ข้อตกลงการใช้บริการ: แกร็บโฮมเซอร์วิส

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 29 กันยายน 2565

ข้อ 1. บริการแกร็บโฮมเซอร์วิส (Grab Home Service) 

บริการแกร็บโฮมเซอร์วิส(GrabHome Service) (ต่อไปนี้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “บริการ Home Service”) บนแพลตฟอร์มของแกร็บ แกร็บได้รับความร่วมมือในการจัดหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญงานทำความสะอาด (“พาร์ทเนอร์”) จากคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อให้บริการทำความสะอาดบ้านแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ แกร็บเป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจับคู่และเชื่อมต่อระหว่างพาร์ทเนอร์ที่จัดหาให้โดยคู่ค้าทางธุรกิจกับผู้บริโภค เพื่อให้พาร์ทเนอร์สามารถให้บริการ Home Service แก่ผู้บริโภคได้เท่านั้น โดยพาร์ทเนอร์เป็นผู้ให้บริการตรงแก่ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรของแกร็บแต่อย่างใด

โดยบริการ Home Service ที่ให้บริการโดยพาร์ทเนอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 รายละเอียดขอบเขตของบริการ Home Service มีดังต่อไปนี้

 • ทำความสะอาดห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว
 • กวาดพื้น ถูพื้น ทิ้งขยะ เช็ดกระจกภายในอาคาร
 • ปัดฝุ่น เช็ดและจัดวางของตามที่ผู้บริโภคระบุ
 • จัดเก็บที่นอน และเปลี่ยนผ้าปู หากผู้บริโภคร้องขอ
 • ล้างทำความสะอาดอ่างล้างจาน แก้ว ถ้วย จาน ชาม และเช็ดคราบต่างๆ ตามที่ผู้บริโภคร้องขอ

ทั้งนี้แกร็บอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการให้บริการ Home Service เป็นครั้งคราวได้ ด้วยดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

1.2 ขอบเขตของบริการ Home Service ไม่ครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

 • การทำงานที่สูงที่ต้องมีการปีนป่ายและจุดที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายแก่พาร์ทเนอร์ รวมถึงงานภายนอกอาคาร
 • ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
 • การทำสวน เช่น ตัดหญ้า ตัดต้นไม้
 • ซักผ้าและรีดผ้า

1.3 สำหรับบริการทำความสะอาดพาร์ทเนอร์จะเป็นผู้จัดเตรียม อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดไปให้บริการ โดยลักษณะงานให้บริการเป็นการทำความสะอาดทั่วไป และ ไม่ใช่ Big Cleaning (Big Cleaning หมายถึง งานทำความสะอาดพื้นที่ที่ให้บริการหลังการก่อสร้าง หรือ รีโนเวท หรือ พื้นที่ที่ให้บริการไม่ได้ทำความสะอาดมานานเกิน 2 เดือน)

1.4 หากผู้บริโภคร้องขอให้พาร์ทเนอร์ให้บริการนอกเหนือขอบเขตของการบริการ Home Service พาร์ทเนอร์มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการบริการดังกล่าวเนื่องจากพาร์ทเนอร์มีหน้าที่ให้บริการตามขอบเขตของบริการของ Home Service จนครบจำนวนชั่วโมงที่ผู้บริโภคทำการจองบริการไว้เท่านั้น 

1.5 หากผู้บริโภคไม่พอใจการให้บริการของพาร์ทเนอร์ กล่าวคือ กรณีที่มีจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยเท่านั้น ผู้บริโภคสามารถแจ้งให้พาร์ทเนอร์แก้ไขจุดดังกล่าวได้ ณ ขณะที่พาร์ทเนอร์ยังอยู่ในสถานที่ให้บริการ หรือผู้บริโภคสามารถแจ้งให้แกร็บทราบผ่านศูนย์ช่วยเหลือ พร้อมส่งข้อมูลจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อย (ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมาย) เพื่อให้แกร็บประสานงานกับคู่ค้าทางธุรกิจ และให้พาร์ทเนอร์เข้าแก้ไขจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยโดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากผู้บริโภคไม่ดำเนินการแจ้งเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมาย แกร็บขอสงวนสิทธิในการไม่ดำเนินการประสานงานกับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้บริโภคยอมรับและตกลงว่าผู้บริโภคไม่สามารถร้องขอให้พาร์ทเนอร์เข้าแก้ไขจุดที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยได้ หากการแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือเกิน 24 ชั่วโมงนับจากเวลานัดหมายแล้ว

