ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแจกเซตเกาหลีจาก LIVE GrabMart The Mission To SEOUL

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแจกเซตเกาหลีจาก LIVE GrabMart The Mission To SEOUL ภารกิจของคนคิดถึงเกาหลี

EP.1 และ EP.2 ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 64 และ 31 ก.ค. 64

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 200 รางวัล ประกอบไปด้วย

100 ท่านแรกที่ตอบแบบสอบถามของ LIVE GrabMart The Mission To SEOUL ภารกิจของคนคิดถึงเกาหลี EP.1  ได้แก่

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 Atcha Pitaksup
2 ณัฐกฤตา เนติธาดา
3 สุชาดา ฉัตรนิรัติศัย
4 ธีรทัศน?์ กมลานนท์
5 ธวัลรัตน์ สุขสอาด
6 นวพร หงษ์เงิน
7 ศุภดา บางทิพย์
8 สุมาลี ฉัตรนิรัติศัย
9 ธนัชพร ประยูรภูริพันธุ์
10 น.ส.ชวิศา พืชพันธุ์
11 ธิบกมล​เนตร​ทิพย์​
12 ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม
13 กันติชา เดชพันธ์
14 ปิติ แก้วบุดดา
15 สุกานดา ฉัตรนิรัติศัย
16 ปาจรีย์ ราษฎร์ทองหลาง
17 Ji yu lee
18 นิธิมา สะมะแอ
19 ภาวิกา พรรคดำรง
20 ศจีมาศ ชาญฐิติเวช
21 กาญมณี ดวงเพ็ชรแสง
22 วงศกร บุญฉาย
23 นาฎกมล พิมพานุช
24 วันภาวี วงศ์พรหม
25 ภาวิดา อัฐพร
26 พิชชาพร กสิวุฒิ
27 ชญาพร สอนทวี
28 ศิริ​ลักษณ์​ ​สอน​เย็น​
29 พรปวีณ์ เมธางกูร
30 หนึ่งฤทัย ศิริวรรณ์
31 สุทธิวรรณ สิทธิวรการ
32 นางสาวกมลชนก ทรงแก้ว
33 วัฒน์ชลิตา สีหราชนิเวศน์
34 น.น.ศศิภา เจียมศรี
35 อภิญญา วิชชุตานนท์
36 ปณิตา หมาดอาด
37 ปาณิสรา อุดมสินสิริกุล
38 อมลวรรณ เกทู
39 น.ส.กันต์ธนวรรณ ธนภพพวงแก้ว
40 จิตติยา บุญลือ
41

