ข้อกำหนดของการให้บริการ Dine-in Services

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

 1. บริการ dine-in (“บริการ dine-in”) คือบริการที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารซึ่งให้บริการโดยแกร็บแก่ร้านค้า (“คุณ”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุนี้
 2. ข้อกำหนดของการให้บริการ dine-in นี้ (“ข้อกำหนดของการให้บริการ dine-in”) เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติม เรื่อง บริการ Dine-in ที่คุณเข้าทำกับแกร็บ (“ข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติมเรื่องบริการ Dine-in”) (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “สัญญา dine-in”)
 3. ข้อกำหนดของการให้บริการ dine-in นี้ อยู่ภายใต้บังคับของ (ก) สัญญาร้านค้า ซึ่งคุณได้เข้าทำสัญญากับแกร็บเมื่อร้านค้าตกลงเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า (“สัญญาร้านค้า”) และ (ข) เงื่อนไขการใช้งาน:ขนส่ง การส่งและโลจิสติก (“เงื่อนไขการใช้งาน”) และนโยบายและจรรยาบรรณอื่นที่เกี่ยวข้องของแกร็บซึ่งใช้บังคับกับร้านค้า (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดหลัก”)
 4. เว้นแต่กรณีที่บริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น คำนิยามที่มีการใช้แต่ไม่ได้มีการนิยามไว้ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำที่ได้มีการนิยามตามที่ระบุในข้อกำหนดหลัก
 5. คุณตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของการให้บริการ dine-in ฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว ในกรณีที่คุณยังคงใช้บริการ dine-in ภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของการให้บริการ dine-in ให้ถือว่าคุณตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของการให้บริการ dine-in ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่คำนึงว่าคุณได้ตรวจสอบข้อกำหนดของการให้บริการ dine-in ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่
 6. บริการ dine-in แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ คุณสามารถเลือกใช้บริการเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ ทั้งสองประเภทได้ บริการ dine-in ได้แก่

6.1  บริการ Scan-to-order (STO): คือบริการที่ให้ผู้บริโภคสามารถส่งสั่งซื้อสินค้า และชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันโดยการแสกนคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่แกร็บจัดหาให้สำหรับการรับประทานอาหารในร้านอาหารของคุณ

6.2  บริการ dine-in voucher: คือบริการที่ให้สามารถคุณจำหน่าย dine-in voucher บนแอปพลิเคชันได้ (รายละเอียดของ dine-in voucher คุณจะเป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว) และผู้บริโภคที่ซื้อ dine-in voucher สามารถใช้ dine-in voucher ดังกล่าวเพื่อทานอาหารที่ร้านอาหารของคุณ

 1. ในการที่คุณจะรับบริการ dine-in คุณตกลงดังต่อไปนี้

7.1  สำหรับบริการ STO

7.1.1      คุณจะให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่แกร็บร้องขอเพื่อให้แกร็บสามารถให้บริการ STO แก่คุณ

7.1.2      คุณรับรองว่าคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่แกร็บเป็นผู้จัดทำ หรือที่อนุญาตโดยแกร็บ (“STO QR Codes”) นั้น จะสามารถเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้

7.1.3      คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลใด) ปรับเปลี่ยน ทำลาย นำออก ปกปิด หรือ ปิดบัง ซึ่ง STO QR Codes ใดๆ  

7.1.4      คุณจะรักษาและปกป้องคุณสมบัติในการอ่านและการแสกนของ STO QR Codes

7.1.5      คุณจะเปลี่ยน STO QR Codes ใด ๆ ที่เสียหายหรือสูญหายให้เป็นอันใหม่โดยทันทีตามวิธีการที่แกร็บแจ้งเป็นครั้งคราว และ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน STO QR Codes นั้น ๆ (หากกำหนดโดยแกร็บ)  

7.2  สำหรับบริการ dine-in voucher

7.2.1      คุณจะให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่แกร็บร้องขอเพื่อให้แกร็บสามารถให้บริการ dine-in voucher แก่คุณ

7.2.2      คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ (ก) การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข (รวมถึงสิทธิประโยชน์ และนโยบายการคืนเงิน) ต่อผู้บริโภคที่เกี่ยวกับรายละเอียดของ dine-in voucher ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณจำหน่ายบนแอปพลิเคชัน และ (ข) ข้อเรียกร้องใดๆ จากผู้บริโภค หรือบุคคลที่สาม (รวมถึงหน่วยงานราชการ) ที่เกี่ยวข้องกับ dine-in voucher ที่คุณจำหน่ายบนแอปพลิเคชัน แกร็บจะไม่ข้องเกี่ยว หรือรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ dine-in voucher ซึ่งคุณจำหน่ายให้ผู้บริโภคบนแอปพลิเคชัน

