CHONBURI & SRIRACHA GRAB Campus Challenge 2018

วัตถุประสงค์การแข่งขัน

เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา  – นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) ที่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ทาง Grab กำหนดไว้สำหรับแต่ละพื้นที่ โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 – 6 คน
 2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถรวมกลุ่มระหว่างภาควิชา ระหว่างคณะได้ แต่ต้องเป็นภายในสถาบันศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมได้เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้น

โจทย์การแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิเคราะห์ วางแผนการสื่อสารทางการตลาดภายใต้หัวข้อ “Grab 10X Growth Hacking – ทำอย่างไรให้ Grab เติบโตในชลบุรี – ศรีราชาเพิ่มได้อีก 10 เท่า!”

เพื่อนำแผนไปปฏิบัติจริงผ่านช่องทางการสื่อสาร Online และ Offline เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ Awareness / Interest / Desire  และมีเป้าหมายให้เกิด Action ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab เพื่อการเดินทาง

รอบคัดเลือก และ รอบ Pre-Final:  ประกวดแผนนำเสนอการสื่อสารทางการตลาด

รายละเอียดการทำแผนการสื่อสารทางการตลาด  (Marketing Communication Planning)    

(15 คะแนน) การวิเคราะห์ตลาดเพื่อหาโอกาสสำหรับธุรกิจ (Market Analysis)

 • วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดภายใน (Internal Environment)
  • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Product Analysis)
   • วิเคราะห์การบริการขนส่ง GrabCar และ GrabTaxi
 • วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดภายนอก (External Environment)
  • วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)
   • วิเคราะห์การบริการขนส่งที่เป็นคู่แข่งบริการ GrabCar และ GrabTaxi (Transport Competitor)
  • วิเคราะห์ลูกค้า (Customers Analysis)
   • วิเคราะห์ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งโดยทั่วไป

(15 คะแนน) การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด (STP)

 • การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
  • แบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสใช้บริการด้วยลักษณะต่างๆ เช่น อายุ เพศ รายได้ การดำเนินชีวิต ฯลฯ
 • กลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง (Target Market)
  • เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจากการแบ่งส่วนตลาด
 • การวางตำแหน่งทางการตลาด ( Positioning Mapping )
  • วางตำแหน่งทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมา

(70 คะแนน) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)

 • แก่นสำคัญของการสื่อสาร (Key Marketing Message)
  • ใจความสำคัญที่ต้องการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • ช่องทางและกลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดระยะ 3 เดือน ภายใต้งบประมาณ 1 ล้านบาท  (Marketing Communication Channel & Strategy)
  •  เสนอกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในช่องทางต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ (จำกัดงบไว้ที่ 1 ล้านบาท)
  • จัดสรรงบประมาณในการใช้สื่อสารทางการตลาดพร้อมคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะได้ในแต่ละช่องทาง (Marketing Budget Planning)
  • ตารางการดำเนินการสื่อสารทางการตลาดในช่วงเวลา 3 เดือนสำหรับแต่ละกลยุทธ์ (Marketing Timeline)
 • กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดระยะสั้น 4 สัปดาห์ ภายใต้งบประมาณ 10,000 บาท*
  • เลือกช่องทางและกลยุทธ์ในการสื่อสารที่สอดคล้องกับงบประมาณโดยหยิบยกจากแผน 3 เดือนเพื่อมาทดลองทำจริง
  • จัดสรรงบประมาณในการใช้สื่อสารทางการตลาดพร้อมคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะได้ในแต่ละช่องทาง (Marketing Budget Planning)
  • ตารางการดำเนินการสื่อสารทางการตลาดในช่วงเวลา 4 สัปดาห์สำหรับแต่ละกลยุทธ์ (Marketing Timeline)

*งบประมาณ 10,000 บาทจะเป็นค่าสื่อที่ใช้ในการทำการตลาดเท่านั้น รหัสโปรโมชั่นที่ทางแกร็บให้จะมีงบแยกให้ต่างหาก  รายละเอียดของรหัสโปรโมชั่น: รหัสโปรโมชั่นจะถูกกำหนดให้จากทาง Grab เป็นส่วนลดผู้ใช้ใหม่ 60 บาท ใช้ได้ 10 ครั้งต่อผู้ใช้ใหม่

รอบชิงชนะเลิศ: การดำเนินการสื่อสารทางการตลาดภายใต้งบประมาณ 10,000 บาท ในระยะเวลา 5 สัปดาห์

 • การสื่อสารการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อให้เกิดการใช้บริการมากที่สุด
 • วัดผลการแข่งขันจากยอดการใช้งานรหัสโปรโมชั่นที่ทาง Grab ให้สำหรับแต่ละทีม

กำหนดการแข่งขัน

รายละเอียดการสมัครและการทำแผนเพิ่มเติม

รอบคัดเลือก:

 • กรอกใบสมัครได้ที่: Click!
 • รายละเอียดของแผนนำเสนอ
  • ทำสไลด์แนวนอนในโปรแกรม Powerpoint / Keynote
  • สัดส่วนสไลด์ 16:9
  • บันทึกในรูปแบบ PDF File
  • สูงสุด 15 หน้า (ไม่รวมหน้าปก/แนะนำสมาชิก)
 • ส่งสไลด์นำเสนอแผนการสื่อสารทางการตลาดผ่านทาง E-mail : grabchallenge@gmail.com และตั้งหัวข้อ[จังหวัด…….-ทีม……….] ส่งแผนการสื่อสารทางการตลาด เช่น [จังหวัดเชียงใหม่-ทีมGrabber] ส่งแผนการสื่อสารทางการตลาด
 • ประกาศผลทีมที่ได้เข้ารอบ Pre-Final นำเสนอแผนการตลาดต่อคณะกรรมการในวันที่ 20 หรือ 21 ตุลาคม 2561

รอบ Pre-Final:

 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้นำเสนอแผนการสื่อสารทางการตลาดต่อหน้าคณะกรรมการ 25 นาที ( นำเสนอแผน 15 นาที ถาม-ตอบ 10 นาที)  โดยใช้แผนที่ส่งมาในรอบคัดเลือกเท่านั้น (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนหลังส่งได้)
 • สถานที่การแข่งขันจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 • ประกาศผลทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

รอบชิงชนะเลิศ

 • มีเงินสนับสนุนให้ทีมละ 10,000 บาท  และรหัสโปรโมชั่น Grab ของแต่ละทีมสำหรับวัดผล
 • ผู้เข้าแข่งขันนำแผนการตลาดที่ได้วางไว้มาปฎิบัติจริงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม –  18 พฤษจิกายน 2561
 • นำเสนอผลงานที่ได้ทำไปทั้งหมดตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา สรุปกลยุทธ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ พร้อมกับแผนการที่จะสามารถนำไปปรับปรุงต่อได้ในอนาคต ต่อหน้าคณะกรรมการ 25 นาที (นำเสนอแผน 15 นาที ถาม-ตอบ 10 นาที) ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 20 หรือ 21 พฤษจิกายน 2561

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองเลิศอันดับหนึ่ง เงินสด 12,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินสด 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : Click

โทรศัพท์ : 063-905-0621

E-mail : grabchallenge@gmail.com