GRAB ISAN Campus Challenge 2017

โอกาสสำคัญสำหรับนักเรียน-นักศึกษาทุกท่านที่จะคว้าทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาทมาถึงแล้ว!

Grab Isan Campus Challenge 2017 เป็นการแข่งขันวางแผนการสื่อสารทางการตลาดทีให้โอกาสนักศึกษาได้วางแผนและมีงบให้ลงมือทำจริง เราขอท้าให้นักเรียนและนักศึกษาทุกคนที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์มาท้าชิงเงินรางวัลนี้!

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1.  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา  –  นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) ในภาคอีสาน ที่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หรือ อุบลราชธานี โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 6 คน
 2.   ผู้เข้าแข่งขันสามารถรวมกลุ่มระหว่างภาควิชา ระหว่างคณะได้ แต่ต้องเป็นภายในสถาบันศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 3.    ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมได้เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้น

กติกาการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิเคราะห์ วางแผน และสร้างสรรค์แผนการสื่อสารทางการตลาดกับ Grab ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้คนในภาคอีสานใช้ Grab?” โดยใช้ช่องทางการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดของน้องๆ ทั้ง Online และ Offline เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ Awareness / Interest / Desire  และมีเป้าหมายให้เกิด Action คือการใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab โดยจะต้องมีรายละเอียดแผนตามหัวข้อดังนี้

ส่วนที่ 1 แผนการสื่อสารทางการตลาด  ( Marketing Communication Planning ) ( 30% )

1.1 การวิเคราะห์ตลาด ( Market Analysis)

 • วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดภายใน ( Internal Environment )
  • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ( JustGrab Product Analysis )
 • วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดภายนอก ( External Environment )
  • วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการแข่งขัน ( Competitor Analysis )
  • วิเคราะห์ลูกค้า ( Customers Analysis )

1.2 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด (STP)

 • การแบ่งส่วนตลาด ( Market Segmentation )
 • กลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง ( Target Market )
 • การวางตำแหน่งทางการตลาด ( Positioning Mapping )

1.3 การสื่อสารทางการตลาด ( Marketing Communication )

 • Key Marketing Message
 • ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด ( Marketing Communication Channel )
 • กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ( Marketing Communication Strategy)

ส่วนที่ 2 การดำเนินการสื่อสารทางการตลาดภายใต้งบประมาณ 10,000 บาท ( 70% )

 • การสื่อสารการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้รหัสโปรโมชั่นมากที่สุด ( รหัสโปรโมชั่นมูลค่า 50 บาท ใช้ได้ 1 ครั้งสำหรับผู้ใช้และมีกำหนดระยะเวลาใช้ 1 เดือน )
 • การจัดสรรงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการในแต่ละช่องทางการสื่อสารการตลาด ( Marketing Budget Planning )

***หากเลือกสมัครแข่งจังหวัดใด ให้ทำแผนการตลาดสำหรับจังหวัดนั้นๆที่เลือก หากว่าผ่านเข้ารอบ จะต้องทำการเสนอผลงานในจังหวัดที่ลงสมัครแข่งเท่านั้น ซึ่งมีเฉพาะ 4 จังหวัดเท่านั้น คือ ขอนแก่น โคราช อุดรฯ อุบลฯ***

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล
 • รางวัลรองเลิศอันดับหนึ่ง เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2 รางวัล

กำหนดการแข่งขัน

ลงทะเบียนสมัครและส่งแผนการแข่งขัน

28 ก.ค. – 25 ส.ค. 60

ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก

27 ส.ค. 60

รอบคัดเลือก: นำเสนอแผนการสื่อสารทางการตลาด

28 ส.ค. – 30 ส.ค. 60

ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

 31 ส.ค. 60

รอบชิงชนะเลิศ: ทำการสื่อสารทางการตลาดจริง

31 ส.ค. – 24 ก.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการแข่งขัน

25 ก.ย. 60

กรอกใบสมัครที่: grb.to/ISAN

ส่งแผนการตลาดได้ที่: grabchallenge@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมโทร: 064-180-6538