ภริตา บุญโพธิ์

42 น.ส.ปาฏลี เหรียญแจ้ง
43 นายณัฐ บุตรหลี
44 จุรีมาศ หลักชัย
45 กัลยวัญญ์ มกรกิจวิบูลย์
46 สุดารัตน์ มาลัยทอง
47 ธนากร นิตุธร
48 ภัคภณ เอกศิรสุวรรณ
49 ด.ญ.วายุตา คชพงษ์
50 พลเทพ เนียมสุวรรณ
51 เจนนีวา พึ่งพิพัฒน์
52 มูซา กรุดพิสมัย
53 ศิรินทิพย์ มุ่งโอภาส
54 นางสุดา บุตรหลี
55 ธีรเมธ หม่อมพกุล
56 ณัฏฐณิชา ปานรัตน์
57 นิสิตา หนูจุ้ย
58 อำพิกา ฉันทวัตวงศ์
59 อัคริศ นิติธรรมาศ
60 ชนม์นิภา กตาธิการ
61 กัญญารัตน์ สมชาติ
62 โชคชัย ธรรมการุณย์
63 ธนวัฒน์ พลฤทธิ์
64 จารุวรรณ เป็งมล
65 จันทนา กิตติสุขศรี
66 ฐิติยาพร มงคลจักรวาล
67 สุรัสสา ชนะชั​ยเฉลิมวงศ์​
68 เมธาวี สุขวณิชนันท์
69 แคทธียา เพ็ญสุริยะ
70 น.ส.ปรวีร์ ศิวิวงษ์
71 สมชาย บัวช่วง
72 นาจทิพย์ ศรสิทธิ
73 จิรนันท์ ขันแก้ว
74 วัชรี แสนเปรม
75 จิราวรรณ อุตะมะ
76 กันต์ฤทัย จันทร์แพง
77 กมลวรรณ นาดอน
78 อรวรรณ เกษะโกมล
79 มาริษา รอดปัญญา
80 รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
81 อินทิรา จิตตขำ
82 ซูลฟา สือรี
83 กิ๊ก นิจจารีย์
84 สมมาตร รมณียางกูร
85 ณัฐชา เอี่ยมอ่ำ
86 น.ส.วรรณยเรศ หงษ์โต
87 อัคลีมี บุญมาเลิศ
88 พงศธร ศรีสุวรรณ
89 นันทวัน วงศ์ชิดวรรณ
90 ชัชวาล
91 รุ่งอรุณใหม่ นนท์คลัง
92 พรพรรณ ธรรมวงค์
93 ชัญภร เสริมศรี
94 ณฐพร เอื้อโกวิทธุ์ชัย
95 สุพรรษา สะอาดจิต
96 วินิธา เกษร
97 พิชชาภา ปั้นตระกูล
98 นภสร สายสุวรรณ์
99 ชนิดา สวัสดิสุข
100 จรรยา นวลตา

 

100 ท่านแรกที่ตอบแบบสอบถามของ LIVE GrabMart The Mission To SEOUL ภารกิจของคนคิดถึงเกาหลี EP.2 ได้แก่

