กิจกรรม ‘ควงคู่พัก Siam@Siam Design Hotel Pattaya ฟรี!’

ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม ‘ควงคู่พัก Siam@Siam Design Hotel Pattaya ฟรี!’

ระยะเวลาของกิจกรรมวันที่ 22 – 28 ก.. 2563

รางวัล : Voucher จาก Siam@Siam Design Hotel Pattaya เพื่อเข้าพัก 2 คืนสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล 

 • Grab จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล บนเพจเฟซบุ๊กของ Grab (“เพจ GrabTH”) ที่ www.facebook.com/grabth บนเมนู Note วันที่ 31 ก.ค. 2563
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งอีเมล แจ้งชื่อนามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มาทาง campaign.th@grab.com ภายในวันที่  3.ค. 2563 เพื่อยืนยันสิทธิ์เท่านั้น ไม่มีการติดต่อไปโดยบัญชีบุคคลทั่วไป
 • หากผู้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถตัดทอนเพิ่ม แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้ และบริษัท สงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้

หมายเหตุทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้ผู้โชคดีไม่ได้รับของรางวัล
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ชนะคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับต่อไป

สิทธิของบริษัท :

 • Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 • บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียล แอปพลิเคชัน Grab หรือการรับมอบของรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อและคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้าเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผู้
 • ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าการเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ


เงื่อนไขรหัสโปรโมชัน ‘GRABHOTEL’

ทุกผู้ใช้ Grab ใส่รหัส GRABHOTELรับส่วนลด 7% สำหรับการจองที่พัก Agoda ผ่านเมนู ‘โรงแรม’ บนแอปฯ Grab

เงื่อนไข

 1. ใช้ได้เฉพาะโรงแรมในปลายทางที่เข้าร่วม ที่มีสัญลักษณ์ “ร่วมโปรโมชั่น” / “PROMOTION ELIGIBLE” เท่านั้น
  หลังใส่รหัสโปรโมชันเรียบร้อย
  ส่วนลดจะถูกแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง
 2. ใช้ได้เฉพาะการจองผ่านเมนู ‘โรงแรม’ บนแอปฯ Grab
 3. เฉพาะการจองระหว่างวันที่ 20 ก.ค. – 16 ส.ค. 63 
 4. ระยะเวลาการเข้าพัก ได้ตั้งแต่ 20 ก.ค. – 30 พ.ย. 2563
 5. ใช้ได้กับการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับชำระในภายหลังเมื่อถึงโรงแรม หรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม
 6. รหัสโปรโมชันใช้ได้กับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่นและค่าบริการ)
 7. รหัสโปรโมชันไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 8. รหัสโปรโมชันไม่สามารถออกใหม่หรือทดแทนได้
 9. Grab และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ข้อเสนอเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Agoda และในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Agoda ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้รหัสโปรโมชัน โปรดติดต่อ Agoda โดยตรงที่ https://www.agoda.com/info/contact.html?