เงื่อนไขและข้อตกลงของกิจกรรม Grab หมุนๆ (Wheel of Fortune)

กิจกรรมที่ 2 : Grab หมุนๆ หมุนยังไงก็ได้รางวัล

 • กิจกรรม “Grab หมุน หมุน” มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น. บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม Grab หมุน หมุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Grab หมุน หมุน ต้องใช้คะแนน GrabRewards 50 คะแนนในการหมุนวงล้อได้ 1 ครั้ง โดยผู้ใช้ 1 ท่านสามารถหมุนวงล้อกี่ครั้งก็ได้ภายใน 1 วัน
 • สามารถใช้สิทธิ์ของรางวัลที่ได้รับจากแคมเปญ Grab หมุน หมุน ได้ทันที หลังจากได้รับของรางวัลที่หน้า “My Rewards” (“รีวอร์ดของฉัน”) ถึงวันที่ระบุในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้ของรางวัลเท่านั้น
 • เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้ของรางวัลที่คุณได้รับจาก Grab หมุน หมุน กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่หน้า “My Rewards” (“รีวอร์ดของฉัน”)
 • คะแนนที่ใช้แลกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Grab หมุน หมุน ไปแล้วไม่สามารถแลกคืนได้
 • ของรางวัลไม่สามารถตัด ทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นหรือเงินสดได้ 
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มาส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
 • ผู้ใช้แอปฯ แกร็บเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Grab หมุน หมุน ได้
 • บริษัทสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้ โดยจะถือคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้
 • การที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรม Grab หมุน หมุน นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) รวมถึงยอมให้บริษัทเก็บข้อมูล และใช้ข้อมูลผ่านแอปฯ แกร็บ หรือแอปฯ บนมือถืออื่นๆ ในระยะเวลาแคมเปญ “Grab หมุน หมุน” นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการแคมเปญของบริษัท
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นผู้ใช้บริการที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 • ผู้ใช้จะมีโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรม Grab หมุน หมุน จำนวน 1 รางวัลจากทั้งหมด 8 รางวัล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลดังต่อไปนี้
  • วงล้อที่ 1 : Mister Donut ซื้อ 1 แถม 1 มูลค่ารางวัลละ 19 บาท จำนวน 100,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,900,000 บาท
  • วงล้อที่ 2 : Auntie Anne’s ซื้อ 1 แถม 1 มูลค่ารางวัลละ 49 บาท จำนวน 100,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,900,000 บาท
  • วงล้อที่ 3 : ส่วนลดค่าบริการ Grab 50 บาท (ยกเว้นบริการ GrabFood) เมื่อจ่ายผ่าน GrabPay มูลค่ารางวัลละ 50 บาท จำนวน 50,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500,000 บาท
  • วงล้อที่ 4 : ฟรี! ค่าส่ง GrabFood (สูงสุด 10 บาท) เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป มูลค่ารางวัลละ 10 บาท จำนวน 80,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 800,000 บาท
  • วงล้อที่ 5 : ฟรี! Pepper Chicken Burger & Coke Size M & ของเล่นการ์ตูน One Piece 1 ตัว มูลค่ารางวัลละ 154 บาท จำนวน 666 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 102,564 บาท
  • วงล้อที่ 6 : วอยเชอร์จากเครือเซ็นทรัล จำนวน 45 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 80,000 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 180,000 บาท
  • วงล้อที่ 7 โทรศัพท์เคลื่อนที่ Huawei P30 จำนวน 7 รางวัล  (รางวัลละ 1 เครื่อง) มูลค่ารางวัลละ 21,990 บาท รวมมูลค่า 153,930 บาท
  • วงล้อที่ 8  ทริปเที่ยวประเทศฮ่องกง จำนวน 10 รางวัลรางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,068 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 250,680 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ทริปเที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Hongkong Airlines 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในกรณีที่เกิดเหตุการภัยพิบัติทางธรมชาติ และทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ตามวันเวลาที่กำหนด
 • รางวัลนี้รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามัน 
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
  • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
  • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
  • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี อุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1–75 ปี เท่านั้น 

กรณีทีลูกค้าอายุตั้งแต่ 76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (อายุตั้งแต่ 81ปีขึ้นไป ไม่รับคุ้มครอง) 

  • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป  เป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านันในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วย ตนเอง(ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) 
 • รางวัลนี้นี้ไม่รวม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 
  • ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระที่มีนําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
  • ค่าภาษีนํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น) 

ทางการประกาศผู้ได้รับรางวัลรายละเอียดและช่อง

บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลผ่านช่องทาง โซเชียลมีเดียเฟสบุ๊ค แฟนเพจ GrabTH  https://www.facebook.com/GrabTH/ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น.

เงื่อนไขในการรับรางวัล

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Grab หมุน หมุน และหมุนได้รางวัลในวงล้อที่ 1 – 5 รางวัลจะไปอยู่ใน My Rewards โดยอัตโนมัติ และสามารถกดใช้รางวัลได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละรางวัลที่กำหนด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Grab หมุน หมุน และหมุนได้รางวัลในวงล้อที่ 6 – 8 รางวัลจะไปอยู่ใน My Rewards โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละรางวัลที่กำหนด ดังต่อไปนี้
  • ผู้รับรางวัลจะต้องยืนยันตนผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/GrabTH/  ตามรายละเอียดที่จะแจ้งในวันประกาศผล
  • ผู้ได้รับต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ อาคารสมัชชาวาณิช 2 เลขที่ 591 ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
   โดยเตรียมเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้
   (ก) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง
   (ข) แสดงข้อความยืนยันจาก Inbox ของเพจ GrabTH www.facebook.com/GrabTH/ ว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล
  • บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันตัวเองผ่านช่องทาง Inbox ของเพจ GrabTH ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้
   • ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหน้า Passport
   • รูปสำเนาหน้า Passport
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
  • บริษัทขอสงวนสิทธิรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเบิกถอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้
  • Grab สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ

หมายเหตุ 

 1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1. (a) หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
  2. (b) ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิต่อทางบริษัท
  3. (c) ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล
  4. (d) กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่