101 ธารินี​ บัว​ดิษฐ์​
102 ธัญจิรา เชื้อไทย
103 ครองขวัญ บุญมาปะ
104 นภัสสรณ์ ทองแท้
105 จันทิรา​ สกุลเดชธนา
106 นวมล วงษ์ไพศาล
107 ศิราณี เชื้อไทย
108 วรกัญญา ไชยสร
109 รณชัย ทรัพย์คง
110 อภิศักดิ์ เรืองสุข
111 ขวัญแข พบพุ่มสุข
112 โสรยา เจะแม
113 ธนโชติ เชื้อไทย
114 มาลี เงินทอง
115 น.ส.อรัญญา มาตย์เทพ
116 สุชาลินี​ อาภานุพงศ์​
117 พรลภัส ส่งไพศาบ
118 ขวัญลดา ใจบุญ
119 พิชามญชุ ทศพร
120 สุเมธ อริยะทรัพย์
121 กิตติคุณ เทพอิสสระเดช
122 สนิท คงช่วย
123 ระรินธร ทองรัตน์
124 สมบูรณ์ อมฤตธานนท์
125 วุฒิชัย ทองชัย
126 สุกัญญา วันเย็น
127 ช่อทิพย์ สุขสามด
128 สุภาวดี สรสิทธิ์
129 กมลชนก แก้วเพ็ชร์
130 ธัญรดี ไวยคำ
131 วราพรรณ สอนทอง
132 มุกดา มาตย์นอก
133 อิสริยา อินทรทำนา
134 จิระ สุขสวัสดิ์
135 ผาสุก อังศุวิรุฬห์
136 ภัคชนัญ กิติวรธนากุล
137 มานิตา สุนทรพจน์
138 ธนัญญา ปานนพภา
139 ชัญธิกา นาคสวัสดิ์
140 นางสาวพิชญา พวงมณี
141 พัชรา วัฒนเสวี
142 ติณณมินทร์ ปานดวงแก้ว
143 ชญาภา จีนสวัสดิ์
144 นางสาวพิมพ์กานดา บัวชูก้าน
145 Apinya Amornkulkarn
146 อรวัลย์ ใฝ่ฝัน
147 จิรดา ดิฐพงษ์พิชญ์
148 ยุทธพงษ์ วงศ์อภิวัฒนกุล
149 วัชรี อ่อนกำปัง
150 สิริยากร มีชาติ
151 ปภาวรินท์ สุดประเสริฐ
152 ผัลย์ศุภา ไชยสงคราม
153 กานต์ชนิต แววคุ้ม
154 จันทร์จิรา คานนิม
155 เบญญาภา เวสสะภักดี
156 ณัฐกานต์ แจ่มใส
157 วฏ กาญจนพฤฒิพงศ์
158 ณิชกานต์ นัทธีทอง
159 กัลยา ช่างเครื่อง
160 จันทร์ประภา สุขวณิชนันท์
161 ธิดารัตน์ เอี่ยมมโน
162 พิชญา ชื่นสงวน
163 วิลันดา จันทมาศ
164 นางสาวปัญญธิดา ศิริมาศกูล
165 ภัทรนันท์ จันทร์อินทร์
166 รติ ศิษย์ธนานันท์
167 ศิริภรณ์ เพียงสกุล
168 ชญาดา ไฝเพชร
169 โชติมา บุญเกิด
170 นริศรา อาชาเพ็ชร
171 ภัทริน เต็มวิสุทธิ์กุล
172 รวิวรรณ กัณฐัศว์กำพล
173 วรรณพิมล งามนัก
174 Sopitsuda Nimittanon
175 จุฑารัตน์ ลาภวรชัย
176 เจตน์จุฑา แสงบุญ
177 ธนันต์ธรญ์​ อาจสาร
178 อภิเชษฐ์ โพธิ์สวัสดิ์
179 มนปริญา ทองโคตร
180 เสาวลักษณ์ ดุจดา
181 ชลรวี แขกสะอาด
182 กอปรกนก ชื่นตา
183 วรัญญา พินิจมนตรี
184 Wilawan promkaew
185 ศุภวรรณ รู้ปิติวิริยะ
186 โสรญา ใจดี
187 สุวีณา น้อยรักษา
188 นพรัตน์ ศุถพิพัฒน์
189 นางสาว​ธ​มล​วรรณ​ ดวง​มณี​
190 ชาตยา แซ่ฉัว
191 อัจฉรา สุวรรณจันทร์
192 สุดารัตน์ นันตสุคนธ์
193 ณัฐธิดา หมัดนะฮู
194 นางสาว รัชนก ใจธรรม
195 ณัฐกาญจน์ วาจาสัตย์
196 แสงทิพย์ ศรีรุ่งเรือง
197 ยลดา​ สอนวงษ์​
198 ภาวินี วิลาสุวรรณ
199 ชนาธิป เหลืองชาลี
200 อภิชญา รื่นรวย
100 จรรยา นวลตา

 

GrabMart The Mission To SEOUL ภารกิจของคนคิดถึงเกาหลี EP.1 ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 64

  • ลิงก์กิจกรรม: https://fb.watch/77cXZh71qA/

GrabMart The Mission To SEOUL ภารกิจของคนคิดถึงเกาหลี EP.2 ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 64

  • ลิงก์กิจกรรม: https://fb.watch/77cWWUwHfu/

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมกิจกรรมแจกเซตเกาหลีจาก LIVE GrabMart The Mission To SEOUL ภารกิจของคนคิดถึงเกาหลี EP.1 และ EP.2 อีกครั้ง สำหรับท่านที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะกิจกรรมดีดีแบบนี้มีมาให้แฟนๆ GrabMart อีกแน่นอน!

.

.

หมายเหตุ:

  1. ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งเซตของรางวัลเกาหลีภายในวันที่ 31 ส.ค. 64 ตามรายละเอียดที่ผู้ได้รับรางวัลกรอกมาเท่านั้น
  2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  3. การตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด

#GrabMartTH