7.2.3      คุณตกลงจะกำหนดระยะเวลาการใช้ dine-in voucher ทั้งหมดให้มีระยะเวลาเป็นอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคซื้อ dine-in voucher และไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้บริโภคซื้อ dine-in voucher เป็นอย่างมากที่สุด

7.2.4      คุณตกลงและรับทราบว่า dine-in voucher ที่ผู้บริโภคซื้อสำเร็จแล้วจะมีระยะเวลาในการยกเลิกและคืนเงินได้ไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคซื้อ dine-in voucher นั้น ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้ dine-in voucher นั้นๆ ซึ่งบังคับใช้กับผู้บริโภค ในการนี้ แกร็บอาจคืนเงินซึ่งแกร็บได้รับมาแล้วจากผู้บริโภคให้แก่ผู้บริโภคตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้ dine-in voucher นั้นๆ แกร็บจะไม่ข้องเกี่ยว หรือรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ dine-in voucher ซึ่งคุณจำหน่ายให้ผู้บริโภคบนแอปพลิเคชัน

7.2.5      คุณตกลงและรับทราบว่าแกร็บจะนำส่งเงินซึ่งได้รับจากผู้บริโภคให้แก่คุณ (ตามข้อกำหนดการชำระเงินที่ระบุในสัญญาร้านค้า) หลังจากที่ผู้บริโภคได้ใช้ dine-in voucher ที่ร้านอาหารของคุณสำเร็จ นอกจากนี้ในกรณีที่ dine-in voucher ที่ผู้บริโภคซื้อนั้นไม่ได้ถูกใช้ภายในกำหนดระยะเวลาการใช้ dine-in voucher ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ dine-in voucher ที่เกี่ยวข้อง แกร็บจะเก็บเงินที่ได้รับจากผู้บริโภคจากการซื้อ dine-in voucher นั้น ๆ ไว้

7.2.6      ในกรณีที่ dine-in voucher ที่ผู้บริโภคซื้อแล้วนั้น ไม่ได้ถูกใช้งานภายในกำหนดระยะเวลาการใช้ dine-in voucher ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ dine-in voucher ที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย คุณตกลงว่าแกร็บจะคืนเงินที่ได้รับจากผู้บริโภคสำหรับ dine-in voucher นั้น ๆ ให้แก่ผู้บริโภค “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง หมายถึง เหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปรากฏการณ์ธรรมชาติ การจลาจลหรือสงครามกลางเมือง สงครามหรือการปฏิบัติการทางทหาร เหตุฉุกเฉินระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น การกระทำหรือละเว้นการกระทำของรัฐบาล ข้อพิพาททางอุตสาหกรรมไม่ว่าประเภทใด (ที่ไม่ใช่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยเอง) ไฟไหม้ น้าท่วม ฟ้าผ่า ระเบิด การยุบตัวของผืนดิน อากาศแปรปรวน โรคระบาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โรคโควิด 19) และการกระทำหรือละเว้นการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว

 1. การชำระเงิน: แกร็บจะนำส่งเงินใดๆ อันเกี่ยวกับบริการ dine-in ให้แก่คุณตามเงื่อนไขการชำระเงินและกระบวนการชำระเงินที่ระบุไว้ในสัญญาร้านค้า
 2. แกร็บอาจยกเลิกการให้บริการ dine-in แก่คุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่แกร็บพบหรือสงสัยว่าคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือการใช้บริการ dine-in อย่างไม่ถูกต้อง หรือการกระทำของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อแกร็บหรือผู้ใช้บริการคนอื่น
 3. คุณตกลงและรับทราบว่าสัญญา dine-in ถือเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนสำคัญที่แยกไม่ได้ของสัญญาร้านค้า
 4. คุณตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาร้านค้าจะยังคงมีผลใช้บังคับและไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากมีข้อกำหนดเฉพาะในสัญญา dine-in ซึ่งขัดแย้งกับสัญญาร้านค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดเฉพาะภายใต้สัญญา dine-in นอกจากนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดของการให้บริการ dine-in นี้ กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ dine-in voucher คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดของการให้บริการ dine-in นี้