Menu Driver Sign-Up

แกร็บฮิทช์ ปลอดภัยหรือไม่

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง เรามีการตรวจสอบทั้งประวัติคนขับและรถยนต์ และมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมตลอดระยะเวลาการเดินทางอยู่เสมอ