Terms of Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ “แกร็บไบค์ใจดี ให้อินฯล่วงหน้า”

ข้อความสำคัญ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ “แกร็บไบค์ใจดี ให้อินฯล่วงหน้า” (“โครงการ”) นี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจคลิกเพื่อตกลงและยอมรับเข้าร่วมโครงการด้านล่าง
ซึ่งเมื่อท่านคลิกตกลงและยอมรับแล้วให้ถือว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนี้กับ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“แกร็บ”) แล้ว

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ: เนื่องจากท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่แกร็บกำหนดตามที่ระบุด้านล่าง รวมถึงเป็นผู้ที่แกร็บ พิจารณาแล้วว่า ท่านอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีความเป็นไปได้สูงในการทำได้ตามเป้าหมายที่จะได้รับอินเซนทีฟตามที่แกร็บกำหนด
  ปัจจัยในการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่
  • ระยะเวลาการเข้าร่วมเป็นคนขับแกร็บ
  • คะแนนดาว (เรตติ้ง)
  • รายได้ย้อนหลัง
  • คะแนนการรับงาน
  • คะแนนการยกเลิกงาน
  • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่แกร็บเห็นสมควร
 2. สิทธิพิเศษที่มอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ คือ เงินอินเซนทีฟล่วงหน้าเข้ากระเป๋าเงินสดของท่านเป็นจำนวนเงินสูงสุด 5,000 บาท
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการถอนเงิน และคืนเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าให้แก่แกร็บ
  • ท่านตกลงที่จะถอนเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าที่โอนเข้ากระเป๋าเงินสดของท่าน (ไม่ว่าจะบางส่วนหรือเต็มจำนวน) ภายในเวลา 23.59 น. ของวันจันทร์ที่ 10 ก.ย. 61 เท่านั้น
  • เมื่อท่านได้รับอินเซนทีฟล่วงหน้า ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านมีหน้าที่ต้องรักษาเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินสดและกระเป๋าเครดิตไม่ให้ติดลบและคืนอินเซนทีฟล่วงหน้าที่ได้รับให้แก่แกร็บครบถ้วนเต็มจำนวนภายใน 14 วันถัดจากวันที่ได้รับเงินอินเซนทีฟล่วงหน้า
  • ท่านตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการคืนเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าให้แก่แกร็บ ซึ่งจะได้อธิบายในถาม-ตอบ ดังต่อไปนี้
 1. แกร็บมีสิทธิ์หักเงินข้าพเจ้าจากกระเป๋าเงินสดอย่างเดียวหรือไม่?
 2. คำตอบไม่ แกร็บมีสิทธิ์หักเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าทั้งจากกระเป๋าเงินสดและกระเป๋าเครดิต โดยเริ่มหักจากกระเป๋าเงินสดก่อนเป็นเวลา 14 วัน หากแกร็บพบว่า ท่านมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินสดไม่เพียงพอชำระเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าที่ได้รับไป
  แกร็บจะหักยอดเงินคงค้างในกระเป๋าเครดิตของท่าน

 3. มีกำหนดยอดเงินขั้นต่ำในการหักเพื่อคืนเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าหรือไม่?
 4. คำตอบไม่ แกร็บจะหักเงินจากกระเป๋าเงินสด และกระเป๋าเครดิตตามจำนวนคงเหลือทั้งหมด หมายความว่า ท่านอาจชำระคืนเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าที่ได้รับภายใน 1 วันก็ได้

 5. มีกำหนดระยะเวลาในการคืนเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าหรือไม่?
 6. คำตอบมี 14 วัน นับวันอังคารที่ 11 ก.ย. 61 (เป็นวันถัดจากวันที่ได้รับเงินอินเซนทีฟล่วงหน้า) เป็นวันที่ 1 จนครบ 14 วันในวันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 61 เป็นวันสุดท้าย

 7. แกร็บจะทำการเพิ่มเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าเข้ากระเป๋า และทำการหักยอดในกระเป๋าเงินสดเวลากี่โมง?
 8. คำตอบแกร็บจะทำการเพิ่มเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าเข้ากระเป๋าเงินสดภายในเวลา 14.00 น. ของวันจันทร์ที่ 10 ก.ย. 61 และทำการหักยอดในกระเป๋าเงินสดในเวลา 14.00 น. (โดยประมาณ) ของวันอังคารที่ 11 ก.ย. 61

 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณีไม่สามารถรักษาเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินสดไม่ให้ติดลบและไม่สามารถคืนเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าให้แก่แกร็บได้ครบถ้วนเต็มจำนวนภายใน 14 วัน
 10. ท่านตกลงชำระค่าปรับรายสัปดาห์ในอัตราก้าวหน้า บวกเพิ่ม 50 บาท ทุกๆ สัปดาห์โดยค่าปรับจะถูกคำนวณรวมกับเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าที่ยังค้างชำระไปเรื่อยๆ ตัวอย่างค่าปรับรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ตัวอย่างการคำนวณ

 11. หากเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินสดของท่านติดลบ (เงินอินเซนทีฟคงค้างและค่าปรับ) รวมเป็นเงินจำนวน 2,500 บาท ท่านตกลงและยอมรับว่า แกร็บมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้
  • ระงับสัญญาณแอปพลิเคชันของแกร็บ (ทำให้ท่านไม่สามารถรับงานได้) และ/หรือ
  • มีคำสั่งระงับการถอนเงิน (cash out) ในส่วนที่ยังค้างอยู่ในกระเป๋าเงินสดและ/หรือกระเป๋าเครดิต และ/หรือ
  • ดำเนินการอื่นใดตามที่แกร็บเห็นสมควร เพื่อให้ได้เงินอินเซนทีฟล่วงหน้าและค่าปรับจนครบถ้วนเต็มจำนวน
 12. หากแอปพลิเคชัน Grab Driver ของท่านถูกระงับไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม (อาจไม่ได้เกิดจากเหตุไม่คืนเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าภายในเวลาที่กำหนด) ทำให้แกร็บไม่สามารถหักเงินจากกระเป๋าเงินสดและกระเป๋าเครดิตของท่านได้ ท่านตกลงนำเงินคงค้างทั้งหมด (ได้แก่
  ยอดคงค้างเงินอินเซนทีฟและ/หรือค่าปรับ) มาชำระที่สำนักงานของแกร็บ หรือโอนเงินดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารที่แกร็บกำหนด (ตามที่แกร็บจะแจ้งให้ท่านทราบ) ภายใน 14 วันนับจากวันที่แกร็บไม่สามารถหักเงินจากกระเป๋าเงินสดและกระเป๋าเครดิตของท่านได้
 13. การขอเข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงินอินเซนทีฟล่วงหน้าหลังจากที่ได้ชำระเงินคืนให้แก่แกร็บครบถ้วนเต็มจำนวนแล้วนั้น ท่านต้องสมัครโดยกดคลิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกครั้ง
  โดยแกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการเป็นรายกรณี
 14. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
  • ท่านตกลงและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล) แก่แกร็บเพื่อเข้าร่วมโครงการ และยินยอมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่แกร็บร้องขอเพื่อใช้ในการเข้าร่วมโครงการนี้
  • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในโครงการนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางที่แกร็บกำหนด
  • ท่านตกลงว่า การอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่า ท่านตกลงให้ความยินยอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว