แบบฟอร์มแจ้งแก้ไขยอดเรียกเก็บสำหรับร้านค้า

คุณสามารถกรอกฟอร์มเพื่อแจ้งแก้ไขยอดบิลที่ไม่ตรงกับในอินวอยซ์ได้ที่นี่ คลิก

1. กรอกชื่อร้านและสาขา (ถ้ามี)
2. เลือกยอดเรียกเก็บของเดือนที่ต้องการแก้ไข
3. เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข พร้อมระบุรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข และแนบภาพประกอบ (ถ้ามี)

หมายเหตุ หากต้องการแจ้งแก้ไขยอดเรียกเก็บ พาร์ทเนอร์ร้านค้าจะต้องดำเนินการก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน