ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับคุณลูกค้า GrabBike (Delivery)

เงื่อนไขการรับส่งสินค้า

 1. สำหรับคุณลูกค้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับส่งสินค้า กรอกข้อมูลจริงและเซ็นยอมรับเงื่อนไขการรับส่งสินค้าข้างท้ายนี้ หรือ ลงบนหลักฐานการจัดส่งเอกสารของ GrabBikeTH ที่ทาง บริษัทจัดทำขึ้น
 2. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการขอเรียกดูหรือขอสำเนาเอกสารแสดงตนของลูกค้า เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตรงตามที่ท่านระบุแจ้งใน หลักฐานการจัดส่งเอกสารของ GrabBikeTH
 3. GrabBike (Delivery) และบริษัท ไม่รับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ (รวมเรียกว่า “สิ่งของต้องห้าม”) ดังต่อไปนี้
  • สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ สารเสพติด
  • สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  • วัตถุอันตราย เช่นวัตถุไวไฟ และวัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้มป้องกัน
  • สิ่งของต้องห้าม สิ่งโสโครก หรือสิ่งมีพิษที่อาจทำให้เกิดอันตราย
 4. หากสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม บริษัทมีสิทธิในการเปิดและตรวจสอบสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่จัดส่งโดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ส่งหรือผู้รับทราบล่วงหน้า
 5. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับส่งสิ่งของที่อันตรายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการจัดส่ง เช่น สิ่งของที่ใหญ่เกินไป จำนวนมากเกินไป หรือ กว้างเกินไป หรือหนักเกินกว่าที่รถจักรยานยนต์จะบรรทุกได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธในการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 6. GrabBike (Delivery) และบริษัท จะดำเนินการจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ ของท่านอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความบกพร่องล่าช้าอันก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ สูญหายแก่ สินค้าพัสดุภัณฑ์ ในระหว่างการขนส่ง ทางบริษัทรับประกันค่าเสียหายของสินค้า พัสดุภัณฑ์ ที่จัดส่งตามมูลค่าจริง ทั้งนี้ บริษัทจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อการจัดส่งแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมในเรื่องข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท เรื่องค่าประกันความเสียหายสูงสุดดังกล่าว
 7. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับประกันค่าเสียหาย ของสินค้าประเภทอาหารทุกชนิด สินค้าที่แตกหักได้ง่าย เช่น แก้ว กระจก กระเบื้อง เซรามิก คริสตัล ฯลฯ สินค้าประเภทพืช และ ลูกโป่ง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธในการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 8. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกใช้วิธีใด ๆ ก็ตามที่ทางบริษัทเล็งเห็นว่าเหมาะสม เพื่อนำส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์นั้น ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย ตามหมายกำหนดการ
 9. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบหรือให้ความคุ้มครองและประกันความสูญหาย เสียหาย ซึ่งมิได้เกิดแก่สินค้า พัสดุภัณฑ์ ที่จัดส่งโดยตรง และ/หรือซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของบริษัท ดังต่อไปนี้ เช่น
  • การจลาจล ภัยพิบัติ ไฟไหม้ สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ
  • สงคราม จี้ปล้น ก่อการร้าย หรือ ที่คล้ายคลึงกัน
  • ถูกจับกุม ยึด ทำลายโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ
 10. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสินค้าพัสดุภัณฑ์ ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด หรือไม่สมบูรณ์
 11. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่แจ้ง
 12. GrabBike (Delivery) และบริษัทไม่รับจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถยืนยันบุคคลผู้รับหรือส่งได้ หรือไม่ได้รับความยินยอมให้ตรวจเช็คความถูกต้องของผู้ส่งและผู้รับ
 13. GrabBike (Delivery) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสินค้าพัสดุภัณฑ์ เมื่อผู้รับ/ตัวแทนผู้รับ เซ็นยื่นยันการตรวจสอบและรับสินค้า