ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการโฮมเซอร์วิส (Home Services)

ข้อ 1 บริการโฮมเซอร์วิส Home Services 

บริการโฮมเซอร์วิส (Home Services) (ต่อไปนี้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “บริการ Home Services”) บนแพลตฟอร์มของแกร็บคือบริการทำความสะอาดบ้านให้แก่ผู้บริโภค โดยแกร็บเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจับคู่และเชื่อมต่อระหว่างพาร์ทเนอร์กับผู้บริโภค เพื่อให้พาร์ทเนอร์สามารถให้บริการ Home Services แก่ผู้บริโภคได้ และพาร์ทเนอร์ ไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรของแกร็บแต่อย่างใด
โดยบริการHome Services ที่ให้บริการโดยพาร์ทเนอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 รายละเอียดขอบเขตของบริการ Home Services มีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว
 • กวาดพื้น ถูพื้น ทิ้งขยะ เช็ดกระจกภายในอาคาร
 • ปัดฝุ่น เช็ดและจัดวางของตามที่ผู้บริโภคระบุ
 • จัดเก็บที่นอน และเปลี่ยนผ้าปู หากผู้บริโภคร้องขอ
 • ล้างซิ้ง แก้ว ถ้วย จาน ชาม และเช็ดคราบต่างๆ ตามที่ผู้บริโภคร้องขอ

ทั้งนี้ แกร็บอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการให้บริการ Home Services เป็นครั้งคราว ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

1.2 ขอบเขตของบริการ Home Services ไม่ครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

 • การทำงานที่สูง ที่ต้องมีการปีนป่ายและจุดที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายแก่พาร์ทเนอร์ รวมถึงงานภายนอกอาคาร
 • ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
 • การทำสวน เช่น ตัดหญ้า ตัดต้นไม้
 • ซักผ้าและรีดผ้า

1.3 สำหรับบริการทำความสะอาดพาร์ทเนอร์จะเป็นผู้จัดเตรียม อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดไปให้บริการ โดยลักษณะงานให้บริการ เป็นการทำความสะอาดทั่วไป และ ไม่ใช่ Big Cleaning (Big Cleaning หมายถึง งานทำความสะอาดพื้นที่ที่ให้บริการหลังการก่อสร้าง หรือ รีโนเวท หรือ พื้นที่ที่ให้บริการไม่ได้ทำความสะอาดมานานเกิน 2 เดือน)

1.4 หากผู้บริโภคร้องขอให้พาร์ทเนอร์ให้บริการนอกเหนือขอบเขตของการบริการ Home Services พาร์ทเนอร์มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการบริการดังกล่าวเนื่องจากพาร์ทเนอร์มีหน้าที่ให้บริการตามขอบเขตของบริการของ Home Services จนครบจำนวนชั่วโมงที่ผู้บริโภคทำการจองบริการไว้เท่านั้น โดยผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์มีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกการให้บริการที่กำหนดไว้ในข้อ 3

1.5 หากผู้บริโภคไม่พอใจการให้บริการของพาร์ทเนอร์ กล่าวคือ กรณีที่มีจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยเท่านั้น ผู้บริโภคสามารถแจ้งให้พาร์ทเนอร์ แก้ไขจุดดังกล่าวได้ ณ ขณะที่พาร์ทเนอร์ยังอยู่ในสถานที่ให้บริการ หรือ ผู้บริโภคสามารถแจ้งให้แกร็บทราบผ่านศูนย์ช่วยเหลือ พร้อมส่งข้อมูลจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อย (ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมาย) เพื่อให้แกร็บประสานงานกับพาร์ทเนอร์และให้พาร์ทเนอร์เข้าแก้ไขจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยโดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากผู้บริโภคไม่ดำเนินการแจ้งเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมาย แกร็บขอสงวนสิทธิในการไม่ดำเนินการประสานงานพาร์ทเนอร์และผู้บริโภคยอมรับและตกลงว่าผู้บริโภคไม่สามารถร้องขอให้พาร์ทเนอร์เข้าแก้ไขจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยได้ หากการแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือเกิน24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมายแล้ว

