ตั้งแต่วันที่ 1 สค. 59 บริษัทฯกำหนดมาตรฐานคะแนนดาวให้อยู่ที่ 4.20 ขึ้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 สค. 59 บริษัทฯกำหนดมาตรฐานคะแนนดาวให้อยู่ที่ 4.20 ขึ้นไป สมาชิกที่มีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ (4.19 ลงไป) จะถูกระงับบริการชั่วคราว และสามารถขอเปิดสัญญาณโดยจะต้องผ่านการอบรมจากบริษัทก่อนค่ะ

  1. ในวันที่ 1 ก.ย. 59 สมาชิกที่มีคะแนนดาวต่ำกว่า 4.20 (4.19 ลงไป) จะถูกระงับบริการชั่วคราว โดยในรอบแรกจะพิจารณาจากคะแนนดาวล่าสุดที่ท่านได้รับในวันที่ 1-31 ส.ค. 59
  2. สมาชิกที่ถูกระงับบริการชั่วคราว จะได้รับ SMS แจ้งและสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับการบริการกับโครงการขับดีมีดาวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
  3. สมาชิกที่เข้าอบรมจะต้องสอบวัดผลหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

3.1 ผลการทดสอบต่ำกว่า 50% จะไม่ได้รับการพิจารณาเปิดระบบ (ผู้ขับขี่สามารถลงชื่อสอบวัดผลได้อีกครั้งในเดือนถัดไปและจะไม่มีการเปิดระบบให้จนกว่าจะผ่านการสอบอบรม)

3.2 ผลการทดสอบ 50% ขึ้นไป จะได้รับการเปิดระบบเพื่อให้บริการผู้โดยสารต่อไป (และจะถูกวัดผลในทุกๆ เดือนถัดไป)

  1. ผู้ขับที่ผ่านการทดสอบแล้วแต่ยังคงมีคะแนนดาวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นครั้งที่ 2 จะถูกปิดระบบและยกเลิกสถานภาพสมาชิกเป็นการถาวร รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ

**หมายเหตุ…โปรดอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด**

– บริษัทฯ จะงดเว้นการประเมินคุณภาพผู้ขับขี่ที่มีคะแนนดาว 0.00

– ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2559 เป็นต้นไปบริษัทฯ จะมีการพิจารณาคะแนนดาวเป็นรายเดือน เช่น การคำนวนรอบเดือน ส.ค. จะใช้ข้อมูลคะแนนดาวที่ท่านได้รับล่าสุดในวันที่ 1-31 ส.ค. 59 เป็นต้น

– บริษัทฯ จะสื่อสารและให้ความเข้าใจกับผู้โดยสารถึงวิธีการให้คะแนนดาวและรณรงค์ให้การให้คะแนนดาวถูกประเมินจากพฤติกรรมการบริการของคนขับมิใช่ระบบของแอพพลิเคชั่น

– บริษัทฯ จะดำเนินการคัดกรองอย่างยุติธรรม มิฝักใฝ่ผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่รับสินบนว่าจ้างในการพิจารณา โดยหากตรวจพบว่าพนักงานมีพฤติกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดอย่างถึงที่สุด

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการตัดสินของเจ้าหน้าที่ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

– บริษัทฯ จะทำการคัดกรองผู้ขับขี่เป็นประจำทุกเดือน หากท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถอุทธรณ์ได้ที่   dlr.th@grabtaxi.com

– เกณฑ์วัดมาตรฐานการบริการ

– ตั้งแต่เดือน ม.ค.2559 – มี.ค. 2559 กำหนดมาตรฐานคะแนนดาวที่ 3.5 ขึ้นไป

– ตั้งแต่เดือน เม.ย 2559 – มิ.ย. 2559  กำหนดมาตรฐานคะแนนดาวที่ 4.0 ขึ้นไป
–  ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2559 – เป็นต้นไป  กำหนดมาตรฐานคะแนนดาวที่ 4.2 ขึ้นไป