Menu Driver Sign-Up

ประโยชน์ของการใช้ GrabBike (Win)?

  • พนักงานของเราทุกคนผ่านการอบรม และตรวจประวัติอาชญากรรม อีกทั้งมีระบบติดตามแบบ real-time วินาทีต่อวินาที ผ่านในแอพพลิเคชั่น
  • ทราบอัตราค่าบริการที่แน่นอนก่อนใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมรับใบเสร็จผ่านอีเมล์ที่คุณใช้สมัคร
  • เราไปรับคุณถึงที่ภายใน 10 นาทีหลังจากการจองรถ
  • เรามีประกันอุบัติเหตุสูงสุด 300,000 บาท ต่อกรณี