ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการโฮมเซอร์วิส (Home Services)

ข้อ 1 บริการโฮมเซอร์วิส Home Services 

บริการโฮมเซอร์วิส (Home Services) (ต่อไปนี้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “บริการ Home Services”) บนแพลตฟอร์มของแกร็บคือบริการทำความสะอาดบ้านให้แก่ผู้บริโภค โดยแกร็บเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจับคู่และเชื่อมต่อระหว่างพาร์ทเนอร์กับผู้บริโภค เพื่อให้พาร์ทเนอร์สามารถให้บริการ Home Services แก่ผู้บริโภคได้ และพาร์ทเนอร์ ไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรของแกร็บแต่อย่างใด
โดยบริการHome Services ที่ให้บริการโดยพาร์ทเนอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 รายละเอียดขอบเขตของบริการ Home Services มีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว

 • กวาดพื้น ถูพื้น ทิ้งขยะ เช็ดกระจกภายในอาคาร

 • ปัดฝุ่น เช็ดและจัดวางของตามที่ผู้บริโภคระบุ

 • จัดเก็บที่นอน และเปลี่ยนผ้าปู หากผู้บริโภคร้องขอ

 • ล้างซิ้ง แก้ว ถ้วย จาน ชาม และเช็ดคราบต่างๆ ตามที่ผู้บริโภคร้องขอ

ทั้งนี้ แกร็บอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการให้บริการ Home Services เป็นครั้งคราว ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

1.2 ขอบเขตของบริการ Home Services ไม่ครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

 • การทำงานที่สูง ที่ต้องมีการปีนป่ายและจุดที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายแก่พาร์ทเนอร์ รวมถึงงานภายนอกอาคาร

 • ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

 • การทำสวน เช่น ตัดหญ้า ตัดต้นไม้

 • ซักผ้าและรีดผ้า

1.3 สำหรับบริการทำความสะอาดพาร์ทเนอร์จะเป็นผู้จัดเตรียม อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดไปให้บริการ โดยลักษณะงานให้บริการ เป็นการทำความสะอาดทั่วไป และ ไม่ใช่ Big Cleaning (Big Cleaning หมายถึง งานทำความสะอาดพื้นที่ที่ให้บริการหลังการก่อสร้าง หรือ รีโนเวท หรือ พื้นที่ที่ให้บริการไม่ได้ทำความสะอาดมานานเกิน 2 เดือน)

1.4 หากผู้บริโภคร้องขอให้พาร์ทเนอร์ให้บริการนอกเหนือขอบเขตของการบริการ Home Services พาร์ทเนอร์มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการบริการดังกล่าวเนื่องจากพาร์ทเนอร์มีหน้าที่ให้บริการตามขอบเขตของบริการของ Home Services จนครบจำนวนชั่วโมงที่ผู้บริโภคทำการจองบริการไว้เท่านั้น โดยผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์มีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกการให้บริการที่กำหนดไว้ในข้อ 3

1.5 หากผู้บริโภคไม่พอใจการให้บริการของพาร์ทเนอร์ กล่าวคือ กรณีที่มีจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยเท่านั้น ผู้บริโภคสามารถแจ้งให้พาร์ทเนอร์ แก้ไขจุดดังกล่าวได้ ณ ขณะที่พาร์ทเนอร์ยังอยู่ในสถานที่ให้บริการ หรือ ผู้บริโภคสามารถแจ้งให้แกร็บทราบผ่านศูนย์ช่วยเหลือ พร้อมส่งข้อมูลจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อย (ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมาย) เพื่อให้แกร็บประสานงานกับพาร์ทเนอร์และให้พาร์ทเนอร์เข้าแก้ไขจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยโดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากผู้บริโภคไม่ดำเนินการแจ้งเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมาย แกร็บขอสงวนสิทธิในการไม่ดำเนินการประสานงานพาร์ทเนอร์และผู้บริโภคยอมรับและตกลงว่าผู้บริโภคไม่สามารถร้องขอให้พาร์ทเนอร์เข้าแก้ไขจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยได้ หากการแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือเกิน24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมายแล้ว

1.6 กรณีที่ผู้บริโภคใช้บริการต้องการใช้น้ำยาพิเศษ สามารถจัดเตรียมให้กับพาร์ทเนอร์แม่บ้านได้

1.7 ผู้บริโภคจะต้องเก็บทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อยและมิดชิด แกร็บในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินทุกกรณี หากเกิดกรณีทรัพย์สินมีค่าสูญหาย ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่า เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ แกร็บในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะดำเนินการประสานงานให้ตามสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายและนโยบายภายในที่แกร็บกำหนด

ข้อ 2  การจองบริการโฮมเซอร์วิส Home Services

2.1 การชำระเงินค่าบริการ Home Services ต้องชำระด้วย GrabPay Wallet หรือบัตรเครดิต/เดบิตเท่านั้น จนกว่าแกร็บจะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินดังกล่าว

2.2 การให้บริการ Home Services เป็นการให้บริการตามจำนวนชั่วโมงที่ผู้บริโภคทำการจองใช้บริการไว้เท่านั้น ผู้บริโภคไม่สามารถเพิ่มชั่วโมงการให้บริการได้หากการจองได้รับการยืนยันแล้ว

2.3 ในกรณีที่ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์มีการตกลงการเพิ่มชั่วโมงการให้บริการนอกแพล็ตฟอร์มของแกร็บ หรือมีการตกลงนัดหมายให้บริการกันโดยไม่ได้มีการจองผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าการประกันคุ้มครองความเสียหายจะไม่ครอบคลุมถึงการให้บริการทั้งที่จองบริการผ่านแพล็ตฟอร์มและนอกแพล็ตฟอร์มของแกร็บ ในกรณีที่พาร์ทเนอร์ทำทรัพย์สินของผู้บริโภคแตกหัก เสียหาย ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์จะต้องดำเนินการตกลงเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างกันเอง

2.4 กรณีที่พาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่ให้บริการ ตาม วันและเวลานัดหมายแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ตามเวลานัดหมาย เนื่องจากความล่าช้าของผู้บริโภค หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคได้เป็นเวลาเกิน 15 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาที จำนวนชั่วโมงที่จองใช้บริการ จะถูกหักด้วยเวลาที่ผู้บริโภคล่าช้าหรือไม่สามารถติดต่อได้ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจองใช้บริการไว้ 2 ชั่วโมง แต่เมื่อพาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่ให้บริการตามเวลานัด พาร์ทเนอร์ไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคเพื่อเข้าให้บริการได้ เป็นเวลา 15 นาที ระยะเวลาในการให้บริการของพาร์ทเนอร์จะเหลือแค่ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

2.5 ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ให้บริการที่ทำการนัดหมายให้ถูกต้อง หากพาร์ทเนอร์ไปยังสถานที่ที่ทำการนัดหมายตามที่ผู้บริโภคแจ้งไว้ในการจองบริการ Home Services แล้ว และไม่สามารถเข้าให้บริการ Home Services ได้ อันเนื่องมาจากผู้บริโภคแจ้งสถานที่ให้บริการไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีที่สถานที่ให้บริการเช่น คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเม้น ต้องมีการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และพาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าพาร์ทเนอร์สามารถยกเลิกการให้บริการดังกล่าวได้ทันทีและแกร็บมีสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3

ข้อ 3 การยกเลิกการให้บริการและค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการ

3.1 ผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์อาจยกเลิกการให้บริการตามเหตุในการยกเลิกการให้บริการที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ โดยแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือของแกร็บเท่านั้น

