Menu Driver Sign-Up

คิดค่าโดยสารอย่างไร

ค่าโดยสารจะเป็นราคาเดียวตลอดเส้นทาง ไม่เอาระยะทางมาคำนวน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารตามเวลา อาทิเวลาที่มีความต้องการใช้รถสูง เป็นต้น