จรรยาบรรณและความเป็นธรรมในการทำธุรกิจทั้งหมด

Grab ตั้งมั่นในความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการทำธุรกิจทั้งหมดของเรา แอปฯ Grab Driver
มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งงานให้กับคนขับทั้งหมดด้วยความเป็นธรรม และกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการหารายได้เสริมให้กับคนขับทุกคน

บางครั้งเราพบว่า คนขับหรือทั้งคนขับและผู้โดยสารร่วมกันกระทำการใดๆ ที่ขัดกับหลักจรรยาบรรณและความเป็นธรรมในการทำธุรกิจ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ถือเป็นการฉ้อโกงที่เราไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งคุณจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับเงินค่าโดยสารและเงินจูงใจ และยังอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานบัญชีของคุณเพื่อรับงานได้ตลอดไปอีกด้วย

เราตรวจสอบทุกการเดินทาง และพฤติกรรมด้านล่างคือ พฤติกรรมที่คุณควรงดเว้นในการเข้าร่วมหรือหลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ถูกพิจารณาว่า ฉ้อโกง:

 • กดปุ่มส่งงานเพื่อจบงานโดยไม่ได้รับผู้โดยสารจริง – คุณต้องเริ่มต้นการเดินทางเมื่อมีผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางนั่งรถแล้วเท่านั้น และจะถือว่า เสร็จสิ้นงานต่อเมื่อผู้โดยสารลงจากรถ
 • การร้องขอให้ผู้โดยสารยกเลิกการจองบนแอปฯ Grab– คุณต้องรับทุกงานที่ถูกจัดสรรให้และจ่ายค่าคอมมิชชันตามอัตราที่ตกลงกันให้แก่ Grab เนื่องจากคุณได้รับงานนั้นผ่านแอปฯ ของ Grab แล้ว
 • สร้างการจองที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง – การจองที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง คือ การเดินทางที่คุณเป็นทั้งคนขับและผู้โดยสาร หรือกรณีที่ผู้โดยสารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีส่วนร่วมหรือกลุ่มที่ไม่มีเจตนาที่จะเดินทางจริง
 • นัดแนะการเดินทางล่วงหน้ากับผู้โดยสาร – คุณต้องไม่จัดเตรียมการเดินทางโดยตกลงกับผู้โดยสารเป็นการส่วนตัวนอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในแอปฯ Grab
 • ละเลยการรับงานหรือยกเลิกการจองอยู่เสมอ – คุณสามารถยกเลิกการจองได้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
 • เสร็จสิ้นงานในแอปฯ Grab Driver ล่าช้า – ลักษณะนี้รวมถึงการยืดเวลาการเดินทางหลังจากที่ผู้โดยสารได้ลงจากรถคุณแล้ว หรือการเติมเงินในกระเป๋าเครดิตของคุณล่าช้า หรือมียอดคงเหลือจำนวนน้อยซึ่งไม่เพียงพอในการรับงาน พฤติกรรมเหล่านี้จะถูกพิจารณาว่า เป็นการหลีกเลี่ยงงานโดยเจตนาเพื่อยืดช่วงเวลาการทำงานออนไลน์ และถือว่า การกระทำดังกล่าวมีเจตนาทุจริตต่อการรับเงินจูงใจ
 • เจตนายืดช่วงเวลาการทำงานออนไลน์โดยไม่มีการจอง – พฤติกรรมประเภทนี้รวมไปถึงการพาตัวคุณเองไปยังสถานที่ซึ่งมีความต้องการใช้บริการต่ำ ดังนั้น เราแนะนำให้ใช้แผนที่ที่ระบุความหนาแน่นของผู้โดยสารบนแอปฯ Grab Driver ในการนำทางไปยังสถานที่ที่มีความต้องการใช้บริการมากกว่าเพื่อรับงาน
 • เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้หน้า แอปฯ ของ Grab – ค่าธรรมเนียมดังกล่าวหมายถึง ค่าโดยสาร ค่าทางด่วน และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเส้นทางที่ไปโดยไม่ได้แจ้งผู้โดยสาร รวมถึงห้ามเรียกเก็บเงินสดจากผู้โดยสาร หากผู้โดยสารเลือกชำระค่าโดยสารผ่าน GrabPay (บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต)
 • ให้ผู้อื่น (ที่ไม่ได้ลงทะเบียนคนขับกับ Grab) ขับรถในชื่อของคุณ – ชื่อและนามสกุลของคุณและทะเบียนรถของคุณต้องตรงตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนกับ Grab และคุณต้องใช้รถที่ได้รับการลงทะเบียนในบัญชีของคุณเท่านั้น
 • ร่วมวางแผนในการรับงานโดยไม่สุจริต – การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ด้วยเจตนาทุจริต เพื่อรับงาน ก่อกวนการปฏิบัติงาน หรือการกระทำอื่นใดซึ่งถือว่าขัดต่อผลประโยชน์ของ Grab
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายซึ่งทำให้เสียระบบการแบ่งงานตามปกติ – การดัดแปลงฟังก์ชันการทำงานของแอปฯ
 • Grab ถือว่าคุณได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบเหนือคนขับรายอื่นๆ ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Grab เช่น แอปฯ GPS ปลอม หรือ แอปฯ Grab Driver ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ (แอปฯ ที่ได้มาจากที่อื่นนอกเหนือจาก Google Play Store/ Apple App Store) นอกจากนี้ คุณยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้อุปกรณ์ซึ่งมีการตั้งค่าตั้งต้นมาจากผู้ผลิต และใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่านระบบดัดแปลง (รูทหรือเจลเบรก) ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บัญชีของคุณและความเป็นส่วนตัวของคุณเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย

Grab จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อบุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลที่พยายามแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา เราถือว่าการกระทำดังกล่าวที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้เงินทางตรงหรือการมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้เงินมานั้นเป็นการหลอกลวง และเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของคนขับ และละเมิดจรรยาบรรณคนขับของเรา

นโยบายด้านจรรยาบรรณและความเป็นธรรมในการทำธุรกิจทั้งหมดของเราไม่ได้มีขึ้นเพื่อตัดทอนกำลังใจของคนขับ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อคุ้มครองการหาเลี้ยงชีพของคนขับที่สุจริตของเรา เราขอความร่วมมือให้คุณปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด