ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ GrabPay Wallet Powered by KBank 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ GrabPay Wallet Powered by KBank 

        ตามที่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“Grab”) ในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Grab (“Grab App”) ได้ตกลงร่วมกันในรูปแบบ Co Brand ที่จะให้บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ GrabPay Wallet Powered by KBank หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร (“บริการ GrabPay Wallet”) บน Grab App และผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการ GrabPay Wallet ตามที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด ผู้ใช้บริการจึงตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (“เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้”) ดังต่อไปนี้    

 1. ธนาคารเปิดให้บริการ GrabPay Wallet สำหรับบุคคลธรรมดาที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนดหรือประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้สำหรับชำระค่าสินค้า/บริการให้แก่ร้านค้า บน Grab App 
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องติดตั้งและสมัครเป็นผู้ใช้บริการ Grab App ตามเงื่อนไขที่ Grab กำหนด บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (“อุปกรณ์”) ของผู้ใช้บริการ และสมัครใช้บริการ GrabPay Wallet ตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดผ่าน
  Grab App โดยระบบจะกำหนดกระเป๋าเงิน GrabPay Wallet (“GrabPay Wallet”) มูลค่า 0 (ศูนย์) บาท จำนวน 1 (หนึ่ง) กระเป๋า ต่อ
  1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน และผูกเข้ากับ Grab App 
 3. การใช้รหัสประจำตัว และ/หรือรหัสผ่าน (“PIN”) และ/หรือรหัส One Time Password (OTP) และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผู้ใช้บริการใช้เป็นเครื่องมือในการ Log in เข้าใช้บริการ Grab App (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) เพื่อใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การ Log in เข้าใช้บริการ GrabPay Wallet และ/หรือการยืนยันการใช้บริการ GrabPay
  E-Wallet 

3.1 หากการใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ธนาคารได้กำหนดให้จะต้องใช้บริการผ่านเครื่องมือโอนเงินแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องระบุเครื่องมือโอนเงินตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ธนาคาร กำหนดสำหรับการใช้บริการผ่านช่องทางนั้นๆ  

3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาเครื่องมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น การเปิดเผย/มอบเครื่องมือโอนเงินให้บุคคลอื่นถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ 

3.3  การกระทำใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การสมัครและใช้บริการต่างๆ การชำระค่าสินค้า/บริการ การโอนเงิน การตรวจสอบ/พิสูจน์ตัวตน การอนุมัติการทำธุรกรรมต่างๆ การตกลงยอมรับ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข/บริการ/อัตราค่าธรรมเนียม ของการใช้บริการต่างๆ ทั้งของธนาคารและ/หรือของบุคคล/นิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทำของบุคคลอื่นใด หากได้กระทำไปโดยการใช้เครื่องมือโอนเงินแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผู้ใช้บริการเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมในครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทำธุรกรรม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีก เว้นแต่ธนาคารกำหนดเป็นอย่างอื่น และผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทำรายการทุกครั้ง

 1. วิธีการใช้บริการ GrabPay Wallet 

4.1 การเติมเงิน/โอนเงินเข้าใน GrabPay Wallet 

 (1) ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงิน/โอนเงินเข้าใน GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการผ่านบริการ K PLUS หรือผ่านช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกำหนด หรือรับเงินโอนจาก GrabPay Wallet อื่น

 (2) การเติมเงิน/โอนเงินเข้าใน GrabPay Wallet ในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำต่อครั้งที่ธนาคารประกาศกำหนดหรือประกาศเปลี่ยนแปลง และเมื่อรวมจำนวนเงินทั้งหมดใน GrabPay Wallet ต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ใช้บริการสามารถเติม/โอนเงินเข้าใน GrabPay Wallet ได้ผ่าน Grab App และ/หรือ
เวปไซต์ของ  Grab 

  4.2 การชำระค่าสินค้า/บริการ และการโอนเงิน   

(1) วิธีการชำระค่าสินค้า/บริการ และการโอนเงิน   

      – การชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านฟังก์ชันสแกน (Scan) โดยผู้ใช้บริการอ่านข้อมูลการชำระเงินจาก QR Code หรือ Barcode หรือรหัส หรือบริการอื่นใดที่ร้านค้าแสดงตามมาตรฐานที่ธนาคารกำหนด 

