ให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยกว่าและเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย

ทั้งปัญหาความแออัดบนท้องถนน การค้ามนุษย์ อุทกภัย ไปจนถึงภัยธรรมชาติ ล้วนเป็นตัวอย่างปัญหาใหญ่ที่สุดของภูมิภาค แกร็บจึงใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มให้เป็นประโยชน์ พร้อมร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและรัฐบาลเพื่อหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมต่อปัญหาเหล่านี้

ผลักดันการจราจรอัจฉริยะด้วยข้อมูล

พาร์ทเนอร์ผู้ขับแกร็บเดินทางกว่า 320 ล้านกิโลเมตรต่อสัปดาห์ ดังนั้นแกร็บจึงมีข้อมูลจำนวนมาก โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาควิชาการและองค์กร อาทิ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานด้านการจราจรได้ใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มแกร็บในการช่วยบรรเทาปัญหาความแออัดบนถนน ในขณะเดียวกัน แกร็บยังสามารถเพิ่มความแม่นยำในการทำแผนที่จุดรับเพื่อช่วยผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่อาจเผชิญภัยธรรมชาติหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหว อุทกภัย ไปจนถึงพายุไต้ฝุ่น พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บล้วนได้รับการฝึกฝนการปฐมพยาบาลที่สำคัญและเทคนิคด้านความปลอดภัยบนท้องถนน นอกจากนี้แกร็บยังมีกลุ่มรถโดยสารและศูนย์บริการลูกค้าช่วยเป็นเครือข่ายให้ข้อมูลในระหว่างสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นอกจากนี้แกร็บยังเป็นช่องทางในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยผู้ใช้งานแกร็บสามารถร่วมบริจาคได้ผ่านการใช้คะแนน แกร็บรีวอร์ด (GrabRewards)

คุ้มครองจากความรุนแรง

แกร็บมีนโยบายไม่ทนต่อความรุนแรงใด ๆ และภัยคุกคามที่มีต่อความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเรา ได้มีการร่วมมือกับทางรัฐบาลและองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อช่วยตรวจจับและรายงานกิจกรรมต้องสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แกร็บมุ่งหมายที่จะฝึกฝนพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บให้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงและการค้ามนุษย์ในภูมิภาค นั่นหมายความว่ามีสายตาช่วยสอดส่องบนท้องถนนมากขึ้นเพื่อให้เมืองของเราปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม