แลก GrabRewards 50 คะแนน อาจได้บินฟรี กับ AirAsia แถมค่าเดินทางจาก Grab อีก 6,000 บาท

 • ง่ายๆ เพียงไปที่แอป Grab เลือกเมนู GrabRewards แถบ Limited Edition (รูปแบบจำกัด) ใช้ 50 คะแนนกดแลก 1 สิทธิ์โดยคุณสามารถแลกกี่ครั้งก็ได้ ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้ง!
 • ผู้ที่กดแลกตรงกับลำดับที่ 5, 50, 55, 500, 505, 555, 5000, 5005, 5055 และ 5555 ของแต่ละสัปดาห์ จะได้รับบัตรโดยสาร AirAsia ไป – กลับ 2 ที่นั่ง พร้อมค่าเดินทางภายในจังหวัดนั้นๆ จาก Grab มูลค่า 6,000 บาท*
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ GrabRewards ทุกท่าน
 • ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 14 ก.ย. 2562

การร่วมสนุกออกเป็น 3 เส้นทาง ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยนับเริ่มต้นใหม่ทุกสัปดาห์ ดังนี้

 • สัปดาห์ที่ 1 : 25 – 31 ส.ค. 2562 : รับบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงราย (10 รางวัล)
 • สัปดาห์ที่ 2 : 1 – 7 ก.ย. 2562 : รับบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ (10 รางวัล)
 • สัปดาห์ที่ 3 : 8 – 14 ก.ย. 2562 : รับบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – กระบี่ (10 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง Note ใน Facebook ของ Grab ในวันพุธที่ 4, 11 และ 18 กันยายน 2562 ตามลำดับ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม GrabRewards – Journey D by Air Asia 

ผู้จัดกิจกรรม: บริษัท แกร็บแท็กซี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด (“บริษัทฯ”)

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม :

 1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards 50 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และสามารถแลกสิทธิ์กี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทฯ ระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทฯ ในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด)
 3. พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

ระยะเวลาของกิจกรรม :  ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 14 ก.ย. 2562 เวลา 23.59 น. โดยเริ่มนับสิทธิ์ใหม่ทุกๆ สัปดาห์

 1. ช่วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ส.ค. 2562 เพื่อชิงบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงราย (10 รางวัล)
 2. ช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ก.ย. 2562 เพื่อชิงบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ (10 รางวัล)
 3. ช่วงเวลาที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ก.ย. 2562 เพื่อชิงบัตรโดยสารเส้นทาง กรุงเทพฯ – กระบี่ (10 รางวัล)

รายละเอียดการประกาศผู้ได้รับรางวัล :

บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลทาง Note ของ www.facebook.com/grabth (เพจ GrabTH) โดยแบ่งเป็นรอบดังนี้

 1. สัปดาห์ที่ 1 : 4 ก.ย. 2562
 2. สัปดาห์ที่ 2 : 11 ก.ย. 2562
 3. สัปดาห์ที่ 3 : 18 ก.ย. 2562

รายละเอียดของรางวัล : 

 1. บัตรโดยสาร AirAsia ชั้นประหยัดไป – กลับที่หมายที่กำหนด 2 ที่นั่ง พร้อมค่าเดินทางจาก Grab มูลค่า 6,000 บาทภายในจังหวัดนั้นๆ ในช่วงเวลาที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารดังกล่าว โดยแบ่งเป็น ครั้งละ 500 บาท 12 ครั้งสามารถใช้ได้กับ บริการ JustGrab และ Rent ที่มีให้บริการในจังหวัดนั้นๆ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันด้วยเหตุผลใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถมอบของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชันใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

      เงื่อนไขบัตรโดยสาร :

1. บัตรอภินันทนาการนี้ใช้สำรองที่นั่งเพื่อเดินทางกับเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (เที่ยวบิน FD) สำหรับ 2 ท่านโดยท่านต้องเดินทาง ระหว่าง 1 ก.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2563 เท่านั้น หากครบกำหนดแล้วท่านมิได้ใช้สิทธิ์ บัตรอภินันทนาการนี้ถือเป็นโมฆะ
2. บัตรอภินันทนาการนี้ ไม่สามารถใช้สำรองที่นั่งเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง (Embargo Period) ทั้งนี้ดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการรับสำรองที่นั่งให้ถือเป็นที่สุด
3. บัตรอภินันทนาการนี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าประกันภัย ไม่รวมค่าอาหาร น้ำหนักสัมภาระ และค่าที่นั่ง Premium Seat
4. ท่านจะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยระบุชื่อผู้เดินทาง เส้นทาง เที่ยวบิน วันที่เดินทาง อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์มายังอีเมล taa_vouchers@airasia.com เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 3 วันทำการ
5. เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือชื่อผู้เดินทางได้ ทั้งนี้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.airasia.com ภายใต้เมนู “เที่ยวบินของคุณ/จัดการบุ๊คกิ้ง” ก่อนเวลาตามกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด
6. บัตรอภินันทนาการนี้ไม่สามารถจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการออกบัตรโดยสารสำหรับบัตรอภินันทนาการที่ไม่สมบูรณ์หรือมีการลบ ขีดฆ่า รวมทั้งยกเลิกบัตรโดยสารที่แลกรับจากบัตรอภินันทนาการนี้ได้ทันที หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการทุจริต ปลอมแปลงบัตรอภินันทนาการหรือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบด้วยกฏหมาย
7. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกขโมย
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรอภินันทนาการนี้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขของการเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล :

 1. เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 2. เป็นผู้ที่ทำการแลกสิทธิ์ในเวลาที่กำหนด โดยผู้ที่ทำการแลกสิทธิ์ลำดับที่ 5, 50, 55, 500, 505, 555, 5000, 5005, 5055 และ 5555  ของแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดไว้เบื้องต้นคือผู้โชคดีได้รับรางวัล สงวนสิทธิ์ผู้โชคดี 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 3. รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลโดยส่งข้อความมาที่ Inbox ของเพจ GrabTH ได้ทันทีหลังจากที่ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ระหว่างวันประกาศผลในแต่ละรอบ และนับจากวันประกาศผลไปอีก 7 วัน เช่น ประกาศผลเครื่องที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2562 จะต้องติดต่อเข้ารับของรางวัลภายในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 23.59 น. เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะใช้บัญชีของเพจ GrabTH ติดต่อกลับไปเท่านั้นไม่มีการติดต่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางบัญชีบุคคลทั่วไป หากผู้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

เงื่อนไขการรับรางวัล : ผู้ชนะได้รับรางวัลจะได้รับอีเมลส่งยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Grab เกี่ยวกับรายละเอียดวิธีรับของรางวัล

  หมายเหตุ:

 1. ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัทฯ
  3. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่ทําให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล
  4. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทฯ ได้
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลท่านใหม่ โดยบริษัทฯ จะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับต่อไป

สิทธิของบริษัทฯ :

 1. บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 3. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
 5. ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของรางวัล
 8. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ : คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