Menu Driver Sign-Up

มีการจำกัดจำนวนพนักงานที่ร่วมใช้บัตรดิตของบริษัทหรือไม่?

คุณสามารถเปิดให้พนักงานสูงสุด 5 คนจากแต่ละกลุ่มใช้งานบัตรเครดิตของบริษัทได้ แต่ควรแจ้งให้ธนาคารเจ้าของบัตรล่วงหน้าถึงการใช้งานประเภทนี้ด้วย และติดต่อกับทีมขายของเราหากต้องการเปิดคุณสมบัตินี้ให้พนักงานใช้ได้มากกว่า 5 คน