GrabBike ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับคนขับและผู้โดยสาร

GRABBIKE ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับคนขับ และผู้โยสาร

     “ผู้ได้รับการคุ้มครอง”

1) ผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ GB ผ่าน Grab Application เท่านั้น
2) ผู้มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี
3) ช่วงระยะ/จุดที่ประกันภัยคุ้มครอง
3.1 ผู้ขับขี่: จากจุดที่เริ่มรับงาน ไปจนถึงจุดรับและจุดส่งผู้โดยสาร ตาม Map และ GPS อ้าวอิงตามการเรียกงานใน App เท่านั้น
3.2 ผู้โดยสาร: จกจุดที่ผู้โดยสารขึ้นไปจนถึงจุดส่งปลายทาง ตาม Map และ GPS อ้าวอิงตามการเรียกงานใน App เท่านั้น
    “การคุ้มครอง”

ค่ารักาษพยาบาลจากอุบัติเหตุในการรับงาน GB
-ค่ารักาษพยาบาลจากอุบัติ 50,000 บาท /คน
-กรณีเสียชีวิต/หรือพิการถาวร 300,000 บาท /คน

“เอการที่ต้องเตรียม”

1) กรณีการรักษาพยาบาล
1.1 ใบรับรองแพท และใบเสร็จค่ารักษาพยาบา (ต้นฉบับเท่านั้น)
1.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
1.3 ใบแจ้งความ (ต้องแจ้งความภายใน 24 ชั่วโมหลังเกิดเหตุ)-เฉพาะกรณีถูกทำร้ายร้างกาย
1.4 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามแบบฟอร์มของบริษัทประกัน (ติดต่อขอรับได้ที่ CS Grabtaxi )
      2) กรณีพิการถาวร
2.1 ใบรับรองแพท และใบเสร็จค่ารักษาพยาบา (ต้นฉบับเท่านั้น)
2.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัยและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย
2.3 ใบแจ้งความ (ต้องแจ้งความภายใน 24 ชั่วโมหลังเกิดเหตุ)
2.4 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามแบบฟอร์มของบริษัทประกัน (ติดต่อขอรับได้ที่ CS Grabtaxi )
2.5 หนังสือรับรองความพิการ
     3) กรณีเสียชีวิต
3.1 สำเนาใบมรณบัตร
3.2 สำเนาใบชันสูตรศพหรือใบรับรองจากโรงพยาบาล
3.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัยและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย
3.4 ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามแบบฟอร์มของบริษัทประกัน (ติดต่อขอรับได้ที่ CS Grabtaxi )
*ทางบริษัทจะทำการส่งใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามแบบฟอร์มของบริษัทประกันให้ผู้เอาประกันทาง Email /หรือมารับด้วยตนเองเท่านั้น)*

       “ขั้นตอนการเครม”

“ขั้นตอนการส่งเอกสารของผู้เอาประกันภัย”
1) ผู้ประสบภัยสามารถส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยก่อนเพื่อเป็หลักฐาจแล้วค่อยส่งตัวจริงตามไปทีหลังได้ โดยมี 2 ช่องทางดังนี้
1.1 ทาง Fax: 02-353-7003-4
1.2 ทาง Mail: locktonwattana-mcys@asia.Lockton.com
2) หลังจากส่งเอกสารไปตามข้อ (1) แล้ว ผู้ประสบภัยต้องส่งตัวจริงไปทางไปรษณีย์ หรือไปส่งเองที่บริษัทประกันภัยตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์โบรคเกอร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายประกันภัยธุรกิจรายย่อย-เครม
เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 4 ถ.สีลมแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ชื่อและเบอร์โทรผู้ประสานงานบริษัท ล็อคตั้น : คุณสุนิสา 02-353-7000 ต่อ 4513 และ คุณภูวดล ต่อ 4170