กิจกรรม ‘ไปทำอะไรที่เซ็นทรัล’

เงื่อนไขและข้อตกลงของกิจกรรม ‘ไปทำอะไรที่เซ็นทรัล’:

ระยะเวลาของกิจกรรม: 20 – 27 พฤศจิกายน 2562

การร่วมกิจกรรม และ กติกา:

 1. กดแชร์โพสต์ พร้อมใส่แฮชแทค #GrabCentral
 2. คอมเมนต์ตอบใต้โพสต์ว่า “คุณนั่งแกร็บไปเซนทรัลสาขาไหน ทำอะไร”
 3. ความเห็นไหนโดนใจทีมงานที่สุดรับรางวัล

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 • Grab จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล บนเพจเฟซบุ๊กของ Grab (“เพจ GrabTH”) ที่ www.facebook.com/grabth บนเมนู Note และใต้โพสต์กิจกรรม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
 • การคัดเลือกจะเลือกจากผู้ที่ทำตามกติกา และ คอมเมนต์มีจำนวนไลค์เยอะที่สุด ประกอบกับ วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่
 • ผู้ที่ชนะสิทธิ์ได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล จะต้องส่งอีเมลแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab และ ที่อยู่ที่จะให้ทาง Grab จัดส่งบัตรของขวัญเซ็นทรัล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาที่ campaign.th@grab.com ภายในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 • บัตรของขวัญ ของเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท จำนวน 10 ใบ รวมมูลค่า 1,000 บาท (เพิ่มเติม: เงื่อนไขบัตรของขวัญเซ็นทรัล) จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล
 • เจ้าหน้าที่จะส่งของรางวัล ภายในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 • ของรางวัลอาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
 • Grab สงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้
 • Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือ แลกเปลี่ยน เป็นเงิน หรือ สิ่งของรูปแบบอื่นได้
 • หากผู้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทภายในวันที่ และ/หรือ เวลา ที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขบัตรของขวัญเซ็นทรัล:

 • ใช้ได้ที่เซ็นทรัล เซน มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ มูจิ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต และบีทูเอา ที่ตั้งในห้างฯ ตามมูลค่าที่ปรากฏบนบัตร (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่)
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์และกลุ่มสุรา ที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์และท็อปส์ทุกสาขา
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัญ ยกเลิกบัตรของขวัญ และชดเชยความเสียกายในกรณีบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
 • สามารถทอนเป็นเงินสดได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าบัตรที่ห้างฯ และร้านค้าที่รับบัตรของขวัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรของขวัญนี้ ในกรณีที่ห้างฯ พิจารณาแล้วว่าได้ใช้บัตรซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจำหน่าย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลทุกสาขา หรือ www.central.co.th

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ ช่องทาง หรือ สถานที่ที่ระบุไว้
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับของรางวัล
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ชนะคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับต่อไป

สิทธิของบริษัท:

 • Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำ
 • การใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 • บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียล แอปพลิเคชัน Grab หรือการรับมอบของรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อและคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าการเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