1.6 กรณีที่ผู้บริโภคใช้บริการต้องการใช้น้ำยาพิเศษ สามารถจัดเตรียมให้กับพาร์ทเนอร์แม่บ้านได้

1.7 ผู้บริโภคจะต้องเก็บทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อยและมิดชิด แกร็บในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินทุกกรณี หากเกิดกรณีทรัพย์สินมีค่าสูญหาย ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่า เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ แกร็บในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะดำเนินการประสานงานให้ตามสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายและนโยบายภายในที่แกร็บกำหนด

ข้อ 2  การจองบริการโฮมเซอร์วิส Home Services

2.1 การชำระเงินค่าบริการ Home Services ต้องชำระด้วย GrabPay Wallet หรือบัตรเครดิต/เดบิตเท่านั้น จนกว่าแกร็บจะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินดังกล่าว

2.2 การให้บริการ Home Services เป็นการให้บริการตามจำนวนชั่วโมงที่ผู้บริโภคทำการจองใช้บริการไว้เท่านั้น ผู้บริโภคไม่สามารถเพิ่มชั่วโมงการให้บริการได้หากการจองได้รับการยืนยันแล้ว

2.3 ในกรณีที่ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์มีการตกลงการเพิ่มชั่วโมงการให้บริการนอกแพล็ตฟอร์มของแกร็บ หรือมีการตกลงนัดหมายให้บริการกันโดยไม่ได้มีการจองผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าการประกันคุ้มครองความเสียหายจะไม่ครอบคลุมถึงการให้บริการทั้งที่จองบริการผ่านแพล็ตฟอร์มและนอกแพล็ตฟอร์มของแกร็บ ในกรณีที่พาร์ทเนอร์ทำทรัพย์สินของผู้บริโภคแตกหัก เสียหาย ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์จะต้องดำเนินการตกลงเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างกันเอง

2.4 กรณีที่พาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่ให้บริการ ตาม วันและเวลานัดหมายแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ตามเวลานัดหมาย เนื่องจากความล่าช้าของผู้บริโภค หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคได้เป็นเวลาเกิน 15 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาที จำนวนชั่วโมงที่จองใช้บริการ จะถูกหักด้วยเวลาที่ผู้บริโภคล่าช้าหรือไม่สามารถติดต่อได้ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจองใช้บริการไว้ 2 ชั่วโมง แต่เมื่อพาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่ให้บริการตามเวลานัด พาร์ทเนอร์ไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคเพื่อเข้าให้บริการได้ เป็นเวลา 15 นาที ระยะเวลาในการให้บริการของพาร์ทเนอร์จะเหลือแค่ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

2.5 ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ให้บริการที่ทำการนัดหมายให้ถูกต้อง หากพาร์ทเนอร์ไปยังสถานที่ที่ทำการนัดหมายตามที่ผู้บริโภคแจ้งไว้ในการจองบริการ Home Services แล้ว และไม่สามารถเข้าให้บริการ Home Services ได้ อันเนื่องมาจากผู้บริโภคแจ้งสถานที่ให้บริการไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีที่สถานที่ให้บริการเช่น คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเม้น ต้องมีการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และพาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าพาร์ทเนอร์สามารถยกเลิกการให้บริการดังกล่าวได้ทันทีและแกร็บมีสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3

ข้อ 3 การยกเลิกการให้บริการและค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการ

3.1 ผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์อาจยกเลิกการให้บริการตามเหตุในการยกเลิกการให้บริการที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ โดยแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือของแกร็บเท่านั้น

