Khon Kaen GRAB Campus Challenge 2019

วัตถุประสงค์การแข่งขัน

            เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา –  นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า) ที่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ทาง Grab กำหนดไว้สำหรับแต่ละพื้นที่ โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 – 6 คน
 2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถรวมกลุ่มระหว่างภาควิชา ระหว่างคณะได้ แต่ต้องเป็นภายในสถาบันศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมได้เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้น

สถานการณ์ทางการตลาดของ Grab ในปัจจุบัน

Grab มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วด้วยยอดการใช้บริการรวม  เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การคงความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาด Ride Hailing อาจจะยังไม่เพียงพอในยุคที่การแข่งขันที่ดุเดือดและมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาด Grab จึงตั้งใจที่จะเป็น Everyday Super App  – แอปพลิเคชั่นสำหรับทุกวันของผู้ใช้ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกการใช้งานของผู้ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกลยุทธ์ในการปรับตัวคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น Grab จึงได้พัฒนาความหลากหลายของการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมที่ต่างกันยกตัวอย่าง เช่น GrabFood GrabExpress  Grab มองไทยเป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพสูง เนื่องจากประชากรมีกำลังซื้อมากและนิยมใช้สมาร์ทโฟนทำธุรกรรมต่างๆ แต่ความท้าทายของ Grab เพื่อก้าวสู่การเป็นซูเปอร์แอปฯ ก็คือการแข่งขันระหว่างผู้เล่นในตลาด บริษัทเทคฯหลายรายต่างต้องการดึงผู้ใช้ใหม่มาใช้บริการแอปฯ รวมถึงใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงผู้ใช้ให้อยู่ในแอปฯ ของตนให้นานที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพราะเหตุนี้ Grab จึงเดินหน้าเปิดตัวบริการที่เหมาะสมกับแต่ละตลาด รวมถึงขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการไปยังหลายจังหวัดในประเทศไทย

โจทย์การแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิเคราะห์ วางแผนการสื่อสารทางการตลาดภายใต้หัวข้อ “ ชีวิตดีๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่อง และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์ ”

เพื่อนำแผนไปปฏิบัติจริงผ่านช่องทางการสื่อสาร Online และ Offline และมีเป้าหมายให้เกิด Action ในการดาวน์โหลดและใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน โดยในโจทย์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำแผนการตลาดของบริการเฉพาะ GrabFood และ Transport (GrabCar, JustGrab ทุกประเภท โดยไม่รวม GrabExpress และ GrabBike)

รอบคัดเลือก และ รอบ Pre-Final:  ประกวดแผนนำเสนอการสื่อสารทางการตลาด (100 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 30 ในการประเมิน หากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

รายละเอียดการทำแผนการสื่อสารทางการตลาด  (Marketing Communication Planning)            

(15 คะแนน) การวิเคราะห์ตลาดเพื่อหาโอกาสสำหรับธุรกิจ (Market Analysis)

 • วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดภายใน (Internal Environment)
  • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Product Analysis)
   – วิเคราะห์การบริการของ Grab ทั้งบริการส่งอาหาร และ บริการขนส่ง (Food delivery and Transport service) ในพื้นที่ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 • วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดภายนอก (External Environment)
  • วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)
   – วิเคราะห์การบริการขนส่งที่เป็นคู่แข่งผู้ให้บริการส่งอาหาร และ บริการขนส่ง (Food delivery and Transport Competitor) ในพื้นที่ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
  • วิเคราะห์ลูกค้า (Customers Analysis)
   – วิเคราะห์ลูกค้าที่ใช้บริการของ Grab ทั้งบริการส่งอาหาร และ บริการขนส่ง (Food delivery and Transport service) ในพื้นที่ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

(15 คะแนน) การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด (STP)

 • การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
  – แบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสใช้บริการด้วยลักษณะต่างๆ เช่น อายุ เพศ รายได้ การดำเนินชีวิต ฯลฯ
 • กลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง (Target Market)
  – เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจากการแบ่งส่วนตลาด
 • การวางตำแหน่งทางการตลาด ( Positioning Mapping )
  – วางตำแหน่งทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมา

(70 คะแนน) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)

 • แก่นสำคัญของการสื่อสาร (Key Marketing Message)
  – ใจความสำคัญที่ต้องการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • ช่องทางและกลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดระยะ 1 เดือน ภายใต้งบประมาณ 8,000 บาท (Marketing Communication Channel & Strategy)

– เสนอกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในช่องทางต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้
– จัดสรรงบประมาณในการใช้สื่อสารทางการตลาดพร้อมคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะได้ในแต่ละช่องทาง (Marketing Budget Planning)
– ตารางการดำเนินการสื่อสารทางการตลาดในช่วงเวลา 1 เดือนสำหรับแต่ละกลยุทธ์ (Marketing Timeline)

