Menu Driver Sign-Up

ฉันจะสามารถใช้ GrabBike อย่างไร?

ลูกค้าสามารถใช้บริการ GrabBike ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab โดยเลือกประเภทของรถ GrabBike (Delivery) หรือ GrabBike (Win) ก่อนใช้บริการ