ระเบียบปฎิบัติ และ บทลงโทษการยกเลิกงานของคนขับ

ระเบียบปฎิบัติ และ บทลงโทษการยกเลิกงานของคนขับ
เนื่องจากปัจจุบันมีการยกเลิกงานโดยคนขับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และสร้างความไม่ประทับใจในการใช้บริการของผู้โดยสาร และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์การไม่ปฎิเสธผู้โดยสาร บริษัทฯ เห็นว่าการยกเลิกงานจากทางฝั่งคนขับไม่ควรจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด จึงได้เพิ่มระเบียบ และบทลงโทษเกี่ยวกับการยกเลิกงานของคนขับ ดังนี้

14

หมายเหตุ**
(*) ถ้าหากผิดครั้งที่ 1 ยกเลิก 5-10 งาน (ถูกตักเตือน) และครั้งที่ 2 ยกเลิกมากกว่า 11 งาน จะถูกระงับถาวรทันที

(**) ถ้าหากผิดครั้งที่ 1 ยกเลิก 11-20 งาน (ถูกระงับ 5 วัน) และมีการทำผิดครั้งที่ 2 มากกว่า 11 งานเป็นต้นไป จะถูกระงับการให้บริการถาวร แต่ถ้าหากการทำผิดครั้งที่ 2 น้อยกว่า 11 งาน จะถูกตักเตือนและครั้งที่ 3 จะถูกระงับถาวร

ทางบริษัทจะดึงข้อมูลทุกสัปดาห์ มีผลเริ่ม 1 เมษายน 2559