เหตุในการยกเลิกการให้บริการผู้มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ (ผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์)ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการ
กรณียังไม่มีพาร์ทเนอร์ตอบรับการจองการให้บริการ Home Servicesและผู้บริโภคประสงค์ยกเลิกการจองผู้บริโภคไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
กรณีที่พาร์ทเนอร์ตอบรับการจองการให้บริการ Home Services แล้ว และผู้บริโภคประสงค์ยกเลิกการจองผู้บริโภค200 บาท
พาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่ให้บริการ ตาม วันและเวลานัดหมายแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ เนื่องจากความล่าช้าของผู้บริโภคเกินกว่า 30 นาที หรือไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคได้เกิน 30 นาทีพาร์ทเนอร์
พาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าให้บริการ Home Services ได้ อันเนื่องมาจากผู้บริโภคแจ้งสถานที่ให้บริการไม่ถูกต้องพาร์ทเนอร์
สถานที่ให้บริการ เช่น คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเม้น ต้องมีการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และพาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าให้บริการได้พาร์ทเนอร์
พาร์ทเนอร์ให้บริการไปแล้วยังไม่เกิน 30 นาทีนับจากเวลานัดหมาย และพาร์ทเนอร์ปฏิเสธการให้บริการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการบริการ Home Services ตามข้อ 1.4ผู้บริโภค
ผู้บริโภคไม่สามารถติดต่อพาร์ทเนอร์ได้เกินกว่า 15 นาทีนับจากเวลานัดหมายผู้บริโภคไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
พาร์ทเนอร์ให้บริการไปแล้วเกินกว่า 30 นาทีนับจากเวลานัดหมาย และพาร์ทเนอร์ปฏิเสธการให้บริการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการบริการ Home Services ตามข้อ 1.4ผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์ค่าบริการเต็มจำนวน

3.2 แกร็บสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการได้ตามดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

3.3 ผู้บริโภคตกลงและยินยอมว่าแกร็บมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการออกจากค่าบริการที่ผู้บริโภคต้องชำระก่อนที่จะทำการคืนเงินให้กับผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคชำระค่าบริการเป็นเงิน 500 บาท หากผู้บริโภคยกเลิกบริการตามข้อนี้ แกร็บจะหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการเป็นเงิน 200 บาทออกจากเงินที่ผู้บริโภคชำระไว้ และทำการคืนเงินผู้บริโภคเป็นเงิน 300 บาท

ข้อ 4  การคุ้มครองความเสียหาย

4.1 ในกรณีที่พาร์ทเนอร์ ทำทรัพย์สินของผู้บริโภคแตกหัก เสียหาย ในระหว่างการให้บริการ Home Services ที่ผู้บริโภคทำการจองการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น แกร็บจะอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือผู้บริโภคในการเคลมประกันและประสานงานกับบริษัทประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยเงื่อนไขวงเงินประกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าประกันดังกล่าวจะคุ้มครองเฉพาะกรณีความเสียหายของทรัพย์สิน แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินสูญหาย แกร็บไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินทุกกรณี ดังนั้นผู้บริโภคต้องไม่ทิ้งสิ่งของมีค่าใด ๆ ไว้ในสถานที่ให้บริการ

4.2 เงื่อนไขในการดำเนินการเคลมประกัน

4.2.1 กรณีเคลมประกัน ผู้บริโภคจะต้องทำการแจ้งรายละเอียดและส่งเอกสารประกอบการเคลมประกันมายังศูนย์ช่วยเหลือของแกร็บภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่นัดหมายเท่านั้น แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือผู้บริโภคในการเคลมประกันกรณีทีมีการแจ้งเรื่องเข้ามาเกินกว่า 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดหมาย โดยผู้บริโภคใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการเคมประกันแจ้งเคลมความเสียหาย ดังนี้

 1. ใบเสร็จราคาสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย หรือแสดงหลักฐานยืนยันมูลค่าสิ่งของนั้นๆ

 2. ถ่ายภาพทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพาร์ทเนอร์

ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้บริโภค โดยเงื่อนไขการเรียกร้องสินไหมเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด และมีข้อยกเว้นตามกรมธรรม์การคุ้มครองความเสียหายที่กรรมธรรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ประเมินราคาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด

แกร็บอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อแกร็บแจ้งให้ผู้บริโภคทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่แกร็บกำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอีเมล) ผู้บริโภคตกลงผูกพันและยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และผู้บริโภคยอมรับและตกลงให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บด้วย