Menu Driver Sign-Up

ฉันไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ ทำไม?

โค้ดส่วนลดบางประเภทไม่สามารถนำมาใช้งานในการเรียกรถ GrabCar ได้