ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจาก “แคมเปญ GrabFood อิ่มลุ้นทอง” แจกทองและส่วนลดกว่า 1 ล้านบาท

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจาก “แคมเปญ GrabFood อิ่มลุ้นทอง” แจกทองและส่วนลดกว่า 1 ล้านบาท

เงื่อนไข

 1. เป็นผู้สั่งซื้ออาหารที่จำหน่ายผ่าน GrabFood ภายใต้แอปพลิเคชัน Grab โดยทำการใส่รหัสส่วนลด “RICH”
 2. สั่งซื้อในระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2563 – 3 ม.ค. 2564

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับอีเมล์และ sms ส่งไปยังอีเมล์และเบอร์ที่สมัครไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Grab

1. ผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง

(ข) แสดงอีเมล์หรือ SMS ที่บริษัทแจ้งไปว่า เป็นผู้ได้รับรางวัล และแสดงหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อ

(ค) โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเบอร์ที่ได้รับรางวัล

(ง) สำเนาสลิปโอนเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ผู้ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ไปที่บัญชีเลขที่ ธนาคารกสิกรไทย 758-2-00586-5 บจก.แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัทในวันที่มารับรางวัลด้วย

รางวัลที่ 1 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 2,712.2095 บาท

รางวัลที่ 2 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 1,357.6048 บาท

รางวัลที่ 3 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 342.1512 บาท

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมารับที่ GP Apartment หรือ GP Media Production Co.,ltd.
ซ.แบริ่ง 1 ถ.สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมารับรางวัลผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

2. ผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 4 ทางบริษัทจะดำเนินการส่งวอเชอร์ส่วนลดค่าส่งมูลค่า 10 บาทต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง จำนวนรวม 100 วอเชอร์ต่อ 1 รางวัล ไปยังอีเมลที่ผู้ได้รับรางวัลได้ทำการลงทะเบียนไว้กับบริษัทในขั้นตอนการสมัครเปิดใช้บริการ Grab ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายละเอียดผู้ได้รางวัล

บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ

**รายชื่อด้านล่างเป็นอีเมล์ที่ทางลูกค้าได้ใช้สมัครไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Grab

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มูลค่ารางวัลละ 54,244.19 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 27,152.096 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 271,520.96 บาท

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 6,843.024 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 342,151.20 บาท

 

รางวัลที่ 4 วอเชอร์ส่วนลดค่าส่งมูลค่า 10 บาทต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง จำนวนรวม 100 วอเชอร์ต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลรางวัล 1,000 บาท จำนวน 400 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท

หมายเหตุ

 1. การใส่รหัสเพื่อร่วมกิจกรรมถือว่าทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้ Grab เก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามเห็นสมควรและทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิต่อทางบริษัท
  3. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล
  4. กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากตัวสำรองผู้ได้รับรางวัลเป็นลำดับถัดมา เพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน โดยหากไม่มีตัวสำรองลำดับถัดไปถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