กิจกรรม ‘ตอบคำถามรับสิทธิ์ถ่ายรูปกลุ่มกับ TRINITY’

เงื่อนไขและข้อตกลงของกิจกรรม ‘ตอบคำถามรับสิทธิ์ถ่ายรูปกลุ่มกับ TRINITY’:

ระยะเวลาของกิจกรรม: 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:00 – 17:00 น.

เงื่อนไขและกติกาการร่วมกิจกรรม:

 • โควตทวิตแล้วตอบคำถาม “อยากเปย์อะไร ผ่าน GrabPay Wallet ให้ TRINITY?” พร้อมใส่ #GrabPayWallet และ #GrabXTrinity

เงื่อนไขทั่วไป:

 • Grab จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทวิตเตอร์ของ Grab (@GrabTH) ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:00 น.
 • การคัดเลือกจะเลือกจากจำนวนคนรีทวิตต่อมากที่สุด และทำตามกติกาการร่วมกิจกรรม หากจำนวนเท่ากันจะเลือกจากคนที่โควตก่อน
 • รางวัลถ่ายรูป group shot กับ TRINITY จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้ถ่ายรูป group shot กับ TRINITY จะแบ่งรอบการถ่ายรูปเป็นรอบละ 5 คน จำนวน 2 รอบ
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกท่าน จะต้องส่งอีเมลแจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาที่ campaign.th@grab.com ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:59 น. โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทางหมายเลขโทรศัพท์ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59 น. เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปที่ลาน Eden 1 @Central World ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลา 13:00 น.
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
 • Grab สงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้
 • Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถตัดทอนเพิ่ม แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้
 • หากผู้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทภายในวันที่ และ/หรือ เวลา ที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับสิทธิ์ทำการสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

 • ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 • หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์แจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ทำการสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับของรางวัล
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ทำการสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ชนะคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับต่อไป

สิทธิของบริษัท:

 • Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 • บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียล แอปพลิเคชัน Grab หรือการรับมอบของรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อและคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าการเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