เนื่องจากเราเป็นผู้สร้างความปลอดภัยในทุกๆวัน เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งในการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทุกคน ดังนั้นการปฏิบัติตัวของคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้โดยสารหรือผู้ขับ จะเรียกใช้บริการรถหรือทำงานหาเลี้ยงชีพก็ตาม มาร่วมกันสร้าง Grab ของคุณให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยการสละเวลาอ่านข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้


ปฏิบัติตัวกับผู้อื่นให้เหมือนกับที่คุณต้องการจะได้รับการปฏิบัติเช่นนี้จากผู้อื่น

เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารและทำงานอย่างมืออาชีพ

รักษาความสะอาดของตัวเองและยานพาหนะ

ไม่ดูถูกหรือดูหมิ่นผู้โดยสาร

บริษัทไม่ยินยอมให้เกิดการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงทางร่างกายในทุกรูปแบบ

พูดคุยในประเด็นที่ไม่ล่อแหลมหรือหยาบโลน

ไม่ติดต่อกับผู้โดยสารหลังจากเสร็จงาน

ห้ามมิให้มีการการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ (ทั้งด้านร่างกายหรือคำพูด)

เคารพกฎหมาย

กฎหมายจะคุ้มครองคุณและผู้โดยสาร เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยให้เคารพกฎหมายอยู่เสมอ

ในฐานะผู้โดยสาร ห้ามบอกให้คนขับละเมิดกฎจราจร
ปลอดภัยไว้ก่อน ด้วยการใส่เข็มขัดนิรภัยหรือหมวกกันน็อค

ปลอดภัยไว้ก่อน

ความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่าย ไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยในทุกเที่ยวโดยสาร

ขับรถอย่างปลอดภัย

  • ไม่ขับรถเร็วหรือขับโดยประมาท

  • มีสมาธิในการขับ

  • พักการขับเป็นระยะๆ

  • ห้ามขับรถ หากมีอาการมึนเมาจากสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์

ห้ามให้ผู้อื่นขับรถแทน

ห้ามให้รับผู้โดยสารหรือขอเพิ่มเที่ยวรถด้วยการร้องขอ Grab ถูกออกแบบมาโดยมีความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง เราจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ในกรณีที่คุณรับงานผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น

รักษาคุณภาพการบริการ

Grab ได้สร้างตัวชี้วัดด้านคุณภาพขึ้นเพื่อให้ทุกเที่ยวเดินทางสะดวกสบายและปลอดภัยทั้งต่อตัวคุณและผู้โดยสาร ให้นึกถึงตัวชี้วัดเหล่านี้ทุกๆครั้งในการให้บริการ

รักษาระดับคะแนนผู้ขับ

รักษาระดับคะแนนการรับงาน

ลดระดับคะแนนการยกเลิกงาน

ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมทุจริตและผิดกฎหมาย

Grab ให้ความสำคัญอย่างย่ิงในการต่อต้านพฤติกรรมทุจริตและอาจยกเลิกบัญชีการใช้งานของคุณหากตรวจพบ

ไม่ลงแอพพลิเคชั่นเวอร์ชันที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางบริษัท

ไม่ทุจริตโปรแกรมอินเซ็นทีฟ

ไม่กดรับงานด้วยตนเองโดยปราศจากผู้โดยสารจริง

ปฏิบัติตัวกับผู้อื่นให้เหมือนกับที่คุณต้องการจะได้รับการปฏิบัติเช่นนี้จากผู้อื่น

เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ขับและผู้โดยสารท่านอื่น และพูดคุยตามสมควร

ปฏิบัติตนอย่างสุภาพ

ห้ามมิให้มีการการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ (ทั้งด้านร่างกายหรือคำพูด)

พูดคุยในประเด็นที่สมควร

บริษัทไม่ยินยอมให้เกิดการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงทางร่างกายในทุกรูปแบบ

เคารพกฎหมาย

กฎหมายจะคุ้มครองคุณและผู้โดยสาร เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยให้เคารพกฎหมายอยู่เสมอ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ปลอดภัยไว้ก่อน ด้วยการใส่เข็มขัดนิรภัยหรือหมวกกันน็อค

ปลอดภัยไว้ก่อน

ความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่าย ไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยในทุกเที่ยวโดยสาร

Choose the right service if you are traveling with children that require booster seats.

Do not bring weapons
into the vehicle.

ห้ามนัดหมายกับผู้ขับโดยตรง เพราะ Grab ถูกออกแบบมาโดยมีความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง เราจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ในกรณีที่คุณเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น

ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมทุจริตและผิดกฎหมาย

Grab ให้ความสำคัญอย่างย่ิงในการต่อต้านพฤติกรรมทุจริตและอาจยกเลิกบัญชีการใช้งานของคุณหากตรวจพบ

ไม่สร้างบัญชีซ้ำซ้อน

ไม่ทำการทุจริตโปรโมชั่น

*ยังมีข้อปฏิบัติอื่นๆนอกเหนือนอกจากที่ระบุข้างต้น ทางบริษัทจะประเมินและจัดการตามรายงานเหตุการณ์เป็นรายกรณีไป