ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ GrabPay Wallet Powered by KBank 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ GrabPay Wallet Powered by KBank 

 

        ตามที่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“Grab”) ในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Grab (“Grab App”) ได้ตกลงร่วมกันในรูปแบบ Co Brand ที่จะให้บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ GrabPay Wallet Powered by KBank หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร (“บริการ GrabPay Wallet”) บน Grab App และผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการ GrabPay Wallet ตามที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด ผู้ใช้บริการจึงตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (“เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้”) ดังต่อไปนี้    

 1. ธนาคารเปิดให้บริการ GrabPay Wallet สำหรับบุคคลธรรมดาที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนดหรือประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้สำหรับชำระค่าสินค้า/บริการให้แก่ร้านค้า 
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องติดตั้งและสมัครเป็นผู้ใช้บริการ Grab App ตามเงื่อนไขที่ Grab กำหนด บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (“อุปกรณ์”) ของผู้ใช้บริการ และสมัครใช้บริการ GrabPay Wallet ตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดผ่าน
  Grab App โดยระบบจะกำหนดกระเป๋าเงิน GrabPay Wallet (“GrabPay Wallet”) มูลค่า 0 (ศูนย์) บาท จำนวน 1 (หนึ่ง) กระเป๋า ต่อ
  1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน และผูกเข้ากับ Grab App 
 3. การใช้รหัสประจำตัว และ/หรือรหัสผ่าน (“PIN”) และ/หรือรหัส One Time Password (OTP) และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผู้ใช้บริการใช้เป็นเครื่องมือในการ Log in เข้าใช้บริการ Grab App (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) เพื่อใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การ Log in เข้าใช้บริการ GrabPay Wallet และ/หรือการยืนยันการใช้บริการ GrabPay
  E-Wallet 

3.1 หากการใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ธนาคารได้กำหนดให้จะต้องใช้บริการผ่านเครื่องมือโอนเงินแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องระบุเครื่องมือโอนเงินตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ธนาคาร กำหนดสำหรับการใช้บริการผ่านช่องทางนั้นๆ  

3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาเครื่องมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น การเปิดเผย/มอบเครื่องมือโอนเงินให้บุคคลอื่นถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ 

3.3  การกระทำใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การสมัครและใช้บริการต่างๆ การชำระค่าสินค้า/บริการ การโอนเงิน การตรวจสอบ/พิสูจน์ตัวตน การอนุมัติการทำธุรกรรมต่างๆ การตกลงยอมรับ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข/บริการ/อัตราค่าธรรมเนียม ของการใช้บริการต่างๆ ทั้งของธนาคารและ/หรือของบุคคล/นิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทำของบุคคลอื่นใด หากได้กระทำไปโดยการใช้เครื่องมือโอนเงินแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผู้ใช้บริการเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมในครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทำธุรกรรม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีก เว้นแต่ธนาคารกำหนดเป็นอย่างอื่น และผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทำรายการทุกครั้ง

 1. วิธีการใช้บริการ GrabPay Wallet 

4.1 การเติมเงิน/โอนเงินเข้าใน GrabPay Wallet 

 (1) ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงิน/โอนเงินเข้าใน GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการผ่านบริการ K PLUS หรือผ่านช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกำหนด หรือรับเงินโอนจาก GrabPay Wallet อื่น

 (2) การเติมเงิน/โอนเงินเข้าใน GrabPay Wallet ในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำต่อครั้งที่ธนาคารประกาศกำหนดหรือประกาศเปลี่ยนแปลง และเมื่อรวมจำนวนเงินทั้งหมดใน GrabPay Wallet ต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ใช้บริการสามารถเติม/โอนเงินเข้าใน GrabPay Wallet ได้ผ่าน Grab App และ/หรือ
เว็บไซต์ของ  Grab 

  4.2 การชำระค่าสินค้า/บริการ และการโอนเงิน   

(1) วิธีการชำระค่าสินค้า/บริการ และการโอนเงิน   

      – การชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านฟังก์ชันสแกน (Scan) โดยผู้ใช้บริการอ่านข้อมูลการชำระเงินจาก QR Code หรือ Barcode หรือรหัส หรือบริการอื่นใดที่ร้านค้าแสดงตามมาตรฐานที่ธนาคารกำหนด 

      – การชำระค่าสินค้า/บริการ และการโอนเงิน โดยธนาคารจะหักเงินจาก GrabPay Wallet ตามจำนวนเงิน และจ่าย/โอนให้แก่ร้านค้า/GrabPay Wallet อื่น/บัญชีเงินฝากอื่นที่ผู้ใช้บริการระบุ ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด

(2) ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าสินค้า/บริการ ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน เป็นจำนวนเงินรวมต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 5,000 (ห้าพัน) บาท จำกัดจำนวนเงินรวมต่อวันสูงสุดไม่เกิน 20,000 (สองหมื่น) บาท และจำนวนเงินรวมต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน 30,000 (สามหมื่น) บาท หรือตามที่ธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลงในภายหน้า  