      – การชำระค่าสินค้า/บริการ และการโอนเงิน โดยธนาคารจะหักเงินจาก GrabPay Wallet ตามจำนวนเงิน และจ่าย/โอนให้แก่ร้านค้า/GrabPay Wallet อื่น/บัญชีเงินฝากอื่นที่ผู้ใช้บริการระบุ ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด

 (2) ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าสินค้า/บริการ และโอนเงินจาก GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการไปยัง GrabPay Wallet อื่น หรือบัญชีเงินฝากอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน เป็นจำนวนเงินต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 5,000 (ห้าพัน) บาท จำกัดจำนวนเงินรวมต่อวันสูงสุดไม่เกิน 20,000 (สองหมื่น) บาท และต่อเดือน 30,000 (สามหมื่น) บาท หรือตามจำนวนเงินที่ธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลงในภายหน้า  

  4.3 ธนาคารจะทำการหักเงินจาก GrabPay Wallet ตามจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการระบุพร้อมค่าธรรมเนียม (หากมี) เพื่อชำระ
ค่าสินค้า/บริการทันทีหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการสำเร็จ ส่วนการโอนเงินนั้น เงินจะถูกโอนเงินเข้า GrabPay Wallet อื่น หรือบัญชีเงินฝากอื่นตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด 

 1. เงินใน GrabPay Wallet ไม่สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ เว้นแต่เป็นการโอน หรือชำระค่าสินค้า/บริการตามที่ระบุในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เท่านั้น หรือตามที่ธนาคารอาจประกาศกำหนดหรือประกาศเปลี่ยนแปลงในภายหน้า 
 2. เงินใน GrabPay Wallet สามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่มีวันหมดอายุ 
 3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใดๆ จากจำนวนเงินที่คงเหลืออยู่ใน GrabPay Wallet 
 4. ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลการทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือการโอนเงิน ผ่าน Grab App ย้อนหลังได้ เป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปีจากการทำรายการล่าสุด
 5. ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการชำระค่าสินค้า/บริการ/การโอนเงิน ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)ชื่อ-นามสกุลของร้านค้า/ผู้รับเงิน จำนวนเงิน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail Address (หากมี)
 6. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า กรณีผู้ใช้บริการชำระค่าสินค้า/บริการ ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและ Grab และ/หรือร้านค้า รวมทั้งไม่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ความครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง และความเป็นปัจจุบันของสินค้า/บริการแต่อย่างใด 

      ทั้งนี้ ในกรณีที่ (1) เกิดความผิดพลาด บกพร่อง ล่าช้า และความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ร้านค้าไม่สามารถขายสินค้า/ให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขาย/บริการไว้ หรือ (2) ระบบ และ/หรือเงื่อนไขของ Grab App และ/หรือร้านค้า เกิดความขัดข้อง/ความผิดพลาด/ถูกเปลี่ยนแปลง/ถูกยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ (3) ผู้ใช้บริการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ชำระ คุณภาพหรือการส่งมอบสินค้า/บริการของร้านค้า หรือ (4) ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิก และ/หรือคืน สินค้า/บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะดำเนินการตรวจสอบและโต้แย้งไปยัง Grab และ/หรือร้านค้าโดยตรง และจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับ Grab และ/หรือร้านค้า และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับ Grab และ/หรือร้านค้าเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก  

