ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บ

แกร็บกำหนดหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับ เพื่อให้คนขับของเราทุกคน ได้ใช้เป็นหลักและแนวทางไว้ยึดถือปฏิบัติ

โดยคนขับต้องรับทราบและทำความเข้าใจข้อบังคับทางกฎหมาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัย หลักความมั่นคง และมาตรฐานในการให้บริการอย่างถ่องแท้

เพราะแกร็บมีนโยบายที่จะไม่ประนีประนอมต่อการละเมิดหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บ ซึ่งการละเมิดนั้น จะส่งผลกระทบต่อการระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บทั้งหมด

คนขับแกร็บทุกคนต้องรับทราบและตกลงในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณนี้ทั้งหมด:

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อแนะนำทั้งหมด

(ก) คนขับต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ข้อบังคับ กฎระเบียบ นโยบาย และข้อแนะนำ รวมทั้งหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บ หรือกฎระเบียบอื่นๆที่ออกโดยแกร็บ

(ข) ห้ามคนขับกระทำ หรือให้ความร่วมมือกับคนขับรายอื่น หรือบุคคลที่สาม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำลายชื่อเสียงของแกร็บ และ/หรือ เป็นสาเหตุที่ทำให้แกร็บเกิดความปั่นปวน โกลาหล หรือการทำงานของแกร็บหยุดชะงักลง

(ค) แกร็บคงไว้ซึ่งนโยบายที่จะไม่ประนีประนอมต่อการละเมิดหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บทั้งหมด และการละเมิด จะส่งผลกระทบให้คนขับ ถูกระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นของแกร็บทั้งหมดอีกด้วย

(ง) แกร็บมีความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้ท่านได้มีงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เราจึงต้องการความสนับสนุนจากคนขับเกี่ยวกับงานโปรโมชั่น ที่ท่านได้รับ หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับงานนั้นๆ กรุณาตรวจสอบกับทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อสอบถามข้อมูล

(จ) ห้ามคนขับกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายฉ้อโกง หรือหลอกลวง ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม หรือการใช้งาน “โปรโมชั่น” ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อแกร็บ

(ฉ) ห้ามคนขับกระทำการหรือมีส่วนร่วมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย เป็นสมาชิกขององค์กรที่ผิดกฎหมาย ยุยงให้คนขับรายอื่นไม่ให้ใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บ ต่อต้าน หรือขมขู่ต่อผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บ หรือกระทำการอื่นใด ที่อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของแกร็บ

 

2. การให้บริการอย่างมืออาชีพ และมีคุณภาพ

(ก) คนขับต้องให้บริการอย่างปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร โดยความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสารและคนขับถือเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

(ข) แกร็บไม่ยอมรับการเสพยาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทของคนขับ ขณะที่ใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บ เพราะนอกจากจะเป็นกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการผิดนโยบายด้านความปลอดภัยของแกร็บอีกด้วย นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้คนขับเก็บของผิดกฎหมาย หรือภาชนะบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปิดฝาไว้พร้อมดื่มในรถของคนขับ หากผู้โดยสารคิดว่า คนขับขับรถอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์ ผู้โดยสารมีสิทธิขอยกเลิกการโดยสารทันที และสามารถแจ้งข้อมูลมาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของแกร็บ

(ค) ห้ามคนขับครอบครอง มีไว้ หรือเก็บอาวุธทุกประเภท หรืออุปกรณ์อื่นๆที่คล้ายกัน ไว้ในรถหรือไว้กับตัว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม

(ง) แกร็บเฝ้าระวังเรื่องการขับรถที่เสี่ยงอันตรายต่อผู้โดยสาร และ/หรือ เกี่ยวข้องต่อผู้ใช้รถ ใช้ถนนอื่นๆ อย่างจริงจัง เช่น:

  • ขับขี่ผิดเส้นทางจราจร
  • ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด
  • ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
  • การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยฟังอื่นๆแทน
  • ไม่ให้สัญญาณไฟก่อนเปลี่ยน หรือเลี้ยวรถ
  • ละเมิดกฎหมายจราจร เป็นต้น

(จ) คนขับต้องรับผิดชอบในการรักษาสภาพรถของตนให้อยู่ในสภาพดี และปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่เสมอ รวมทั้งต้องหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายของตนเองตามคำแนะนำหรือข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบจากแกร็บอย่างสม่ำเสมอ

(ฉ) คนขับต้องแต่งกายและแสดงกิริยาเป็นที่น่าพึงพอใจ และเหมาะสม รวมทั้งมารยาทในการพูดจากับผู้โดยสารต้องเป็นไปอย่างสุภาพ

(ช) ห้ามคนขับขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่สมบูรณ์ ไม่มีกรรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามที่กำหนดสำหรับรถให้เช่าเพื่อการขนส่ง

