Menu Driver Sign-Up

ประโยชน์ของการใช้ GrabBike (Delivery)?

  • พนักงานของเราทุกคนผ่านการอบรม และตรวจประวัติอาชญากรรม อีกทั้งมีระบบติดตามแบบ real-time วินาทีต่อวินาที ผ่านในแอพพลิเคชั่น
  • ทราบอัตราค่าบริการที่แน่นอนก่อนใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมรับใบเสร็จผ่านอีเมล์ที่คุณใช้สมัคร
  • เราไปรับพัสดุ-เอกสารของคุณถึงที่ภายใน 10 นาทีหลังจากการจองรถ และส่งถึงที่หมายภายใน 1 ชั่วโมง
  • การันตีสินค้าในกรณีเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง สูงสุดชิ้นละ 2,000 บาท/ชิ้น