Menu Driver Sign-Up

เมื่อจองรถให้มารับของบริจาค ฉันต้องระบุจุดหมายปลายทางเป็นสถานที่ใด?

ในแอพ เมื่อคุณเลือกไอคอน “Delivering Happyness” แล้ว กรุณาพิมพ์ชื่อ “DONATE” ในช่องจุดหมายปลายทาง แล้วใส่รหัสโปรโมชั่น “DONATE”