Menu Driver Sign-Up

สถานะของคนขับแกร็บฮิทช์จะถูกเพิกถอนหรือไม่ หากไม่ได้ขับอย่างสม่ำเสมอ และคนขับแกร็บฮิทช์สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นผู้โดยสารได้หรือไม่

ท่านสามารถเลือกเป็นคนขับหรือผู้โดยสารได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นแกร็บ และเราไม่มีนโยบายเพิกถอนสถานะคนขับ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ขับอย่างสม่ำเสมอก็ตาม