Menu Driver Sign-Up

GrabTaxi, GrabCar และ แกร็บฮิทช์ ต่างกันอย่างไร

ทุกบริการรวมอยู่ในแอปพลิเคชั่นเดียวกัน แกร็บแท็กซี่เป็นบริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพลิเคชั่น ส่วนแกร็บคาร์เป็นบริการเรียกรถส่วนตัวที่เสริมการให้บริการของรถแท็กซี่ ทั้งสองบริการ เน้นความสะดวกสบายของผู้โดยสารและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนขับรถ ส่วนแกร็บฮิทช์นั้น เป็นบริการช่วยให้ผู้ใช้รถกับผู้โดยสารที่เดินทางไปในทางเดียวกันได้ร่วมทางไปด้วยกัน โดยเน้นความสะดวกสบายของผู้โดยสารและผู้ใช้รถ