*งบประมาณ 8,000 บาทจะเป็นค่าสื่อที่ใช้ในการทำการตลาดเท่านั้น รหัสโปรโมชั่นที่ทางแกร็บให้จะมีงบแยกให้ต่างหาก รายละเอียดของรหัสโปรโมชั่น: รหัสโปรโมชั่นจะถูกกำหนดให้จากทาง Grab เป็นส่วนลดผู้ใช้ใหม่ของทั้งบริการ GrabFood และ Transport (GrabCar, JustGrab ทุกประเภท โดยไม่รวม GrabExpress และ GrabBike)

รอบชิงชนะเลิศ: การดำเนินการสื่อสารทางการตลาดภายใต้งบประมาณ 8,000 บาท ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยคะแนนแผนการตลาดในรอบ Pre-Final จะถูกนำมาคิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 และ ผลการดำเนินแผนการตลาดจะคิดเป็นร้อยละ 70 ในการประเมิน

 • การสื่อสารการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อให้เกิดการใช้บริการมากที่สุด
 • วัดผลการแข่งขันจากยอดการใช้งานรหัสโปรโมชั่นที่ทาง Grab ให้สำหรับแต่ละทีม เป็นส่วนลดผู้ใช้ใหม่ของทั้งบริการ GrabFood และ Transport (GrabCar, JustGrab ทุกประเภท โดยไม่รวม GrabExpress และ GrabBike) รวมถึงยอดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ที่ทางทีมประชาสัมพันธ์

กำหนดการแข่งขัน

ลงทะเบียนสมัครและส่งแผนการแข่งขัน 10 กันยายน – 3 ตุลาคม 2019
ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก  4 ตุลาคม 2019
รอบ Pre-Final: นำเสนอแผนการสื่อสารทางการตลาด  6 ตุลาคม 2019
ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  8 ตุลาคม 2019
รอบชิงชนะเลิศ: ทำการสื่อสารทางการตลาดจริง  8 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2019
ประกาศผู้ชนะการแข่งขัน  3 พฤศจิกายน 2019

 

รายละเอียดการสมัครและการทำแผนเพิ่มเติม

รอบคัดเลือก:

 • กรอกใบสมัครได้ที่: ลิงค์ใบสมัคร
 • รายละเอียดของแผนนำเสนอ
  • ทำสไลด์แนวนอนในโปรแกรม Powerpoint / Keynote
  • สัดส่วนสไลด์ 16:9
  • บันทึกในรูปแบบ PDF File
  • สูงสุด 15 หน้า (ไม่รวมหน้าปก/แนะนำสมาชิก)
 • ส่งสไลด์นำเสนอแผนการสื่อสารทางการตลาดผ่านทาง E-mail : grabchallenge@gmail.com และตั้งหัวข้อ [จังหวัด…….-ทีม……….] ส่งแผนการสื่อสารทางการตลาด เช่น [จังหวัดเชียงใหม่-ทีมGrabber] ส่งแผนการสื่อสารทางการตลาด
 • ประกาศผลทีมที่ได้เข้ารอบ Pre-Final นำเสนอแผนการตลาดต่อคณะกรรมการในวันที่ 5 ตุลาคม 2019

รอบ Pre-Final: 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ในการแข่งขันหากเข้ารอบชิงชนะเลิศ

 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้นำเสนอแผนการสื่อสารทางการตลาดต่อหน้าคณะกรรมการ 25 นาที ( นำเสนอแผน 15 นาที ถาม-ตอบ 10 นาที)  โดยใช้แผนที่ส่งมาในรอบคัดเลือกเท่านั้น (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนหลังส่งได้)
 • สถานที่การแข่งขันจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 • ประกาศผลทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 ตุลาคม 2019

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70 ในการแข่งขัน

 • มีเงินสนับสนุนให้ทีมละ 8,000 บาท  และรหัสโปรโมชั่น Grab ของแต่ละทีมสำหรับวัดผล
 • ผู้เข้าแข่งขันนำแผนการตลาดที่ได้วางไว้มาปฏิบัติจริงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่
 • นำเสนอผลงานที่ได้ทำไปทั้งหมดตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา สรุปกลยุทธ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ อินไซด์ พร้อมกับแผนการที่จะสามารถนำไปปรับปรุงต่อได้ในอนาคต ต่อหน้าคณะกรรมการ 25 นาที (นำเสนอแผน 15 นาที ถาม-ตอบ 10 นาที) ประกาศผลการแข่งขัน 3 พฤศจิกายน 2019

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ                                     เงินสด 15,000 บาท ส่วนลดจากบริการ Grab 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองเลิศอันดับหนึ่ง                     ส่วนลดจากบริการ Grab 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง               ส่วนลดจากบริการ Grab 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 087-984-9037

E-mail : grabchallenge@gmail.com