(ซ) คนขับมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย (หรือหมวกกันน็อค หากใช้บริการรถจักรยานยนต์) ตลอดเวลาที่ให้บริการ

(ฌ) คนขับต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งแกร็บถือว่าความปลอดภัยและความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการให้บริการ เราจะไม่ให้อภัย ต่อพฤติกรรมความรุนแรง หรือความก้าวร้าวใดๆ คนขับจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว รวมถึงการสร้างความขัดแย้งด้วยวาจา การชกต่อย หรือข่มขู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อผู้โดยสาร ถ้าเป็นสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม
อย่าจัดการเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองหรือเพิ่มระดับความรุนแรง (เช่น ก่อกวน ข่มขู่ หรือพูดในเชิงว่าจะหยุดรถ) ท่านต้องรายงานกรณีเหล่านี้มายังแกร็บให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เราจะจัดการให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายด้วยการดำเนินการที่เหมาะสม

(ญ) ห้ามคนขับกระทำความผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์/ส่งข้อความลามก คุกคามทางเพศ แตะต้องร่างกาย กักขังหน่วงเหนี่ยว ลวนลาม และข่มขืน ซึ่งถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายอย่างรุนแรงและผิดนโยบายด้านความปลอดภัยของแกร็บ ผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษ ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

(ฎ) ระลึกว่าการกระทำผิดทางเพศนั้นแตกต่างกันไปตามธรรมเนียมทางสังคม และส่วนบุคคล การวิจารณ์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ ถามคำถามส่วนตัว หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว ถือว่าไม่เหมาะสมทั้งสิ้น ท่านต้องให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล และพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่น การส่งข้อความหาผู้โดยสาร โดยอยู่นอกเหนือจากงานในแอพพลิเคชั่นแกร็บที่ได้จองไว้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลของผู้โดยสาร

(ฏ) คนขับต้องให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างผู้โดยสารขึ้น-ลงจากรถ

(ฐ) คนขับต้องยอมรับการร้องขออย่างมีเหตุผลจากโดยสาร เช่น การลดหรือเพิ่มอุณหภูมิในรถ หรือการลดระดับเสียงจากวิทยุ เป็นต้น

(ฑ) ห้ามคนขับปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารที่มีความพิการทางสายตาและมีสุนัขเป็นผู้นำทาง หากสิ่งนี้ไม่ได้ขัดต่อหลักศาสนาของท่าน

(ฒ) มีความรู้ และ/หรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บนท้องถนน เช่น เส้นทางที่กำลังก่อสร้าง เกิดอุบัติเหตุ หรือมีกิจกรรมใดๆ ที่ก่อปัญหาการติดขัดของจราจร ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการขับรถ

(ณ) หากผู้โดยสารลืมสิ่งของไว้ในรถ (รวมทั้งเงินสด) คนขับต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการคืนของนั้นให้กับผู้โดยสารทันที หรือคืนของนั้นผ่านทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของแกร็บ

(ด) คนขับต้องใส่ใจต่องานที่ได้รับ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และกระตุ้นให้มีผู้โดยสารหันมาใช้บริการของแกร็บเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่มีผู้โดยสารมากขึ้น ก็ย่อมหมายถึงงานที่มีมากขึ้นสำหรับคนขับด้วย

(ต) ห้ามคนขับโอนงานของตนเองให้แก่คนขับรายอื่น หากท่านไม่สามารถไปรับผู้โดยสารได้เพราะมีเหตุฉุกเฉิน กรุณาโทรแจ้งผู้โดยสารก่อนยกเลิกงานทันที ท่านไม่ควรยกเลิกงานยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินจริงๆเท่านั้น (เช่น รถเสีย)

(ถ) คนขับต้องรอให้ผู้โดยสารมาถึงจุดนัดรับ การขับรถออกไป โดยไม่รอผู้โดยสารจะเป็นการสร้างความไม่พึงพอใจและความรู้สึกที่ไม่ดีแก่ผู้โดยสารของท่าน กรุณาโทรหาผู้โดยสาร หลังจากที่ท่านรอผู้โดยสารมาแล้ว 5 นาที เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารยังต้องการใช้บริการแกร็บอยู่หรือไม่ กรุณาแจ้งให้ผู้โดยสารและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แกร็บทราบถ้าท่านไม่สามารถรอต่อได้

(ท) ห้ามคนขับรับงาน หากท่านยังมีผู้โดยสารท่านอื่นอยู่บนรถ เพราะจะทำให้ผู้โดยสารท่านถัดไปต้องเสียเวลารอท่านมากขึ้นไปอีก