เหตุในการยกเลิกการให้บริการ ผู้มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ (ผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการ
กรณียังไม่มีพาร์ทเนอร์ตอบรับการจองการให้บริการ Home Servicesและผู้บริโภคประสงค์ยกเลิกการจอง ผู้บริโภค ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
กรณีที่พาร์ทเนอร์ตอบรับการจองการให้บริการ Home Services แล้ว และผู้บริโภคประสงค์ยกเลิกการจอง ผู้บริโภค 200 บาท
พาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่ให้บริการ ตาม วันและเวลานัดหมายแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ เนื่องจากความล่าช้าของผู้บริโภคเกินกว่า 30 นาที หรือไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคได้เกิน 30 นาที พาร์ทเนอร์
พาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าให้บริการ Home Services ได้ อันเนื่องมาจากผู้บริโภคแจ้งสถานที่ให้บริการไม่ถูกต้อง พาร์ทเนอร์
สถานที่ให้บริการ เช่น คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเม้น ต้องมีการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และพาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ พาร์ทเนอร์
พาร์ทเนอร์ให้บริการไปแล้วยังไม่เกิน 30 นาทีนับจากเวลานัดหมาย และพาร์ทเนอร์ปฏิเสธการให้บริการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการบริการ Home Services ตามข้อ 1.4 ผู้บริโภค
ผู้บริโภคไม่สามารถติดต่อพาร์ทเนอร์ได้เกินกว่า 15 นาทีนับจากเวลานัดหมาย ผู้บริโภค ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
พาร์ทเนอร์ให้บริการไปแล้วเกินกว่า 30 นาทีนับจากเวลานัดหมาย และพาร์ทเนอร์ปฏิเสธการให้บริการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการบริการ Home Services ตามข้อ 1.4 ผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์ ค่าบริการเต็มจำนวน

3.2 แกร็บสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการได้ตามดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

3.3 ผู้บริโภคตกลงและยินยอมว่าแกร็บมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการออกจากค่าบริการที่ผู้บริโภคต้องชำระก่อนที่จะทำการคืนเงินให้กับผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคชำระค่าบริการเป็นเงิน 500 บาท หากผู้บริโภคยกเลิกบริการตามข้อนี้ แกร็บจะหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการเป็นเงิน 200 บาทออกจากเงินที่ผู้บริโภคชำระไว้ และทำการคืนเงินผู้บริโภคเป็นเงิน 300 บาท

ข้อ 4  การคุ้มครองความเสียหาย

4.1 ในกรณีที่พาร์ทเนอร์ ทำทรัพย์สินของผู้บริโภคแตกหัก เสียหาย ในระหว่างการให้บริการ Home Services ที่ผู้บริโภคทำการจองการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น แกร็บจะอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือผู้บริโภคในการเคลมประกันและประสานงานกับบริษัทประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยเงื่อนไขวงเงินประกันสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าประกันดังกล่าวจะคุ้มครองเฉพาะกรณีความเสียหายของทรัพย์สิน แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินสูญหาย แกร็บไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินทุกกรณี ดังนั้นผู้บริโภคต้องไม่ทิ้งสิ่งของมีค่าใด ๆ ไว้ในสถานที่ให้บริการ

4.2 เงื่อนไขในการดำเนินการเคลมประกัน
กรณีเคลมประกัน ผู้บริโภคจะต้องทำการแจ้งรายละเอียดและส่งเอกสารประกอบการเคลมประกันมายังศูนย์ช่วยเหลือของแกร็บภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่นัดหมายเท่านั้น แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือผู้บริโภคในการเคลมประกันกรณีทีมีการแจ้งเรื่องเข้ามาเกินกว่า 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดหมาย โดยผู้บริโภคใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการเคมประกันแจ้งเคลมความเสียหาย ดังนี้

 1. ใบเสร็จราคาสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย หรือแสดงหลักฐานยืนยันมูลค่าสิ่งของนั้นๆ
 2. ถ่ายภาพทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพาร์ทเนอร์

ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้บริโภค โดยเงื่อนไขการเรียกร้องสินไหมเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด และมีข้อยกเว้นตามกรมธรรม์การคุ้มครองความเสียหายที่กรรมธรรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ประเมินราคาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด

แกร็บอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อแกร็บแจ้งให้ผู้บริโภคทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่แกร็บกำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอีเมล) ผู้บริโภคตกลงผูกพันและยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และผู้บริโภคยอมรับและตกลงให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บด้วย