1.6 กรณีที่ผู้บริโภคต้องการให้พาร์ทเนอร์ใช้น้ำยาพิเศษเพื่อทำความสะอาดจุดใดๆ ผู้บริโภคสามารถจัดเตรียมให้กับพาร์ทเนอร์ได้ แต่หากการใช้น้ำยาพิเศษนั้นทำความสะอาดทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ทรัพย์สินของผู้บริโภค ผู้บริโภคยอมรับว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ใช่ความผิดของพาร์ทเนอร์

1.7 ผู้บริโภคจะต้องเก็บทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อยและมิดชิด แกร็บในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินในทุกกรณี หากเกิดกรณีทรัพย์สินมีค่าสูญหาย ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์ แกร็บในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะดำเนินการประสานงานให้ตามสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายและนโยบายภายในที่แกร็บกำหนดรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดการที่แกร็บมีกับคู่ค้าทางธุรกิจ

 

ข้อ 2.  การจองบริการโฮมเซอร์วิส Home Service

2.1 การชำระเงินค่าบริการ Home Service ต้องชำระด้วย GrabPay Wallet หรือบัตรเครดิต/เดบิตเท่านั้น จนกว่าแกร็บจะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินดังกล่าว

2.2 การให้บริการ Home Service เป็นการให้บริการตามจำนวนชั่วโมงที่ผู้บริโภคทำการจองใช้บริการไว้เท่านั้น ผู้บริโภคไม่สามารถเพิ่มชั่วโมงการให้บริการได้หากการจองได้รับการยืนยันแล้ว

2.3 ในกรณีที่ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์มีการตกลงการเพิ่มชั่วโมงการให้บริการนอกแพลตฟอร์มของแกร็บ หรือมีการตกลงนัดหมายให้บริการกันโดยไม่ได้มีการจองผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าการประกันคุ้มครองความเสียหายจะไม่ครอบคลุมถึงการให้บริการในกรณีดังกล่าว สำหรับกรณีที่พาร์ทเนอร์ทำทรัพย์สินของผู้บริโภคแตกหัก เสียหาย ผู้บริโภคและพาร์ทเนอร์จะต้องดำเนินการตกลงเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างกันเอง

2.4 กรณีที่พาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่ให้บริการตามวันและเวลานัดหมายแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ตามเวลานัดหมาย เนื่องจากความล่าช้าของผู้บริโภค หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคได้เป็นเวลาเกิน 15 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาทีจากจำนวนชั่วโมงที่จองใช้บริการจะถูกหักด้วยเวลาที่ผู้บริโภคล่าช้าหรือไม่สามารถติดต่อได้ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจองใช้บริการไว้ 2 ชั่วโมง แต่เมื่อพาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่ให้บริการตามเวลานัด พาร์ทเนอร์ไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคเพื่อเข้าให้บริการได้ เป็นเวลา 15 นาที ระยะเวลาในการให้บริการของพาร์ทเนอร์จะเหลือแค่ 1 ชั่วโมง 45 นาที

2.5 ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ให้บริการที่ทำการนัดหมายให้ถูกต้อง หากพาร์ทเนอร์ไปยังสถานที่ที่ทำการนัดหมายตามที่ผู้บริโภคแจ้งไว้ในการจองบริการ Home Service แล้ว และไม่สามารถเข้าให้บริการ Home Service ได้ อันเนื่องมาจากผู้บริโภคแจ้งสถานที่ให้บริการไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีที่สถานที่ให้บริการเช่น คอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ทเม้น ต้องมีการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และพาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าพาร์ทเนอร์สามารถยกเลิกการให้บริการดังกล่าวได้ทันทีและแกร็บมีสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3

ข้อ 3. การยกเลิกการให้บริการและค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการ

3.1 ผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์อาจยกเลิกการให้บริการตามเหตุในการยกเลิกการให้บริการที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ โดยแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือของแกร็บเท่านั้น

เหตุในการยกเลิกการให้บริการ

ผู้มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ (ผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์)

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการ

กรณียกเลิกก่อนเวลาที่จองเพื่อรับบริการ เท่ากับ หรือ มากกว่า 24 ชั่วโมง

ผู้บริโภค

ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก

กรณียกเลิกก่อนเวลาที่จองเพื่อรับบริการ น้อยกว่า 24 ชม ถึง 2 ชั่วโมง 

ผู้บริโภค

ค่าบริการเต็มจำนวนและผู้บริโภคจะได้รับส่วนลดสำหรับการจองบริการครั้งถัดไปเป็นมูลค่าตามที่แกร็บกำหนด 