(3) ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินจาก GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการไปยัง GrabPay Wallet อื่น หรือบัญชีเงินฝากอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จำกัดต่อวันไม่เกิน 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000 (ห้าพัน) บาท หรือตามที่ธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลงในภายหน้า   

(4) ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าสินค้า/บริการและโอนเงิน ตามข้อ 4.2 (2) และ 4.2 (3) เป็นจำนวนเงินรวมต่อวันสูงสุดไม่เกิน 20,000 (สองหมื่น) บาท และจำนวนเงินรวมต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน 30,000 (สามหมื่น) บาท หรือตามที่ธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลงในภายหน้า   

  4.3 ธนาคารจะทำการหักเงินจาก GrabPay Wallet ตามจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการระบุพร้อมค่าธรรมเนียม (หากมี) เพื่อชำระ
ค่าสินค้า/บริการทันทีหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการสำเร็จ ส่วนการโอนเงินนั้น เงินจะถูกโอนเงินเข้า GrabPay Wallet อื่น หรือบัญชีเงินฝากอื่นตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด 

 1. เงินใน GrabPay Wallet ไม่สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ เว้นแต่เป็นการโอน หรือชำระค่าสินค้า/บริการตามที่ระบุในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เท่านั้น หรือตามที่ธนาคารอาจประกาศกำหนดหรือประกาศเปลี่ยนแปลงในภายหน้า 
 2. เงินใน GrabPay Wallet สามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่มีวันหมดอายุ 
 3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใดๆ จากจำนวนเงินที่คงเหลืออยู่ใน GrabPay Wallet 
 4. ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลการทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือการโอนเงิน ผ่าน Grab App ย้อนหลังได้ เป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปีจากการทำรายการล่าสุด
 5. ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการชำระค่าสินค้า/บริการ/การโอนเงิน ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)ชื่อ-นามสกุลของร้านค้า/ผู้รับเงิน จำนวนเงิน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail Address (หากมี)
 6. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า กรณีผู้ใช้บริการชำระค่าสินค้า/บริการ ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและ Grab และ/หรือร้านค้า รวมทั้งไม่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ความครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง และความเป็นปัจจุบันของสินค้า/บริการแต่อย่างใด 

      ทั้งนี้ ในกรณีที่ (1) เกิดความผิดพลาด บกพร่อง ล่าช้า และความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ร้านค้าไม่สามารถขายสินค้า/ให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ได้ประชาสัมพันธ์ และ/หรือจัดรายการส่งเสริมการขาย/บริการไว้ หรือ (2) ระบบ และ/หรือเงื่อนไขของ Grab App และ/หรือร้านค้า เกิดความขัดข้อง/ความผิดพลาด/ถูกเปลี่ยนแปลง/ถูกยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ (3) ผู้ใช้บริการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ชำระ คุณภาพหรือการส่งมอบสินค้า/บริการของร้านค้า หรือ (4) ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิก และ/หรือคืน สินค้า/บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะดำเนินการตรวจสอบและโต้แย้งไปยัง Grab และ/หรือร้านค้าโดยตรง และจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับ Grab และ/หรือร้านค้า และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับ Grab และ/หรือร้านค้าเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก  

 1. ข้อมูลข่าวสาร และรายการส่งเสริมการขาย/บริการต่างๆ ของธนาคาร ถือเป็นข้อมูลของธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิในข้อมูลดังกล่าว โดยห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือกระทำการโดยวิธีใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และห้ามเผยแพร่ หรือส่งข้อมูลต่อไปยังบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด 
 2. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจาก GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ธนาคารทำรายการ และ/หรือดำเนินการตามวิธีการแห่งเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ธนาคารจะนำส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้ใช้บริการทราบ  

 

 1. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจาก GrabPay Wallet และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรือในอำนาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อำนาจสั่งการนี้มาโดยทางใด เพื่อเข้าชำระหนี้ และ/หรือ ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ธนาคารจะนำส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้ใช้บริการทราบ  

  ในกรณีที่เงินใน GrabPay Wallet และ/หรือบัญชีเงินฝาก และ/หรือเงินดังกล่าว ไม่เพียงพอให้หักชำระหนี้ และ/หรือ ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงชำระหนี้ที่ค้างชำระให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน

 

 1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ ตามที่ธนาคารจะเปิดให้บริการในแต่ละขณะ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็นคราวๆ ไป
 2. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า การใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ เป็นการใช้บริการผ่านเครื่องมือโอนเงินของ Grab App โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและ Grab กรณีที่มีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโอนเงิน หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือโอนเงิน หรือจาก Grab App ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบและโต้แย้งไปยัง Grab เองโดยตรง และจะไม่กระทำการใดๆ อันมีผลให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบในปัญหา หรือข้อผิดพลาด หรือความเสียหายดังกล่าว หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับ Grab และ/หรือบุคคลอื่นใด และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก  
 3. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล

      ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นสนับสนุนการให้บริการไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินการของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับธนาคาร และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว และตกลงยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy

 1. หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด
 2. ในกรณีที่ความผิดพลาดในการชำระเงิน/โอนเงินไม่ได้เกิดขึ้นจากธนาคาร ผู้ใช้บริการจะตรวจสอบ และเรียกร้องเงินกับคู่พิพาทของผู้ใช้บริการ หรือคืนเงินให้แก่คู่พิพาทของผู้ใช้บริการโดยตรง และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทของผู้ใช้บริการ
 3. ผู้ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ธนาคารสามารถนำมาใช้ในการให้บริการและนำมาปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจุบันได้ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการและการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ GrabPay Wallet  นี้
 4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันทำให้ธนาคารไม่สามารถดำเนินการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือ ดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการให้บริการของธนาคาร
 5. เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการ GrabPay Wallet นี้ เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่  Grab-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-021-2500 หรือผ่านทาง Help Centre ภายใน Grab App หรือ K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-888-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน ลักษณะธุรกรรม ข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารร้องขอ เมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคารกำหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารจะดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงับการดำเนินการ หรือยกเลิกระงับการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการทราบ โดยผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ รวมถึงรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคำร้องขอใดๆที่ขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในข้อ 27. 
 6. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร

22.1 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือชื่ออื่นใด ให้แก่ธนาคาร ภายในกำหนดเวลาชำระของค่าตอบแทนนั้นๆ โดยพลัน 

22.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว

หากธนาคารจำต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการตกลงชำระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลัน 

 1. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

      23.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ใช้บริการให้ความยินยอม

      23.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้) ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

       23.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ธนาคารต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้

 1. การระงับ/การยกเลิกการให้บริการ GrabPay Wallet และผลการยกเลิกการให้บริการ 

         24.1 ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือยกเลิกบริการต่างๆ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

(1) ข้อมูล รายละเอียด คำรับรองหรือคำยืนยันใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

(2) ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดำเนินการตามบริการ GrabPay Wallet หรือการใช้บริการ GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึ้น หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือมีความเสี่ยงว่าผู้ใช้บริการจะหรือมีวัตถุประสงค์อันมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจทำให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคำสั่งใดๆ และ/หรือคำขอความร่วมมือใดๆ และกฎหรือคำสั่งใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแลธนาคาร 

(3) ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า การใช้บริการ GrabPay Wallet ของผู้ใช้บริการอาจมีลักษณะไม่ปกติตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการของธนาคาร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การใช้บริการ GrabPay Wallet ในลักษณะเป็นตัวแทนรับชำระเงิน 

(4) ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึ้นด้วย

(5) ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

(6) บัญชีผู้ใช้ Grab App และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้นำมาลงทะเบียนสมัครใช้บริการ GrabPay Wallet ถูกระงับ และ/หรือถูกยกเลิก และ/หรือถูกเปลี่ยนแปลง 

(7) เมื่อผู้ใช้บริการเสียชีวิต

(8) ธนาคารตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (UN/Thailand Sanction List) 

(9) หากธนาคารตรวจพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการถูกดัดแปลงแก้ไข หรือเนื่องมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเหตุอื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแก้ไขระบบหรือส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของอุปกรณ์ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การแก้ไขระบบหรือส่วนของระบบปฏิบัติการ Android ของอุปกรณ์ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี) 

(10) หากธนาคารตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ในการสมัครใช้บริการ GrabPay Wallet นี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

(11) ธนาคารต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กฎหมาย คำสั่งและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลธนาคาร 

(12) ความร่วมมือและ/หรือสัญญา/ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ Grab เกี่ยวกับการให้บริการ GrabPay Wallet สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

 24.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการ GrabPay Wallet ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการให้ยอดเงินคงเหลือในGrabPay Wallet เป็น 0 (ศูนย์) บาทก่อน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการ GrabPay Wallet ได้ที่
K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-888-8888 หรือ Grab-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-021-5200 ตลอด 24 ชั่วโมง และธนาคารจะดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ GrabPay Wallet ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็ว 

       24.3 กรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพันแห่งเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าว จนครบถ้วนแล้ว

 1. ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด แต่จะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ไม่ได้โดยเด็ดขาด
 2. หนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail ไปยัง E-mail Address ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งธนาคาร หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่ผู้ใช้บริการตกลงไว้กับธนาคาร (“ช่องทางรับข้อมูล”)  ให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะช่องทางรับข้อมูลถูกย้ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอน โดยผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนนั้นให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับและทราบหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนช่องทางรับข้อมูล ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ใดๆ ของธนาคาร และหน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแลธนาคาร ศาล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ (แล้วแต่กรณี) ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้และจะมีในภายหน้า (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนั้นทันทีตามที่ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้ธนาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ธนาคารโดยพลัน
 4. การล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบต่างๆ และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการแต่ประการใดๆ
 5. ถ้าในเวลาใดก็ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น
 6. เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้