Menu Driver Sign-Up

ถ้าต้องการใช้งานแบบสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายเดือนต้องทำอย่างไร?

ระบบการคิดค่าใช้จ่ายแบบนี้ใช้ได้เฉพาะองค์กรที่ยอมรับเงื่อนไขของ Grab เท่านั้น