(ธ) ห้ามคนขับปฏิเสธการให้บริการ ด้วยเหตุผลทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เพศ สถานการณ์สมรส อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ หรือคุณลักษณะอย่างอื่นที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง การปฏิเสธดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บทั้งหมด เพราะการแสดงอาการเหยียดหยามหรือกีดกันต่อบุคคลหรือกลุ่มคนด้วยเรื่องดังกล่าวถือเป็นการไม่เคารพให้เกียรติต่อกัน

(น) ห้ามคนขับตั้งค่าโดยสารเอง (เช่น คิดค่าโดยสารในราคาเหมาต่อเที่ยว) เพราะอาจจะกลายเป็นการคิดค่าบริการที่เกินราคาได้ ให้เรียกเก็บค่าโดยสารตามมิเตอร์ บวกค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่แกร็บได้กำหนด

(บ) ห้ามคนขับร้องขอให้ผู้โดยสาร ทำการจองเป็นการส่วนตัวหรือพิเศษ ซึ่งถือเป็นการขัดต่อหลักการให้บริการของแกร็บ ในเรื่องการมอบหมายงาน ให้กับรถที่ใกล้ที่สุดให้ไปรับผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังเป็นการจำกัดสิทธิผู้โดยสารในการใช้พาหนะด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

(ป) ห้ามคนขับแนะนำแอพพลิเคชั่นของคู่แข่งรายอื่นให้ผู้โดยสาร การกระทำเช่นนี้ เป็นการสร้างความรำคาญและไม่เป็นมืออาชีพต่อผู้โดยสาร

(ผ) ผู้โดยสารจะชื่นชมต่อความซื่อสัตย์ของคนขับ ดังนั้นคนขับต้องให้บริการ อยู่บนพื้นฐานหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บนี้ และไม่หลอกลวง หรือโกง เช่น ไม่ทอนเงินให้ผู้โดยสาร หรือทอนเงินน้อยกว่าความเป็นจริง หรือ ไม่ขับรถพาผู้โดยสารอ้อมเกินความจำเป็น (เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุผลอย่างเพียงพอ หรือผู้โดยสารร้องขออย่างเต็มใจ) เป็นต้น

(ฝ) ห้ามคนขับติดต่อผู้โดยสารผ่านช่องทางการสื่อสารใดๆ ก็ตาม ยกเว้นในกรณีติดต่อเกี่ยวกับงานที่จองไว้กับแอพพลิเคชั่นแกร็บ

(พ) คนขับสามารถกดปุ่ม “ส่ง” / “จบงาน” หลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถของท่าน และเสร็จสิ้นการให้บริการแล้วเท่านั้น

 

3. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

(ก) คนขับต้องแจ้งข้อมูลเหตุฉุกเฉินให้แกร็บทราบทันที เราต้องการมีส่วนช่วยเหลือทุกเรื่อง

(ข) หากคนขับรู้สึกว่าต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ ที่ต้องได้รับการจัดการโดยด่วน ให้ท่านโทรไปยังหมายเลขบริการฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้น เมื่อทุกฝ่ายปลอดภัย และสถานการณ์ได้รับการจัดการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรุณาแจ้งให้แกร็บทราบ เราต้องการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานด้านกฎหมาย

 

4. อบรมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

(ก) คนขับต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็น และการเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม ตามที่แกร็บได้จัดขึ้น เราสัญญาว่าจะพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

(ข) แกร็บใช้ระบบรับความคิดเห็นทั้งจากผู้โดยสารและคนขับ รวมถึงระบบการตรวจสอบโดยผู้โดยสารที่ไม่เปิดเผยตัว นอกจากนี้ เรายังมีการประเมินความเหมาะสม ผลงาน และข้อร้องเรียนของคนขับอย่างต่อเนื่อง เราตั้งใจประสานงานร่วมกับคนขับผ่านทางระบบข้อร้องเรียน การอบรม การประชุม และการตรวจสอบ เป็นต้น ผลจากการดำเนินการนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้บริการของคนขับ

(ค) คนขับมีหน้าที่เข้าร่วมอบรมตามที่แกร็บจัดให้มี ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ท่านต้องแจ้งวันที่ท่านสามารถเข้าอบรมแทนได้

 

คนขับทุกท่านต้องรับทราบและยืนยันว่าท่านเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และจะเป็นผู้รับผิดชอบความผิด ที่เป็นผลมาจากการให้บริการรับส่งผู้โดยสารโดยใช้รถของท่านเอง รวมถึงการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่แกร็บ หากท่านกระทำการอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณคนขับของแกร็บนี้

นอกจากนี้ ท่านต้องเข้าใจ และตกลงที่แกร็บได้ทำการระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บทั้งหมด ในกรณีที่คนขับกระทำการอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณนี้

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพที่นี้

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความมาได้ที่ safety.th@grab.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 เมษายน 2559 I ข้อมูลโดยทีมงานความปลอดภัยของแกร็บ