Grab Blogs

ขับ GrabHitch วันนี้!

GrabHitch เปิดให้บริการแล้ว! ทุกเที่ยวที่ขับรับเลย 100 บาท รับสูงสุดได้ 4 คนต่อเที่ยว 400 บาท! GrabHitch บริการที่ให้บุคคลทั่วไปที่ขับรถไปที่ต่าง ๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการให้ผู้โดยสารคนอื่นๆที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันติดรถไประหว่างทาง รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับ GrabHitch ค่าโดยสาร: ทุกผู้โดยสาร 1 […]