กรณียกเลิกก่อนเวลาที่จองเพื่อรับบริการ เท่ากับ หรือ น้อยกว่า 2 ชั้วโมง

ผู้บริโภค

ค่าบริการเต็มจำนวน

พาร์ทเนอร์ไปถึงสถานที่ให้บริการ ตามวันและเวลานัดหมายแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ เนื่องจากความล่าช้าของผู้บริโภคเกินกว่า 30 นาที หรือไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคได้เกิน 30 นาที

พาร์ทเนอร์

ค่าบริการเต็มจำนวน

พาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าให้บริการ Home Service ได้ อันเนื่องมาจากผู้บริโภคแจ้งสถานที่ให้บริการไม่ถูกต้อง  และไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคได้เกิน 30 นาที ตาม วันและเวลานัดหมาย

พาร์ทเนอร์

ค่าบริการเต็มจำนวน

สถานที่ให้บริการ เช่น คอนโดมิเนียม หรือ  อพาร์ทเม้นต้องมีการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และพาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าให้บริการได้  และไม่สามารถติดต่อผู้บริโภคได้เกิน30นาที ตามวันและเวลานัดหมาย

พาร์ทเนอร์

ค่าบริการเต็มจำนวน

ผู้บริโภคไม่สามารถติดต่อพาร์ทเนอร์ได้เกินกว่า 30 นาทีนับจากเวลานัดหมาย

ผู้บริโภค

ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก

 

3.2 แกร็บสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการได้ตามดุลพินิจของแกร็บแต่เพียงผู้เดียว

3.3 ผู้บริโภคตกลงและยินยอมว่าแกร็บมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการให้บริการออกจากค่าบริการที่ผู้บริโภคต้องชำระ ก่อนที่จะทำการคืนเงิน (ถ้ามี) ให้กับผู้บริโภค

ข้อ 4.  การคุ้มครองความเสียหาย

4.1 ในกรณีที่พาร์ทเนอร์ ทำทรัพย์สินของผู้บริโภคแตกหัก เสียหาย ในระหว่างการให้บริการ Home Services ที่ผู้บริโภคทำการจองการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น แกร็บจะอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือผู้บริโภคในการเคลมประกันและประสานงานกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้าทางธุรกิจประสานงานกับบริษัทประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่คู่ค้าทางธุรกิจได้ทำไว้ต่อไป โดยมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อครั้ง ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าประกันดังกล่าวจะคุ้มครองเฉพาะกรณีความเสียหายของทรัพย์สิน แต่ไม่คุ้มครองกรณีทรัพย์สินสูญหาย แกร็บจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินในทุกกรณี ดังนั้นผู้บริโภคต้องไม่ทิ้งสิ่งของมีค่าใด ๆ ไว้ในสถานที่ให้บริการ

4.2 เงื่อนไขในการดำเนินการเคลมประกัน

4.2.1 กรณีเคลมประกันผู้บริโภคจะต้องทำการแจ้งรายละเอียดและส่งเอกสารประกอบการเคลมประกันมายังศูนย์ช่วยเหลือของแกร็บภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดหมายเท่านั้น แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือผู้บริโภคในการเคลมประกันและประสานงานกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้าทางธุรกิจประสานงานกับบริษัทประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่คู่ค้าทางธุรกิจได้ทำไว้ต่อไปสำหรับกรณีทีมีการแจ้งเรื่องเข้ามาไม่เกินกว่า24ชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดหมายเท่านั้นโดยผู้บริโภคจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการเคมประกันแจ้งเคลมความเสียหาย ดังนี้

 1. ใบเสร็จราคาสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย หรือแสดงหลักฐานยืนยันมูลค่าสิ่งของนั้นๆ
 2. ถ่ายภาพทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพาร์ทเนอร์

4.2.2 ในการความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้บริโภค เงื่อนไขการเรียกร้องสินไหมจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนดและมีข้อยกเว้นตามกรมธรรม์การคุ้มครองความเสียหายที่กรรมธรรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ประเมินราคาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันภัยกำหนด

แกร็บอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อแกร็บแจ้งให้ผู้บริโภคทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่แกร็บกำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอีเมล) ผู้บริโภคตกลงผูกพันและยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และผู้บริโภคยอมรับและตกลงให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บด้วย