Menu Driver Sign-Up

จองรถอย่างไร

ท่านสามารถหารถได้ด้วยการระบุเส้นทางและเวลาในการจองรถ เพียงแค่ระบุสถานที่รับ-ส่ง และวันเวลาที่ต้องการจะไป ท่านสามารถหารถล่วงหน้าได้เร็วสุด 5 นาที และนานที่สุด 7 วัน ระบบจะส่งเส้นทางของท่านไปหาคนขับรถที่มีเส้นทางและเวลาระบุไว้ใกล้เคียงกัน ท่านจะได้รับ sms ยืนยันเมื่อมีคนขับคอนเฟิรมตกลง ระบบจะทำการแจ้งเตือนอีกครั้ง 30 นาทีก่อนเวลาการเดินทาง

คลิก ที่นี่ เพื่อดูวิธีการจองรถโดยละเอียด