สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก VIP, SVIP (เมษายน – มิถุนายน 59)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก VIP, SVIP  (เมษายน – มิถุนายน 59)
เพียงมีสถานะ VIP, SVIP ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2559 ครบสามเดือนติดต่อกัน รับสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้
– สิทธิ์การเบิกค่าใช้จ่ายประเภท “การศึกษาหรือค่ารักษาพยาบาล” ของคนในครอบครัว (*) (ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
– เสื้อคนขับแกร็บดีไซน์ใหม่สวยหรู
– บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส

Capture9

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. (*) คนในครอบครัว หมายถึง บิดา/มารดา โดยตรงของผู้ขับขี่, ภรรยา, สามี และบุตรตามกฎหมายของผู้ขับขี่ (ที่มีหลักฐานการจดทะเบียนสมรส และใบรับรองบุตรตามกฎหมาย)
2. ต้องเป็นใบเสร็จที่มีชื่อสถานพยาบาล, สถานศึกษาหรือร้านค้า พร้อมระบุรายการซื้อที่เกี่ยวข้องกับ “การศึกษาหรือการรักษาพยาบาล” และมีชื่อผู้ใช้บริการที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้องเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ขับขี่ตามกฎหมาย
3. วันที่ในใบเสร็จที่สามารถนำมาเบิกได้ คือ 1 มกราคม 59 – 31 กรกฎาคม 59
4. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิ์ทราบทาง SMS ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2559
5. คนขับสามารถยื่นเอกสารการขอเบิกค่าใช้จ่าย พร้อมรับเสื้อ และบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส ได้ตั้งแต่วันที่ 8-29 กรกฎาคม 59 ณ สำนักงานใหญ่ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
6. บริษัทฯ จะโอนเงินตามยอดที่คนขับยื่นเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายไว้ (แต่ไม่เกินมูลค่าที่กำหนด) เข้าบัญชีธนาคารกสิกรของคนขับในวันที่ 11 สิงหาคม 59
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและสถานที่ให้ทราบในลำดับต่อไป

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่าย

1. ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ที่มีชื่อสถานพยาบาล, สถานศึกษาหรือร้านค้า พร้อมระบุรายการซื้อที่เกี่ยวข้องกับ “การศึกษาหรือการรักษาพยาบาล” และมีชื่อผู้ใช้บริการที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้องเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ขับขี่ตามกฎหมาย
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขับขี่, สำเนาบัตรประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับการเบิก
3. หลักฐานแสดงความเกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบสมรส, สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบุตร, ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