ภาพรวมการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของ GRAB

เพราะผู้ใช้บริการทุกคนคือคนสำคัญของGrab บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารทุกคน เพื่อสร้างความอุ่นใจตลอดการเดินทางกับ Grab ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ขึ้นรถ จนถึงที่หมายปลายทาง

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัยคิดค้นแนวทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา และให้ความสำคัญกับผู้เดินทาง เราเลือกสรรรูปแบบประกันภัยที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับความต้องการของคุณที่สุด
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของ GRAB จัดเตรียมให้กับทุก ๆ การเดินทาง ซึ่งคุ้มครองทั้งคนขับและผู้โดยสาร

ใครได้รับการคุ้มครองภายบ้าง?

บุคคลผู้ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ :

  • คนขับที่ได้ลงทะเบียนกับ Grab และใช้พาหนะ ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้
  • ผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนกับ Grab เดินทางด้วยยานพาหนะที่คนขับลงทะเบียนไว้

เมื่อไหร่และที่ไหนที่จะได้รับการคุ้มครอง?

เมื่อไหร่ก็ตามในการเดินทางกับ Grab การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะให้การคุ้มครองการเดินทางทั้งหมด


อะไรบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง?

การประกันภัยส่วนบุคคลของเราเป็นรูปแบบการค่าชดเชยแก่ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บทางกาย โดยการชดเชย มีชนิด และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

อุบัติเหตุถึงแก่ความตาย

บุคคลผู้ได้รับการประกันได้รับบาดเจ็บในระหว่างการเดินทางซึ่งเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

พิการถาวร

บุคคลผู้ได้รับการประกันได้รับบาดเจ็บในระหว่างการเดินทางซึ่งเป็นเหตุให้ถึงพิการ การชดเชยขึ้นอยู่กับระดับขั้นความรุนแรงของอวัยวะที่สูญเสีย

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางสามารถเข้ารักษาพยาบาล แล้วนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลทำเรื่องกับบริษัทฯ โดยทางบริษัทมีแบบฟอร์มให้กรอก ทั้งนี้ผู้ประสบเหตุต้องแจ้งบริษัท ภายใน 30 วันนับแต่ประสบอุบัติเหตุ หรือต่อเนื่องอีก 30 สำหรับกรณีที่มีการรักษาต่อเนื่อง ข้อกำหนดขึ้นกับนโยบายประกันภัยของบริษัท

เพิ่มเติม:

หากผู้ได้รับบาดเจ็บได้ใช้สิทธิกับประกันภัยอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิสำหรับ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากวงเงินเท่านั้น
ประกันไม่คลอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากเหตุการณ์ทั่วไป เช่น ภาวะสงคราม, ใช้ในราชการทหารหรือการเคลื่อนไหวทางทหาร, การกระทำโดยจงใจ, การกระทำอันผิดกฎหมาย, ผลจากการตั้งครรภ์, อาการที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว, อยู่ในภาวะอิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยา, แข่งรถ หรือ ผลพ่วงจากการทำทันตกรรม

การแจ้งเหตุและการอ้างสิทธิ

ผู้โดยสารหรือคนขับสามารถแจ้งอุบัติเหตุต่อแผนกบริการลูกค้าของบริษัท แผนกบริการลูกค้าของบริษัทเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือคุณเมื่อประสบเหตุ ซึ่งจะมีการสอบถามข้อมูลและให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

การยื่นเรื่อง:

แผนกบริการลูกค้าจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกค่าชดเชย

Grab Thailand Safety Flow

ข้อสังเกตและหลักฐานการเรียกร้อง

การยื่นส่งเอกสารหลักฐานต่างๆต้องส่งภายใน 30 วันหลังจากวันเกิดเหตุ บริษัทจะชดเชยส่วนที่เกินกว่า 50 เหรียญสหรัฐแรกเท่านั้น บริษัทจะไม่ชดเชยส่วนที่น้อยกว่าอัตราดังกล่าว เอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการยื่น ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินตัวจริง แบบฟอร์มการขอเงินชดเชย เอกสารแสดงการเดินทางของGrab ใบแจ้งความ(ถ้ามี) รูปถ่าย(ถ้ามี)


นโยบายการประกันภัยของบริษัทครอบคลุมทั้งหมด 7 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ในบางประเทศอาจมีความต้องการพิเศษซึ่งได้รับการดัดแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมนโยบายการประกันภัย อย่างไรก็ตาม นโยบายทุกอย่างมีโครงสร้างในหลักการที่คล้ายกัน

หากมีคำแนะนำหรือข้อคิดเห็น สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ safety@grab.com
Last updated on January 1, 2017 I Updated by Grab Safety Team