ต่อโปรฯช่วงเย็นในช่วงเวลาเร่งด่วน

โปรฯช่วงเย็นในช่วงเวลาเร่งด่วน

เย็นนี้เท่านั้น เวลา 16.00-21.00น.

รับโบนัส 60บ. ในโซนธุรกิจ และ 20บ. นอกโซนธุรกิจ

ทุกงาน ไม่จำกัด ไม่มีเงื่อนไข

ระยะเวลา : วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559

เงื่อนไขการรับงานโบนัส

1.รวมจุดจอด
2.ไม่รวมงาน 7 ที่นั่ง (7-Seater)
3.สงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินงานที่ส่งใบเสร็จไม่ถูกต้อง งานที่ไม่ได้มีการรับส่งจริง
4.กรณีรับงานที่มีส่วนลด จะจ่ายส่วนต่างหลังจากรวมส่วนลดกลับเข้าไปแล้ว
5.เงินโอนเข้าบัญชีในวันที่ 9 กันยายน 2559
และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
6.ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 5 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ
7.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด และระงับบริการถาวร รวมถึงระงับ/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ แม้ท่านจะกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการตัดสินของผู้ตรวจสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
ตรวจสอบข้อแนะนำแนวทางการใช้งานที่โปร่งใสได้ที่http://bit.ly/1OUjfBW