ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับคุณลูกค้า GrabExpress (เงื่อนไขการรับส่งสินค้า)

 1. GrabExpress และบริษัทขอสงวนสิทธิในการขอเรียกดูหรือขอสำเนาเอกสารแสดงตนของลูกค้า เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตรงตามที่ท่านระบุแจ้งใน หลักฐานการจัดส่งเอกสารของ GrabExpress
 2. GrabExpress และบริษัท ไม่รับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ (รวมเรียกว่า “สิ่งของต้องห้าม”) ดังต่อไปนี้
  1. สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ สารเสพติด
  2. สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  3. วัตถุอันตราย เช่นวัตถุไวไฟ และวัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้มป้องกัน
  4. สิ่งของต้องห้าม สิ่งโสโครก หรือสิ่งมีพิษที่อาจทำให้เกิดอันตราย
 3. หากสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม บริษัทมีสิทธิในการเปิดและตรวจสอบสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งโดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ส่งหรือผู้รับทราบล่วงหน้า
 4. GrabExpress และบริษัทไม่รับส่งสิ่งของที่อันตรายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการจัดส่ง เช่น สิ่งของที่ใหญ่เกิน จำนวนมากเกินไป หรือ กว้างเกินไป หรือหนักเกินกว่าที่รถจักรยานยนต์/ รถยนต์ จะบรรทุกได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธในการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 5. GrabExpress และบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ ของท่านอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความบกพร่องล่าช้าอันก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ สูญหายแก่ สินค้าพัสดุภัณฑ์ ในระหว่างการขนส่ง ทางบริษัทรับประกันค่าเสียหายของสินค้า พัสดุภัณฑ์ ที่จัดส่งตามมูลค่าจริง ทั้งนี้ บริษัทจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อการจัดส่งแต่ละครั้งสำหรับ GrabExpress (Bike) และ 10,000 บาทต่อการจัดส่งแต่ละครั้งสำหรับ GrabExpress (Car) และ GrabExpress (Pick-up) ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมในเรื่องข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท เรื่องค่าประกันความเสียหายสูงสุดดังกล่าว
 6. GrabExpress และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกใช้วิธีใด ๆ ก็ตามที่ทางบริษัทเล็งเห็นว่าเหมาะสม เพื่อนำส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์นั้น ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย ตามหมายกำหนดการ
 7. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า GrabExpress และบริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบหรือให้ความคุ้มครองและประกันความสูญหาย เสียหาย ซึ่งมิได้เกิดแก่สินค้า พัสดุภัณฑ์ ที่จัดส่งโดยตรง และ/หรือซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท ดังต่อไปนี้ เช่น
  1. การจลาจล ภัยพิบัติ ไฟไหม้ สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ
  2. สงคราม จี้ปล้น ก่อการร้าย หรือ ที่คล้ายคลึงกัน
  3. ถูกจับกุม ยึด ทำลายโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ
 8. GrabExpress และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสินค้าพัสดุภัณฑ์ ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด หรือไม่สมบูรณ์
 9. GrabExpress และบริษัทไม่รับจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่แจ้ง
 10. GrabExpress และบริษัทไม่รับจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถยืนยันบุคคลผู้รับหรือส่งได้ หรือไม่ได้รับความยินยอมให้ตรวจเช็คความถูกต้องของผู้ส่งและผู้รับ