Menu Driver Sign-Up

คนขับจำเป็นต้องรับผู้โดยสารที่จุดรับที่แจ้งไว้หรือไม่

ในกรณีนี้ เราแนะนำให้รับผู้โดยสารตามจุดที่แจ้งไว้ เพื่อความสะดวกสบายของการเดินทางทั้ง 2 ฝ่าย