 1. ข้อมูลข่าวสาร และรายการส่งเสริมการขาย/บริการต่างๆ ของธนาคาร และ/หรือร้านค้าดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารขอสงวนสิทธิในข้อมูลดังกล่าว โดยห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือกระทำการโดยวิธีใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และห้ามเผยแพร่ หรือส่งข้อมูลต่อไปยังบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด 
 2. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจาก GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการ และ/หรือเงินจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่แสดงว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการภายใต้บริการต่างๆ ตามวิธีการแห่งเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และเพื่อชำระหนี้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่มีต่อธนาคาร โดยจะไม่ยกเลิกเพิกถอนจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการต่างๆ นั้น
 3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ตามที่ธนาคารจะเปิดให้บริการในแต่ละขณะ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็นคราวๆ ไป
 4. หากธนาคารตรวจพบว่า การใช้บริการ GrabPay Wallet มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการถูกดัดแปลงแก้ไข หรือเนื่องมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเหตุอื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของอุปกรณ์ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ Android ของอุปกรณ์ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) เป็นต้น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการให้บริการต่างๆ  ภายใต้บริการ GrabPay Wallet นี้ได้เป็นการชั่วคราวทันที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
 5. การให้บริการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ความรับผิดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการและธนาคารแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายตนกระทำโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบัติผิดข้อตกลง หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหนึ่งในความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือด้วยเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมสั่งการของฝ่ายตน   

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า การใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ เป็นการใช้บริการผ่านเครื่องมือโอนเงินของ Grab App โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและ Grab กรณีที่มีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโอนเงิน หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือโอนเงิน หรือจาก Grab App ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบและโต้แย้งไปยัง Grab เองโดยตรง และจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบในปัญหา หรือข้อผิดพลาด หรือความเสียหายดังกล่าว หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับ Grab และ/หรือบุคคลอื่นใด และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก  

 1. ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล
  1. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและ Grab ที่ให้บริการร่วมกับธนาคารในรูปแบบ Co Brand เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคารและ/หรือ Grab หรือที่ธนาคารและ/หรือ Grab ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกรรมต่างๆ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายประกาศกำหนด (ซึ่งต่อไปนี้หากไม่เรียกคำใดคำหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงแล้ว จะรวมเรียกว่า “ข้อมูล”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคารและ/หรือ Grab การพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ของธนาคารและ/หรือ Grab ให้แก่ผู้ใช้บริการ การปฏิบัติตามกฎหมาย การที่ธนาคารและ/หรือ Grab จ้างหรือมอบหมายบุคคลอื่นดำเนินการแทน ไม่ว่างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันชอบด้วยกฎหมายของธนาคารและ/หรือ Grab
  2. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย พันธมิตรทางธุรกิจ
   ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลใด ๆ ที่มีสัญญาอยู่กับธนาคาร ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆของผู้รับข้อมูลจากธนาคาร) 
  3. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้
  4. หากธนาคารประสงค์ที่จะขอเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการตกลงจะให้ข้อมูลกับธนาคารตามที่ธนาคารร้องขอ และการให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมในภายหลังนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  5. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผ่าน K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-888-8888
 1. หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
 2. ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ GrabPay Wallet นี้ ตามกำหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือปิดประกาศผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร รวมทั้งชำระค่าปรับ ภาษีอากร ฤชาธรรมเนียม (หากมี) ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าเป็นสิทธิและดุลยพินิจโดยลำพังของธนาคารที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย และ/หรือวิธีการคำนวณ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งหรือปิดประกาศ ให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารเป็นคราวๆ ไป โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ด้วย เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้น ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ ธนาคารไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมด้วยทุกประการ
 3. ผู้ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ธนาคารสามารถนำมาใช้ในการให้บริการและนำมาปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจุบันได้ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการและการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ GrabPay Wallet  นี้ โดยธนาคารไม่ต้องตรวจสอบอีก
 4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันทำให้ธนาคารไม่สามารถดำเนินการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือ ดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการให้บริการของธนาคาร
 5. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักเงินจาก และ/หรือโอนเงินเข้า GrabPay Wallet ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีอำนาจแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นให้ถูกต้องได้ตามความเป็นจริง รวมทั้งตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการหักเงินจาก และ/หรือโอนเงินเข้า GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ทันที โดยมิจำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และหากความผิดพลาดบกพร่องดังกล่าว เป็นเหตุให้ธนาคารต้องสำรองจ่ายเงินแทนไปก่อน ผู้ใช้บริการยินยอมชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
 6. ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหักเงิน และ/หรือโอนเงิน เนื่องจากความผิดพลาดของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ และ/หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของธนาคาร ผู้ใช้บริการตกลงจะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากคู่พิพาท หรือคืนเงินให้แก่คู่พิพาทโดยตรง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้ธนาคารหัก หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก/GrabPay Wallet ของคู่พิพาทคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ และขอสละสิทธิในการฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว อีกทั้งผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้ามีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับคู่พิพาท และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทดังกล่าวเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก
 7. เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการ GrabPay Wallet นี้ เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่  Grab-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-021-2500 หรือผ่านทาง Help Centre ภายใน Grab App หรือ K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-888-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารจะดำเนินการระงับการดำเนินการหรือยกเลิกระงับการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการทราบ โดยผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ รวมถึงรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคำร้องขอใดๆที่ขัดต่อข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

          กรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน/ชำระเงิน หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการ GrabPay Wallet นี้ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลเรื่อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง  จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอ และธนาคารจะทำการสอบสวนตามที่ได้รับแจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคารเป็นหลัก 

 1. การเปลี่ยนแปลง/ระงับ/การยกเลิกการใช้บริการ GrabPay Wallet 

         24.1 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ตามแต่ที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ด้วย 

         24.2 ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการต่างๆ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน อนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับ และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อนี้ (หากมี)

(1) ข้อมูล รายละเอียด คำรับรองหรือคำยืนยันใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

(2) ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดำเนินการตามบริการ GrabPay Wallet หรือการใช้บริการ GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึ้น หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือมีความเสี่ยงว่าผู้ใช้บริการจะหรือมีวัตถุประสงค์อันมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจทำให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคำสั่งใดๆ และ/หรือคำขอความร่วมมือใดๆ และกฎหรือคำสั่งใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแลธนาคาร 

(3) ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า การใช้บริการ GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการอาจมีลักษณะไม่ปกติตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการของธนาคาร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การใช้บริการ GrabPay Wallet ในลักษณะเป็นตัวแทนรับชำระเงิน 

(4) ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึ้นด้วย

(5) ธนาคารไม่สามารถหักเงินจาก GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการ และ/หรือเงินจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่แสดงว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร เพื่อคืนเงินและ/หรือชดใช้และ/หรือชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร และ/หรือเพื่อให้ธนาคารให้บริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการได้  

(6) บัญชีผู้ใช้ Grab App และ/หริอหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้นำมาลงทะเบียนสมัครใช้บริการ GrabPay Wallet ถูกระงับ และ/หรือถูกยกเลิก และ/หรือถูกเปลี่ยนแปลง 

(7) เมื่อผู้ใช้บริการเสียชีวิต

(8) ธนาคารตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (UN/Thailand Sanction List) 

(9) หากธนาคารตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ในการสมัครใช้บริการ GrabPay Wallet นี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

(10) ธนาคารต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย คำสั่งและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลธนาคาร 

(11) ความร่วมมือและ/หรือสัญญา/ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ Grab เกี่ยวกับการให้บริการ GrabPay Wallet สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

 24.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการ GrabPay Wallet ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการให้ยอดเงินคงเหลือในGrabPay Wallet เป็น 0 (ศูนย์) บาทก่อน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการ GrabPay Wallet ได้ที่
K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-888-8888 หรือ Grab-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-021-5200 ตลอด 24 ชั่วโมง และธนาคารจะดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ GrabPay Wallet ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็ว 

         24.4 กรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพันแห่งเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าว จนครบถ้วนแล้ว

 1. ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ไม่ได้โดยเด็ดขาด
 2. หนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail ไปยัง E-mail Address ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่ผู้ใช้บริการตกลงไว้กับธนาคาร (“ช่องทางรับข้อมูล”)  ให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะช่องทางรับข้อมูลถูกย้ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอน โดยผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนนั้นให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับและทราบหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนช่องทางรับข้อมูล ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
 3. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใดๆ ของธนาคาร เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คู่มือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใดๆ ดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดยทันที ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
 4. การล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบต่างๆ และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการแต่ประการใดๆ
 5. ถ้าในเวลาใดก็ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น
 6. เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้