการเชื่อมโยงดังกล่าว หรือเว็บไซต์ที่อาจทำให้ชื่อเสียงหรือความมั่นคงของเราเสื่อมเสีย เราสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการอนุญาตให้เชื่อมโยงโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ แอปพลิเคชันของเราต้องไม่ถูกแสดงในกรอบของเว็บไซต์อื่น

 1. เนื้อหาของแอปพลิเคชัน

เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเนื้อหาใดๆ บนแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาขนส่ง) ในกรณีที่ข้อมูลใดๆบนแอปพลิเคชันของเรามีตัวสะกดผิด ไม่ถูก หรือตกหล่น เราสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ เช่น (1) แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ความถูกต้อง หรือการตกหล่นดังกล่าว (2) เปลี่ยนแปลง หรือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และ/หรือ (3) ยกเลิกคำสั่งซื้อถ้าข้อมูลที่ให้แก่ท่าน (ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง) ณ เวลาที่คำสั่งซื้อขอท่านนั้นไม่ถูกต้อง หรือเมื่อเราเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน (“มาตรการแก้ไข”)ในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงภายหนลังจากที่ท่านได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว) เพื่อขจัดข้อสงสัย การระบุวันที่ หรือวันที่ปรับปรุง บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ถือเป็นการระบุว่าข้อมูลทั้งหมดบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือทำให้เป็นปัจจุบัน และเราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่าน หรือบุคคลภายนอกใดจากความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกระทบที่เกิดจาก (1) การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเนื้อหาบนแอพลิเคชัน และ (ข) หากมาตราการแก้ไขใดๆ ถูกบังคับใช้

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

แอปพลิเคชัน เนื้อหาในแอปพลิเคชัน และบริการใดๆที่เกี่ยวข้องนั้น ถูกจัดให้แก่ท่านตามสภาพจริง (as is basis) โดยเราไม่รับรองและรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน เงื่อนไขการใช้งานนี้ เนื้อหา หรือบริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการทำให้แอปพลิเคชันเป็นปัจจุบัน เราไม่รับรองและรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม หรือที่เป็นผลจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน

ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ท่านตกลงว่าเราจะไม่ต้องรับ (ก) ความเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมากจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายสืบเนื่อง ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ (ข) การสูญเสียกำไร รายได้ ข้อมูล การใช้งาน ค่าความนิยม หรือความสูญเสียที่ไม่อาจจับต้องได้อื่น (ค) ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการเขาถึง การใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน (ง) ความสียหายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกบนแอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการหมิ่นประมาท การดูหมิ่น หรือการประพฤติหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และ/หรือ (จ) ความเสียหายไม่ว่าจะด้วยประการใดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ข้อจำกัดใช้บังคับกับทุกข้อร้องเรียน ไม่ว่าจะเกิดจากการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่น และไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในความเสียหายเหล่านั้นหรือไม่

 1. การระงับและยกเลิกการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานจะสิ้นสุดลงเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่านในฐานะร้านค้าบนระบบของเราสิ้นสุดลง การสิ้นสุดลงดังกล่าวไม่เป็นการปลดเปลื้องให้คู่สัญญาฝ่ายใดหลุดพ้นจากความรับผิดที่มีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายแล้ว ณ เวลาที่เงื่อนไขการใช้งานนี้สิ้นสุดลง หรือได้เกิดขึ้นก่อนที่เงื่อนไขการใช้งานนี้จะสิ้นสุดลง และการสิ้นสุดลงนั้นไม่เป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายใดในการใช้สิทธิหรือการเยียยวใดที่ตนมีตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ ตามกฎหมาย หรือตามส่วนได้ส่วนเสียของตน อันเนื่องจากการละเมิดเงื่อนไขการใข้งานนี้

ท่านตกลงว่าเรามีสิทธิที่จะกระทำการใดๆ เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า: (1) แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกการปฏิบัติงาน หรือการเข้าถึงแอปพลิคชัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชัน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และ/หรือการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ) ไม่ว่าด้วยเหตุใด (2) แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโนบายหรือข้อกำหนดที่บังคับใช้ (3) ยับยั้งการปฏิบัติงาน หรือการเข้าถึงแอปพลิคชัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชัน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และ/หรือการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ) ตามที่จำเป็นเพื่อบำรุงรักษาไม่ว่าตามปกติหรือไม่ปกติ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใด เพื่อขจัดข้อสงสัย การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดหน้าที่กับเราในการชดเชย ชดใช้ หรือออกค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อต้นทุน ความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดขึ้นแก่ท่าน

โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนด และการเยียวยาอื่นที่เรามี ในกรณีที่พบว่าท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ และหากเราดำเนินการตามกฎหมายกับท่านอันเนื่องมาจากการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้ ท่านตกลงว่าเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าทนายและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าว นอกเหนือไปจากการเยียวยาอื่นใดที่บริษัทได้รับ

 1. การบอกกล่าว

ท่านยินยอมที่จะรับข้อตกลง การบอกกล่าว การแจ้ง หรือการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของท่านและบริการ (รวมเรียกว่า “คำบอกกล่าว”) จากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงโดยอีเมล หรือโดยโพสต์การบอกกล่าวบนแอปพลิเคชัน ท่านตกลงว่าคำบอกกล่าวที่เรามีถึงท่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นถือเป็นการติดต่อสื่อสารกับทางเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เพื่อขจัดข้อสงสัย ความยินยอมในการรับคำบอกกล่าวนี้ แยกต่างหากจากการวิธีการที่ท่านเลือกรับการติดต่อสื่อสารเพื่อการตลาด ทางเลือกของท่านในเรื่องการรับการติดต่อสื่อสารเพื่อการตลาดนั้นถูกกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. การไม่สละสิทธิ

การไม่ใช้ข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ของเรา ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนดนั้น และการไม่ใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิในการใช้บังคับเงื่อนไขการใช้งานนี้ในภายหลัง เราจะยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของในสถานการร์อื่นที่ท่านผิดเงื่อนไขการใช้งานนี้

 1. ความเป็นเอกเทศของเงื่อนไขการใช้งาน

หากเมื่อใดข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ในเรื่องใด จะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขการใช้งานนี้ และข้อกำหนดอื่นนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป เสมือนว่าข้อกำหนดที่ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้นั้นถูกตัดออกจากเงื่อนไขการใช้งานนี้

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติของพิพาท

สัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์แห่งการขัดกันแห่งกฎหมายของเขตอำนาจใดๆ และข้อโต้แย้ง การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือเหตุจากการกระทำใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือบริการซึ่งอาจถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Thailand Arbitration Center (“THAC”) โดยเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว (“ข้อบังคับ”) โดยอนุญาโตตุลาการหนึ่งท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยความตกลงระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่าย (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ประธานกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น

การดำเนินกระบวนพิจารณาและสถานที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานครโดยใช้ภาษาไทยในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าว และคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในจำนวนเท่าๆ กันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดให้การรับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอื่นได้ตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควรเพื่อให้การบังคับใช้ข้อที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